0

Doarpskrante sûnt 1982 Itens | Hinnaard | Lytsewierrum | Rien Sepmber 2023 | 42ste jiergong | nûmer 1

Op de voorkant een van de vele foto’s van ons dorpsfeest. Zie www.de4doarpen.nl voor alle foto’s en filmpjes. En pag. 23 - 26 De wapens van onze Fjouwer Doarpen Caspar Bronwasser heeft voor ons uitgezocht wat de wapens van onze vier dorpen betekenen. Dat leek ons een mooie gelegenheid om dat in onze Diggeloer te laten zien. In een editie van lang geleden beloofden we in volgende edities telkens een wapen en bijbehorende betekenis te laten zien. Die belofte konden we om een hele fijne reden niet gestand doen: onze edities zaten telkens propvol. Maar nu hebben we eindelijk een mooi plekje kunnen vinden en zetten we alle wapens voor jullie op een rij. Hennaard De zilveren punt is een sprekend element, Hern is hoek. Het blauw en zilver zijn ontleend aan het oude wapen van Hennaarderadeel en de wapens van de families Sassinga en Roorda. De gouden sterren zijn ook afkomstig vaan het wapen van de Sassingas. Tevens geven de sterren en de ruit aan dat het dorp het hoofddorp was van de voormalige gemeente Hennaarderadeel. De ruit staat voor gerechtigheid. De roos komt uit het oude wapen van Hennaarderadeel en tevens uit de wapens van de families Roorda en Eysinga. Itens De schildverdeling symboliseert de patroonheilige van de kerk, St. Maarten, die zijn mantel doorsneed voor een bedelaar (vergelijk Utrecht). Het witte paard is afgeleid van het wapen van de familie Stapert, die een witte Pegasus voerden. De zilveren balk komt uit het wapen van Hennaarderadeel. Rien Rien ligt op de zogenaamde Groene Dijk van het eiland van Easterwier. In het dorp ligt een belangrijke sluis in de dijk. Dit wordt weergegeven door het groene veld met de gouden keper. De korenschoof komt uit het wapen van de familie Rheen, waar het dorp ook naar is genoemd. De zwaan geeft de vroegere zwanenjacht weer, de paardenkop staat voor veeteelt. Lytsewierrum De kat en muis zijn een symbool voor de parochieheilige, St. Gertrudis van Nijvel. Het goud is een symbool voor de rijke grond. De schildvoet is een symbool voor het agrarische karakter en tevens afgeleid van het wapen van de familie Rheen. Het schildhoofd symboliseert het huis Gruttewierum. 2

Agenda September en oktober 2023 Alle activiteiten vinden plaats in het dorpshuis De Lytse Fjouwere, tenzij anders vermeld. September 3 Fopma keatspartij, sportveld Itens 3 t/m 9 collecteweek KWF 7 Vrijwilligersavond de Lytse Fjouwere 8 Priiskaarten foar elkenien 9 Uitfestival Súdwest Fryslân 9 & 10 Open monumentendag 10 Kerkdienst Slachsang Lytsewierrum, ds. R.E. Nummerdor 22 Ledefergadering en kompetysjekaarten 23 Burendag, www.burendag.nl 23 Filmavond ‘Nomadland’ 24 Tsjerketsjinst Martinitsjerke ds. A. Terlouw 29 Iepen kafee ‘Toscaanse avond’ Oktober 1 kerkdienst Slachsang Lytsewierrum, ds. R.E. Nummerdor 6 Pizza drive Sneek in Itens 6 Kompetysjekaarten 10 Deadline kopij Diggeloer november-december 11 FDD kinderknutselen 14 Muzykkafee Itens CCR Tribute Band 20 Priiskaarten foar elkenien 21 t/m 29 Herfstvakantie regio Noord 21 Filmavond ‘Rose’ 22 Kerkdienst Slachsang Lytsewierrum, ds. J. van der Wal 27 FDD bloemschikken 29 Tsjerketsjinst Martinitsjerke ds. U. Tjalingii Let op: 18 november => FDD Kwisjûn!! Reserveren dorpshuis De Lytse Fjouwere Aanvragen kan alleen nog via de mail. Ons mailadres: delytsefjouwere@gmail.com Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en eenmaal per week verwerkt. 3 10.00 u 20.00 u 20.00 u 10.00 u 16.00 u 10.00 u vanaf 17.15 u 20.00 u 14.15 u 21.00 u 20.00 u 20.00 u 10.00 u 19.30 u 10.00 u 11.00 u 20.00 u 20.00 u

Agenda Van de redactie It paad werom mei Anne en Triensje Engelsma Nieuws van de Filmclub Folop aktiviteiten mei FDD Poolstory út La France Hoe is it no mei … Klaas en Annie Oldenburger Bekomme en neigenietsje Utslaggen Doarpsfeest 2023 Foto’s Doarpsfeest Kennismaken in Hinnaard met Petra Laferte en Marten Stekelenburgh Nijs fan ‘e keatsferiening Itens e.o. De bewoner Caspar Bronwasser en Aple d’HuZes Burendag Nieuws van Dorpsbelang - Het vervolg op de wandeling Nijs fan Kaartklup ‘De Fjouwerkaart’ Tiden hawwe tiden - De skûtsjes fan Itens Poolstory - De overpeinzingen van Hans Nijs fan Toanielferiening ‘Nim it sa’t is’ mei “It bedimje fan de njirre” Dankjewel!! Bertina Schaaphok heeft vele jaren de Diggelfjoer bezorgd in Itens. Zij stopt daar nu mee en daarom danken wij haar voor haar inzet! Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,80 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 55,00 6 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 103,00 199,00 € € € 72,00 134,00 242,00 De tariven wurde alle jierren yndeksjearre mei de CBS-priisindeks Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4 Inhoud van deze Diggelfjoer 3 5 6 10 11 14 16 19 21 23 28 31 32 34 36 40 41 44 46

Van de redactie Door Hans Hoe zit het ook alweer met die verschillende petten? Oja, ik mocht deel uitmaken van de feestcommissie van onze mooie Fjouwer Doarpen en nu mag ik ook de inleiding schrijven bij weer een prachtige nieuwe Diggeloer, die gevuld is met mooie verhalen over onze dorpen en vooral over haar inwoners. Maar eerst mag ik natuurlijk nog even -en geheel objectiefmet groot genoegen terugkijken op opnieuw een zeer geslaagd dorpsfeest! Wat heeft iedereen zich uitgesloofd om er een prachtfeest van te maken. Alle deelnemers, vrijwilligers, juryleden, mensen van de horeca, kaatsvereniging, dorpshuis en commissieleden maakten het feest tot een ware happening, die opnieuw zonder al te grote incidenten is verlopen. En zelfs de weergoden lieten zich, op een klein stortbuitje na, van hun beste kant zien. We hebben een kleine selectie uit de vele foto’s, die vooral Carla van Hoorn (dank! En zie ook www.de4doarpen.nl) voor ons maakte. We zien alleen maar heel veel lachende gezichten en genietende mensen! Watse geeft ons nog een kort verslag en vooral de mooie lijst met uitslagen verderop in deze Diggeloer. De brandende kwestie is of hij ons laat weten of er volgend jaar nog een vervolg komt… Opnieuw komen er nieuwe inwoners (familie Engelsma in Itens en Petra en Marten in Hinnaard) en oud-inwoners (familie Oldenburger) aan het woord. Ik mocht zelf op bezoek bij Caspar Bronwasser, die vertelt over zijn belevenissen bij de Alpe D’Huzes. Aan de bijdragen van de kaatsvereniging, de toneelclub en de filmclub zien we dat het seizoen in ons verenigingsleven binnenkort weer losbarst. En er komt een ronkend vervolg op de Rock Night/Bruce Time: 14 oktober met CCR Tribute. De kaartclub laat ons eveneens weten wanneer zij spelen. Zie de agenda! Ook Dorpsbelang laat van zich ‘horen’. Watse neemt ons mee terug in de tijd in de rubriek Tiden hawwe tiden, die we voorheen Sa wie it noemden. En redactieleden schreven een ‘poolstory’, over wat hen in de vakantie bezighield, zittend aan de rand van het zwembad. Jammer genoeg heeft Flexiteek door externe oorzaken ons moeten verlaten als adverteerder. Wij danken Fred en Marja voor vele jaren support! En als iemand nog een net zo’n fijne adverteerder kent, dan vernemen we dat graag! Afijn, genoeg leesvoer en voor elk wat wils. Veel leesplezier!! In de Diggelfjoer van juli-augustus stond een vrolijke foto van Sybren Nauta! Deze keer weer een famke fan Hinnaard… Wie is dit? 5

It paad werom nei Itens mei Anne en Triensje Engelsma Troch Watse Sa’t de trouwe lêzers wol wend binne, brûke wy it Diggelfjoer geregeld om yn ’e kunde te kommen mei nije ynwenners fan de Fjouwer Doarpen. Dizze kear hoech ik foar dy rubryk de nijbou net iens út. Ik gean op besite by Anne en Triensje Engelsma-Mous dy’t, my harren soan Jorrit, sûnt febrewaris by ús op ’e buert wenje yn it hûs dêr’t earder û.o. ek myn suster Agnes mei Piter Wilkens wenne ha. Sadwaande kom ik nettsjinsteande it suterige waar dochs sa goed as drûch oan. Mar ús petear is noch mar goed en wol útein setten of wy komme al ta de ûntdekking dat ik foar dizze rubryk eins op it ferkearde plak bin. Anne en Triensje binne nammentlik hielendal net nije ynwenners fan de Fjouwer Doarpen. It binne Itenzer feteranen! Anne: “Ik bin grut wurden op it Skrok ûnder Easterein. Dêr hienen myn âlden in pleats en dêr buorket myn broer no noch. Ungefear 30 jier lyn bin ik fereale rekke op Triensje dy’t doe yn Snits wenne. Doe woene wy fansels graach in plakje foar ússels hawwe en dat waard de Hearedyk 24 yn Itens. Wy binne tegearre dus yn Itens begûn en no binne wy wer werom!” 6

Triensje: “Us âldste twa jonges (Jelmer & Rimmer) hawwe de earste pear libbensjierren sels yn Itens trochbrocht. Eins moatsto dit petear mei ús jongste soan Jorrit ha, want hy is de iennige yn ús famylje dy’t noch net earder yn Itens wenne hat.” Mar Jorrit (yntusken 21 jier) is hjoed net thús. Dus wy moatte it dochs mar efkes mei jimme ha oer hoe’t jimme dan nei al dy jierren wer yn Itens bedarre binne (wol in hiele goede kar fansels!)? Anne: “Wy ha sa’n 30 jier lyn in moaie tiid hân yn Itens, mar ik woe hiel graach op in pleats wenje mei wat grûn en wat fee. Doe’t wy dy kâns krigen ha wy dy mei beide hannen oanpakt en binne ferhuze nei Reahûs. Nei de pleats dy’t no bekend is as Camping De Finne. Dy camping is eins ús libbenswurk wurden. Wy hawwe alles dêr tegearre fan de grûn ôf opboud.” Dat plakje is fansels bekend by in hiele protte ynwenners fan de Fjouwer Doarpen, mar dan is de oergong fan pleats nei jimme nije hûs tink ik wol grut? Triensje: “Ja dat is it seker. Ik bin ek best wol ûnwennich west, meist wol witte. Nei de earste nacht yn Itens die ik de gerdinen iepen en moast ik al echt wenne oan it feit dat wy ynienen gjin frij útsicht mear hiene. Oan it begjin fan dit jier krigen wy frijwat ûnferwachts belangstelling fan minsken dy’t graach de camping fan ús keapje woene. Tsja... en dat set jo fansels oan it tinken. Hoelang wolle wy en kinne wy noch troch? Ik ha 6 jier werom in harsenynfarkt hân en doe’t ik 19 wie al ris in harsenblieding. Wy wisten al dat ús bern gjin belang hiene om de camping mei de tiid fan ús oer te nimmen. Al soksoarte fan saken moatte jo dan meinimme yn jo oerweging en doe ha wy it beslút mar naam.” Anne: “Mar de nije eigeners woene fansels noch wol wat tiid ha, foar it nije toeristeseizoen. Dat betsjutte ek dat wy net folle tiid hiene om te sjen nei in nij plak foar ússels. Wy hawwe dit hûs in kear besjoen en doe like it in skoftke oft it al ferkocht wie. Mar letter kaam it dochs wêr op ús paad. It wie krekt of wie it hûs foar ús bedoeld en moast it sa wêze dat wy nei al dy jierren werom giene nei it plak dêr’t wy tegearre ek begûn binne.” De kemper fan Anne en Triensje is yntusken al in betroud gesicht op de buert. Ik wit dat sy de doarpsfeesten oan harren foarby gean litte moasten, omdat sy foar it earst mei de kemper op fakânsje soenen. 7

Nei al dy jierren dat jimme simmerdeis de fakânsje fan oare minsken fersoarge ha en dus sels net fuort koene. Hoe is it dan om einliks sels in kear midden yn ’e simmer op fakânsje te kinnen? Anne: “Ja, geweldich! Wy hiene al salang sin oan in kemper. Doe’t wy it beslút naam hiene om de camping te ferkeapjen ha wy fuortdaliks dizze kemper kocht. It oerskriuwen fan de kemper wie neffens my noch earder rûn dan dy fan it hûs. Mids juny binne wy der ouwer wike lang mei troch Europa riden. It wie werklik geweldich. Sûnder te jakkerjen binne wy yn tsien ferskate lannen west. Underyn Kroäsië wie it fierste punt dêr’t wy west ha. It wie miskien wol de fakânsje fan ús libben. Wat foar fakânsjegongers binne jimme eins sels? Anne: “Wy hâlde fan lytse en rêstige plakjes. Krektgelyk as De Finne. Wy ha no ek op prachtige plakjes west. U.o. ien yn Italië by in lyts boerke. Prachtich wie it dêr en behalve wysels wie der gjin minsk. Wy hiene fan te foaren 2 campings reservearre, mar dy foelen allebeide ôf. Mei de kemper ride wie ek in genot en sa maklik as wat. It ried bygelyks folle better as mei in caravan. En as jo der binne dan draaie jo de poaten nei ûnderen en de luifel út en dan kinst sitten gean. Wy waarden der hieltyd tûker yn. Yn ’t lêst siet ik yn minder as in kertier op ’e stoel te genietsjen fan it útsicht en fan it bakje koe dat Triensje dan ek al klear hie.” Gjin lêst fan beropsdeformaasje ûnderweis? Triensje: “Jawis wol, dat sette jo nei al dy jierren net samar út. Wy sjogge dochs altyd nei hoe’t it der earne oars oan ta giet en fergelykje dat mei hoe’t wy it sels dwaan soene. Sels wiene wy eins altyd dwaande mei de camping en ús gasten. Simmerdeis wennen wy suver yn ús eigen resepsje gebou, dat trouwens timmere is troch Jan Tsjalling de Boer. Dan giene wy eins allinnich nei de pleats ta om te sliepen. Dat kaam ek mei omdat wy der in terras en hoareka by diene. Dat betsjutte ek dat der altyd minsken lâns komme koenen. Mar de nije eigeners fan De Finne ha minder mei it terras en de hoareka. Sy dogge it op harren eigen manier”. It sil wol net tafalle om te sjen dat in oar fierder giet mei jo libbenswurk? Anne: “Nee dat is sa. Je ha der sels ideeën by en in protte gefoel. Mar ik tink dat wy stoppe binne op ús hichtepunt. Miskien foar ús eigen gefoel sels noch wol krekt in bytsje foar ús hichtepunt. Mar djip fan binnen witte wy dat wy in goed beslút nommen ha. Sels wie ik oan de iene kant poer geskikt as ûndernimmer, mar oan de oare kant ek wer net. 8

Ik wie altyd dwaande en die alles foar myn gasten om it harren nei de sin te meitsjen, mar ik hie ek wol soargen en koe der nachts wol wekker fan lizze. Bygelyks mei sa’n simmer as no, mei in skoft min waar. Dy soargen binne no yn ien klap fuort. Kinst dysels net foarstelle hoefolle rêst en frijheid dat yn ’e holle jout.” Mar wa’t tinkt dat Anne en Triensje it tenei kalm oandogge hat it mis. Sy witte fan gjin ophâlden en sitte noch fol plannen en ambysjes! Triensje: “Wy ha njonken de camping ek altyd noch oar wurk derneist dien. Wy meie beide graach wurkje en bliuwe dat foarearst ek noch wol in pear jier dwaan. Nei de simmerfakânsje gean ik oan it wurk as klasse-assistint op de legere skoalle yn Reahûs en ik ha ek in baan oannommen by SAAR. Dat is in organisaasje dy’t mantelsoargers stipe jout sadat dy minsken ek ris frij ha of in wykein fuort kinne mei harren eigen húshâlding. Troch myn harsenynfarkt kin ik net alles mear dwaan wat ik graach wolle soe. Mar ik sjoch net nei wat net mear kin of slagget en fokus my allinnich op wat ik allegearre noch wol kin! Mar ik ha seker ek nocht om mear tiid foar hobby’s te meitsjen en frijwilligerswurk op te pakken. Ik bin gek fan toaniel en soe ek it klaverjassen wol leare wolle. As wy it spultsje ûnder de knibbel ha liket it Anne en my wol aardich om mei te dwaan oan it kaarten hjir yn Itens.” Anne: “Ik wurkje al 21 jier by Heeres Pompen yn Boalsert. Sy binne altyd goed foar my west en tige fleksibel doe’t wy de camping noch hiene. Dus ik bliuw gewoan by harren oan it wurk. Mar ik bin ek úteinsetten om myn grut rydbewiis te heljen. Sa no en dan in ritsje op de frachtwein meitsje liket my ek wol moai wurk. Myn grutste hobby stiet eins noch yn Reahûs. Dat is ús hobby fee. Mar wy ha eins krekt it beslút nommen om yn ‘e hjerst al it fee fuort te dwaan. Benammen as jo der net mear njonken wenje giet de aardichheid der dochs gau ôf. It ôfskied wurdt noch wol efkes in dinkje. Foaral as bygelyks ús knuffelko Afke foar it lêst de barte oprinne sil. Dêr sjoch ik net nei út. Sy is al 12 jier by ús en hat û.o. ek skittere yn it toanielstik oer Tsjerkje fan de Kliuw. Mar it hâldt in kear op. Sy hat in prachtich libben hân. Gjin fee mear, soarget ek foar romte en tiid foar oare saken. Wy gean fansels wer op paad mei ús kemper en ha foar yn de hjerst al in 10 deiske treinreis dwerstroch Skotlân boekt.” En no binne jimme wer werom yn Itens. Triensje: “Ja, it libbenspaad hat ús wer werom nei Itens brocht. It is wol grappich want ik mei hiel graach oer de muzyk fan Piter Wilkens en wy hâlde beide de eagen net droech by syn nûmmer. ‘It paad werom’. Dat wy no yn in hûs wenje dêr’t ek hy wenne hat is in grappige bykomstichheid. It hat blykber sa wêze moatten”. Wolkom werom yn Itens Anne en Triensje! Wy hoopje jimme gauris te moetsjen en dat jimme hjir krekt as 30 jier tebek in moaie tiid ha sille yn de ouwer doarpen. 9

Nieuws van de filmclub Het nieuwe filmseizoen begint weer in september. We hebben naar ons inziens weer leuke films uitgekozen. Er kan weer film gekeken worden in je eigen dorp op loopafstand, waar je bekenden tegen kunt komen en tegen een lage toegangsprijs (€ 3,-) de film kan zien. Laat je ontroeren, verzet je zinnen, ga een avondje uit in je je eigen dorp. De datums voor het komende seizoen zijn, 23 september, 21 oktober, 25 november, 20 januari, 17 februari, 16 maart en 13 april. Deze kun je alvast in je agenda noteren. Publicatie is verder via fb en de website van de 4Doarpen.nl. We beginnen het filmseizoen met Nomadland. Een vrouw van in de zestig begint aan een reis door het Amerikaanse Westen en leeft als een moderne nomade in een bestelwagen nadat ze alles heeft verloren tijdens de Grote Recessie. Onze volgende film Rose draaien we op 21 oktober. Een feelgooddrama, de film doet denken aan Intouchables. Een groep toeristen reist met een bus van Denemarken naar Parijs. Onder hen zijn twee zussen Inger en Ellen. Inger de zus van Ellen, is schizofreen en woont in een inrichting. Niet alle medereizigers kunnen haar ad remme en soms wat grofgebekte uitspraken waarderen, maar ze weet uiteindelijk iedereen voor zich te winnen. Eenmaal aangekomen in Parijs blijkt Inger een verborgen agenda te hebben en betrekt ze iedereen in de zoektocht naar een belangrijk persoon uit het verleden. De relatie tussen de twee zussen wordt op de proef gesteld. Het zal een reis worden die ze nooit zullen vergeten... Sofie Gråbøl (The Killing) vertolkt fantastisch de rol van Inger. Tot ziens in het dorpscafé! De filmclub 10

Folop aktiviteiten mei FDD (Fjouwer Doarpen Docht) Troch Elisabeth No’t it simmerfakânsje is en in soad minsken der op út binne, is it in moaie kâns om in kear ôf te praten mei de froulju fan FDD. Want al is it no rêstich yn ús doarpen, de FDD klup soarget al hiel wat jierren mei in soad nocht foar allerhande aktiviteiten yn de Fjouwer doarpen. De ôfspraak wie gau makke, mei Sippy (Wiersma), Regina (Hofstra) en Janny (de Boer) op Hinnaard en de rein komt mei bakken nei ûnderen op Hinnaard. De klup is net hielendal kompleet, want FDD bestiet op dit stuit út 6 minsken. Neist Sippy, Regina en Janny, meitsje ek Regina (Wassenaar), Bertina (Schaaphok) en Sanne (Veffer) diel út fan FDD. Moai dat út alle Fjouwer doarpen minsken fertsjinwurdige binne yn FDD! As wy efkes werom geane yn de tiid, komme wy út yn 2011, wannear in klupke minsken út de Fjouwer Doarpen yn juli in Fjouwer Doarpen Dei organisearje. Der binne al in pear jier gjin doarpsfeesten mear west en dizze klupke set de skouders ûnder it organisearjen fan in dei foar de ynwenners fan de Fjouwer Doarpen. Nei ôfrin fan dizze dei smakke it organisearjen nei mear en hat de klup mei wat nije minsken derby besletten om ‘Fjouwer Doarpen Docht’ op te rjochtsjen; een klup, dy’t it hiele jier troch allerhande aktiviteiten organisearret yn ús doarpen foar jong en âld. Sippy is dan ek FDD-er fan it earste oere en is sûnt 2011 belutsen by FDD. Sippy mei graach organisearje en is kreatyf en aktyf. Dit antwurd jouwe ek wat oare leden fan FDD op de fraach wêrom sy by FDD sitte. Allegeare fine sy it aardich om aktiviteiten te organisearjen. Janny en Bertina binne beide ‘relatyf nij’ yn de Fjouwer doarpen en foar harren is it om moai momint om nije minsken te moetsjen en der wat ‘tusken te kommen’. De beide Regina’s en Sanne rinne alwer in pear jier mei en jouwe oan dat sy it moai fine om mei en foar minsken dingen te organisearjen. Neist de fêste klup fan leden binne der ferskillende minsken, dy ’t FDD helpt by ferskate aktiviteiten. Sa is Hilda (Visser) in fêste krêft by it blomskikken, helpt Janny Jaarsma by de Winterwille en is der in wurkgroepke foar de kwisjûn. Ek binne der altyd âlders, dy’t helpe en mooglik ride by aktiviteiten foar de bern. It programma fan FDD rint fan septimber oant en mei maaie en de froulju betinke elk jier wer in nij programma. Dêrby probearje sy foar jong en âld wat aardichs te organisearjen, de iene kear probearje se wat nijs en de oare kear in aktiviteit ‘wegens succes herhaald’. 11

Groot assortime nt aan H arley Davidson motore n Bagger ombouw en custom verbouw waaronder spuitwerk en special paint Verhuur van Harley Davidson Dealer van KessTech - MCS - Zodiac - Parts Europ Verkoop met lease plan en Financiering mogelijk Prof Zernikestraat 7 - 8606 JS Sneek - 0515 413462 Whatsapp: 06-27015399 - frankysmotorcycles@gmail.com Compleet onderhoud van uw Harley Davidson Schade taxatie en schade herstel 12

Sa kenne wy al wer hiel wat jierren de kwisjûn yn novimber en de Winterwille begjin jannewaris. Ek is der eins elk seizoen wol 3 kear blomskikken (sit hast altyd fol) en in stik as wat knutselmiddeis foar de bern. Wat ek al in pear jier organisearre wurdt is de jûnskuier, elke moandeitejûn fan april ôf. In flinke klup minsken makket elke wike mei inoar in kuier yn de omjouwing. Sûnt koarten wurdt der ek sa no en dan fytst! Ôfrûne seizoen wie de wynpriuwerij in grut sukses, dêrneist wie der foar de ‘whiskeypriuwerij minder animo. Sa probearret de FDD allerhande aktiviteiten út. In bernedisko en/of bingo is eins altyd in ‘skot yn de roas’. Krekt as de Countryline dûnsjûn, hokker aktiviteit in fersyknûmer fan ien wie. Se sille noch sjen oft der in ferfolch komt. Dit jier wie ek foar it earst de âlderen-middei en dat liket ek in ferfolch te krijen. Spitich genôch wiene der net genôch opjeften foar in Playbackshow yn ús doarpen, mar it paintballen foar de jeugd wie wer tige slagge. De hikkesluter fan it seizoen wie de ‘garagesale’ yn juny. Der wiene flink wat minsken op ‘e strún yn Itens en it wie in gesellige drokte. Mei Keningsdei makket FDD tegearre mei oare klups út de doarpen in programma foar jong en âld. No it simmerfakânsje is, is ek FDD efkes yn ‘e rêst, mar de binne alwer plannen om by inoar te kommen, it ôfrûne seizoen te evaluearjen en nije plannen te meitsjen. Wol mei ien persoan minder, want Regina Wassenaar hat oanjûn dat sy stoppet mei FDD. Dus is der romte foar wer nije ideeën/nije wyn. FDD stiet iepen foar nije ideeën, mar sjocht wol altyd of it helber is. By suksesnûmers wurdt der sjoen of de aktiviteit opnij te organisearjen is. Binnen de klup wurde de taken ferdield, elk hat syn/har aktiviteit om ta te rieden en út te wurkjen. Sa bliuwt it aardich en goed te dwaan kwa drokte. Hat FDD ambysjes? Dat soe kinne as de groep mei leden grutter wurdt, want ‘vele handen maken veel licht werk’. Eins giet it mar tige moai by FDD, sy binne tefreden mei de dielname en hawwe der noch altyd nocht yn. Miskien wolle se nochris wat betinke foar de jongerein/pubers yn de Fjouwer doarpen. Miskien is dit wol gelyk de fraach oan de jeugd, wat fine jimme aardich? Wat moai dat sa’n klup as FDD him ynset foar de leefberens yn ús doarpen en fan alles organisearret. Sa kinne wy inoar moetsje en aktyf dwaande wêze! It nije programma fan FDD sil yn septimber wer by elkenien yn de Fjouwer Doarpen lâns brocht wurde. Gelyk mar opjaan, net stinne, mar hinne! Þ No’t Regina oanjûn hat dat sy mei FDD ophâldt, is der romte foar in nij persoan en/ of nije minsken. Fynsto it aardich om aktiviteiten te organisearjen, mei en foar doarpsbewenners? Lit it dan witte oan FDD fia ien fan de leden of fia fddocht@live.nl Þ Hasto in leuk idee foar in aktiviteit? Jou it frâl troch oan FDD. Ideeën binne altyd wolkom Þ Neist FDD binne der noch folle mear klups en ferienigings yn ús doarpen; sjoch mar ris op de webside fan de Fjouwer Doarpen: www.de4doarpen.nl 13

Poolstory út La France Troch Elisabeth Myn ‘poolstory’ komt dizze simmer út Archachon (la France), wêr’t wy dit jier mei ús húshâlding op fakânsje binne. Wy binne dit jier telâne kaam oan de Atlantische kust, yn de buert fan Bordeaux. In hearlik plak om even ta rêst te kommen nei de drokke perioade foar de simmerfakânsje. Faaks as je mei fakânsje binne, is der tiid en gelegenhyt om ris efkes werom te tinken oan de ôfrûne tiid. In drokke tiid hat it west, mei skoalle, wurk, keatserij en allegear gesellige feestjes. It wie net by it swimbad, dat ik even werom tinke moast oan ús doarpsfeest yn july, mar yn in lyts Frâns doarpke….. Wy kamen tafallich by in ‘broccante’ yn in lyts doarpke oan de kust en ik koe it net litte om der even oer hinne te strunen. Fansels faaks gjin spul te keap wat je nedich hawwe, mar efkes sneupe fyn ik altyd aardich, seker yn it bûtenlân. Alde lampen, boeken, klean en betink it mar, wie dêr te keap. Wy makken in rûntsje en ús jonges hiene allang harren nocht en woenen nei it strân. En sa stuite ik op in doaske fol mei lytse plestik smurfkes! Ik elde de blauwe smink alwer sitten op myn gesicht, yn myn nekke, yn myn earen…. (wêrfoar noch tank oan Rita). It moast fansels werom tinke oan it doarpsfeest en alle moaie dingen, dy ’t wy dit jier wer belibbe hawwe. Sa wiene wy mei ús redaksje fan de Diggelfjoer op freedtejûn in team foar de kwis en ferklaaid as Vader Abraham (typecasted by Hans) en de smurfen. As ik no werom tink oer de ‘lol’ dy’t wy hjirom hân hawwe, foarôf, mei it sminken, mei en nei de kwis, krij ik in grutte laits op myn gesicht. Mar it hiele wykein wiene wy mei ús gesin ‘all-in’ by it doarpsfeest. De ‘voorpret’ begûn al wiken foar it feest, mei it sykjen fan ferklaaiklean foar de muzykkwis, it sykjen fan in team foar de spultsjes en survival, it betinken fan in taart foar de bakwedstriid ensfh… It begûn freed mei de fersiering fan ús buert en de doarpsact en jûns de kwis en de muzyk. Sneons de spultsjes, survival en jûns wer feest mei de band. Snein ús taart mei de bakwedstriid, dêrnei keatse en troch nei it doarpshûs foar de matinee mei pizza. 14

15

Oja, wy hawwe ek noch achter de bar holpen. Wat in wykein! As ik no werom sjoch wie it neffens my wer in tige slagge feest. En wat hearlik dat wy sa feestere kinne yn ús doarpen. Fansels wie it foar my wat frjemd, no’ t ik net mear yn de kommisje siet, mar ik sil jimme sizze, ik folop genoaten! Nei it feest frege my ien of ik fûn of der oare jier wer in feest komme moat. Ik wit dat ik doe sein ha, dat it feest miskien in jier oerslaan kin of dat der in jier wat in lytser feest wêze kin. Mar dêr soe ik dochs graach op werom komme! Want ien kear yn it jier in machtich feest ere mei dizze doarpsgenoaten, dêr sjoch ik no alwer nei út en soe ik leaver net misse wolle. Dizze minsken of mienskip kinne mei inoar in geweldich moai feest organisearje en ere. Dat soe om my wol elk jier kinne. Dan kinne wy dêr de rest fan it jier op tarje! Hoe is it no mei… Klaas en Annie Oldenburger? Troch Esther Sûnt oardel jier wenje Klaas en Annie Oldenburger fan Hinnaard no yn Wommels. Tiid foar in ‘update’: hoe is it no mei se? “It giet bêst!” seit Klaas. Klaas en Annie sitte bûten op’e reed fan harren nije hûs oan de Súderhaven 2 yn Wommels. Ik wie hjir al ris earder west by Klaas, want hy hat hjir ek altyd kantoar hâlden foar syn bedriuw “Oldenburger Automatisering”. Ien fan ús adferteerders. “Ik wurkje no thús sjoch”, laket Klaas, “en Annie wennet no tichtby myn wurk!”. It pand wêr’t it stel wennet wie de eardere Postkantoar en letter Friesland Bank yn Wommels en doe’t dy bank ophâld, hat Klaas it bedriuwspand kocht en is dêr syn automatiseringsbedriuw yn begûn. “In pear jier lyn hawwe wy betocht om skylk nei Wommels te ferhúzjen”, seit Annie. “Wy ha doe betocht om ús bedriuwspand om te bouwen as wenning, mar dat wie êfterof sjoen noch wol in hiele put”. Klaas en Annie harren ferbouing foel middenyn de koroanatiid, mar lokkich hie de oannimmer alle boumateriaal op’e tiid binnen. “Wy hawwe wol allegear koroana hân”, seit Klaas, “de oannimmer, de timmerman, de ynstallateur, stukadoar en ik. Dat hat de boel wol wat fertraagd. Uteinlik binne we yn maart 2022 hjir kommen, nei in lyts jier ferbouen”. Annie: “Pas in juny 2022 kaam de keuken en de flier d’r yn, dus wy ha ek noch trije moannen kampeart yn eigen hûs, mar it gie bêst”. Jou it harren mar te dwaan. Fan in saaklik kantoarpand as de bank wie, in geselliche wenning meitsje, mar dat is de Oldenburgers goed slagge nei in koarte rûnte troch it hûs: “Wy ha alles fansels ysoleare, mar ek it plafon nei beneden brocht, fan 3 meter 30 nei 2 meter 70”, seit Klaas. “No hawwe wy sinnepanielen en flierferwaarming en yn de takomst moat d’r noch ris in waarmtepomp yn”. Annie: “En wy ha daliks ‘levensloop-bestendig’ boud. Us wen-, sliep- én 16

badkeamer sitte beneden”. Dat wie ek in reden om te ferhúzjen foar it stel: “Wat mear yn de buorren, wat minder underhâld”. Boppe hat it stel noch plak foar útfanhúzers. Annie: “Dat is it moaiste kado fan dit jier, ús Reinder (soan, red.) is remygreert fan Amerika nei Hollân. Reinder hat in relaasje mei in Amerikaanse, mar wennet nei in oantal jier yn Amerika no wer yn Haarlem. “Wy kinne ús soan, skoandochter en lytsbern no wat faker opsykje. Sy ha hjir by harren weromkomst yn Holland ek in pear wike sliept boppe. No ha se in moai wenplakje en wurk yn Haarlem en omkriten”. Klaas hat no kantoar oan hús. Hoe befalt dat? “Ik fyn it hielendal prima”, seit Klaas, “moarns dogge wy earst in bakje koe tegearre yn’e hûs en dan gean ik nei myn kantoar en kom d’r oan’t itenstiid is ek net mear wei”. Klaas is no 66 jier, mar wol noch wol eefkes trochwurkje: “Ik wurkje sa’n 20-25 oeren yn’e wike. Dat fyn ik hielendal prima en no is d’r ek tiid foar wat oars. Eefkes in ein te rinnen mei de hûn (herder Edar, red.) as wat oars”. Annie is yn de maitiid stoppe mei harren wurk as help yn’e hûshâlding: “Ik ha sa lang oan’t wurk west by oaren, no woe ik wol wat mear tiid foar mysels”. It giet no best mei Annie, mar se hat krekt wol in grutte skrik te pakken hân. Yn april waard nei it ‘bevolkingsonderzoek’ in knobbeltsje yn de boarst ûntdutsen. Se is d’r rêstich en optimistysk oer: “Dat is yn juny fuorthelle en ik bin bestraalt. Fansels bliuw ik earst wol eefkes under kontrôle, mar it liket no goed en ik fiel my best”. Lokkich! As se de Fjouwer Doarpen as Hinnaard ek misse freegje ik. Klaas: “Ik bliuw fansels by it toaniel belutsen en bliuw spyljen. Ek takommend jier. Wy binne no al wer dwaande mei in nij stik.” Klaas: “Kom mar efkes del te sjen, It it is prachtich oerset troch Jannie Fritsma en Friek sil wer regisearje. Ik ha d’r no al wer nocht oan”. Annie mist foaral de natoer: “It útsicht op Hinnaard fynst fansels nea wer werom. Dat mis ik wol. De landerijen ensaf. Mar de wyn mis ik net. It waaide d’r altyd!”, laket se. It stel is fan plan om nea wer fan dit plakje wei te gean. “Wy ha prachtich en mei folle wille 17 jier op Hinnaard wenne, mar wy kinne hjir oant de rollator ta bliuwe”, grapt Klaas. Moai om te sjen dat jimme it sa nei’t sin ha yn Wommels en oant sjen yn de Fjouwer Doarpen! 17

18

Bekomme en neigenietsje! Troch Watse Wat wie it wer in prachtich moai doarpsfeest, begjin july! It is geweldich om safolle ferbining en wille te sjen yn sa’n lytse mienskip. Fantastysk! Geandewei it jier betinke wy fan alles en noch wat, mar om dan te sjen dat suver alle ûnderdielen in protte dielnimmers lûke en der sa goed meidien wurdt is geweldich. Wy ha it efkes neirekkene, mar yn totaal ha mear as 400 hûndert minsken meidien oan ien of mear ûnderdielen. Machtich dochs? En dat is fansels ek noch sûnder alle ynwenners dy’t dielnommen hawwe oan de buertacts. Wat wie dat ek in boppeslach! Njonken dielnimmers hat it doarpsfeest ek in protte stipe nedich fan frijwilligers en ek dat wie SUPER! Wy ha der earder al wat oer skreaun op de ynternetside fan doarpsbelang, mar sûnder jimme kinne wy net. Elkenien persoanlik betanke is net te dwaan, mar wit dat it wurdearre wurdt! Hoe grut dy bydrage dan is docht der ek net sa bot ta, want se binne allegearre ûnmisber! Ek de meiwurking en it betrouwen wat wy krigen ha fan bygelyks Stichting de Lytse Fjouwere, fan de keatsferiening, it doarpsbelang en fan de tsjerke is geweldich om mei te meitsjen. 19

Wy ha trije dagen lang omrûn mei alle kaaien yn ’e bûse en der wie gjin nee te keap! Om noch mar ris sjen te litten hoefolle minsken wol net mei dien ha oan ien of mear ûnderdielen kinne jimme hjirûnder alle útslaggen nochris werom fine. Alle winnaars nochris tige lokwinske mei jimme nije heldenstatus. Wa’t krekt as ús noch wol efkes neigenietsje wol fan alle moais, dy riede wy oan om efkes in besite te bringen oan de ynternet side fan doarpsbelang: www.de4doarpen.nl Sûnt it doarpsfeest ha wy in protte leuke foto’s sammelje kinnen en dizze taheakke oan in map op de side fan doarpsbelang. Ik soe der echt efkes foar sitten gean as ik jimme wie, want it is super leuk om te dwaan. Carla van Hoorn hat op ús fersyk in protte foto’s makke. Bedanke dêrfoar Carla. De foto’s binne top! Ek de moaie film dy’t Casper Bronwasser makke hat fan de prachtige buertoptredens is dêr te besjen en it ‘waterspektakel’! Hoe no fierder… Sa oan de ein fan de twadde dei en seker op de lêste dei krije wy wol gauris de fraach oft der yn 2024 ek wêr in doarpsfeest is? It antwurd op dy fraach witte wy no noch net. Wy moatte nei de feesten altyd earst efkes bekomme en weagje dernei alle foar en tsjin tsjinelkoar ôf. As wy dêrút binne, litte wy it fansels witte. It feest moat fansels al bysûnder bliuwe, mar dat dit net it lêste doarpsfeest wie fan ’e ouwer doarpen, dat is ek wol wis! Oant dy tiid sizze wy: “Harkje goed nei it boadskip fan al dy geweldige artysten út de ouwer doarpen en... ♪♪♪ ‘Keep on Rocking!”♪♪♪ want dat der muzyk yn de ouwer doarpen sit, dat is ús no wol dúdlik wurden! Feestkommisje De Fjouwer Doarpen Anne, Oane, Jan, Iris, Hans, Regina en Watse

Muziek quiz Utslaggen Doarpsfeest 2023 1e De ouwer Jankfodden (JAap en Jannie Jaarsma, JAn en JAnnie Fritsma) 2e Ja Lalalalalala (Vader Abraham en de smurfen) 3e De geweldige noten 4e De ouwer J’s 5e The deadly 4 6e Oeral Wille 7e Risky Quizness 8e Team Thijs 9e Grease 10e Valse Klank 11e Disco Queens 12e Riensterrockers 13e Kwartet 14e De Suskes! 15e Ferbining D’Rien 16e De 4 Musketiers 17e Team Hans 18e Swimfroulju 19e De Pointer Sisters 20e De Hippies 21e Team Hessel 22e De Rockers 23e Noatendoarp Spelletjes volwassenen: New kids - Ylse, Nova, Marijn en Jurre Beer Babes - Marije, Marieke, Noor en Benthe Net te dreech - Reinder, Elisabeth, Roelie en Esther 4 Gabbers - Sybren, Jelmer, Hessel en Oane Naam volgt nog - Jochum, Hindrik, Tim en Douwe W Vier Musketiers - Jesse, Jorrit, Sybo en Meint De Sleaten fan de 4 doarpen - Jorrit, Marten, Bartle en Remco Team Sybren - Coen, Douwe S, Hessel en Sybren Geef nooit op! - Jan Gerben, Anke, Gerard en Froukje Groep 8 gang - Hylke, Hester, Fardau en Judith Red Hot Fierljippers - Bouwe-Jan, Casper, Thea en Dorien Challengers - Elbrich, Pietie, Sape en Thijs Team Hans - Jouke, Herre, Ymkje en Karin Noatendoarp L’wierum - Nynke, Johan, Ronald, Pieter 96 95 94 93 93 91 91 90 90 88 88 86 82 82 80 80 78 78 78 78 24 Hinnaard 25e One time party band 26e Dancing Fever 27e New Kids 28e De Notenkrakers 29e Beerbabes 30e De Heldere Ljochten 31e Het zootje 103 102 100 77 77 77 76 73 66 55 45 De winnaars van de quiz op de Veenhoop 28 31 32 35 40 41 42 46 47 47 49 53 54 59 Grote verschillen met het waterbak, schoenen & sokkenspel. Veel teams met 0 punten maar ook teams met 15 of 17 punten. Ook bij het woordenspel en de stormbaan kon het verschil worden gemaakt. Uitslag kinderspelletjes: Team 6 - Dean, Tijs W, Niek, Fosse en Marij Team 5 - Andries, Oscar, Ids B, Jurjen en Ids W Team 3 - Jort, Milou, Thijs S, Else Team 2 - Symke, Melle, Jurre, Esmee en Redmer Team 1 - Hette, Eeke en Richt Team 4 - Ninthe, Jesse, Sanne en Rixt 21 94 96 152 160 167 191

Buurtversiering & act Utslaggen Doarpsfeest 2023 1e plaats Rien - Do Rien Mi - respectievelijk 43, 50 en 41 punten van de jury 2e plaats Itens Midden - 45, 43 en 41 punten 3e plaats Lytsewierrum - 43, 41 en 37 punten Gedeelde vierde plek voor Hinnaard, Itens West en Itens Oost Kampioenskip balgooien (32 dielnimmers) 1e priis Agatha Flier - keninginne Survival Light 1e Noatendoarp Itens - Gerrit, Ron, Nynke en Johan 2e Groep 8 gang - Hylke, Hester, Fardou en Judith 3e New Kids - Ylse, Nova, Marijn en Jurre 4e Beer Babes - Marije, Marieke, Noor en Benthe 5e Hennaard Babes - Karin, Elbrich, Iris en Ymkje 6e Red Hot Fierljeppers - Bouwe Jan, Casper, Thea en Dorien Survival zwaar 1e Ferbinding D’Rien - Pieter, Harmke, Wessel en Wouter 2e De Sleaten fan de lytse Fjouwer - Stan, Marten, Bartle en Olger 3e Team Sybren - Coen, Douwe S, Hessel en Sybren N 4e Team Hans - Jouke, Herre, Marrit en Anne K 5e De vier Musketiers - Jesse, Meint, Sybo en Jorrit 6e Picobello BV - Jochum, Hendrik, Tim en Douwe W 7e Geef nooit op! - Jan Gerben, Anke, Gerard en Froukje 8e the Challengers - Pietie, Sape, Thijs en Marrit 9e de 4 Gabbers - Sybren S, Jelmer, Hessel en Oane 10e Fantastic 5 - Regina, Eric, Rick, Sven en Wybe Heel de ouwer doarpen bakt! (14 dielnimmers) 1e Annemarie Cnossen met Sinneblom bavarois 2e Chantal van der Klaauw met Nutentaart 3e Esmee Metz met Macarons Klaverjassen 1e Priis Lenie Rispens 2e Priis Jan Boonstra 3e Priis Jan Kamstra 4e Priis Broer Witteveen 5e Priis Jan Flier 5447 5025 4941 4809 4671 Poedelpriis Regina Hofstra Keatsen: 1e Priis Gerard Witteveen, Jorrit vd Velde en Fardou Witteveen 2e Priis Durk Rypma, Lucretia vd Brug en Judith van den Ende 3e Priis Tina Greidanus, Hessel Abels en Marit Koster 1e Priis ôffal Hindrik Koning, Sybren Strikwerda en Roelie Zijlstra* 1e Priis ôffal Tim Houtsma, Eric Koster en Sanne Veffer* * Y.f.m. de tiid ha wy yn oerlis besluten om de finale yn de ferliezersomloop net mear te keatsen. Der stiene yn totaal 18 partoer op it keatsild! Dat is lang lyn! Mear dan 400 dielnimmers yn totaal!! 22 1:08.23 1:09.00 1:09.20 1:21.20 1:23.40 1:24.27 49.10 52.00 55.20 1:02.20 1:03.05 1:04.45 1:04.57 1:04.58 1:21.40 1:27.05

23

24

25

26

27 2.

Kennismaken met nieuwe inwoners van Hinnaard: Petra Laferte en Marten Sterkenburgh Door Esther Sinds een half jaar wonen Marten en Petra en hun kinderen Sophie (15), Robin (10) en Tim Jesse (7) aan de Monsamabuorren 8 in Hinnaard (in de bocht voor de T- splitsing naar Easterlittens komend vanaf Itens). Marten en Petra woonden tot voor kort in Easterein, maar waren al langer op zoek naar een ruimer jasje voor hun gezin met opgroeiende kinderen. Petra en Marten hadden al eens rondgekeken in Franeker, maar dat was toch te stads. “Een monumentaal pand, wel ruim, maar met drie kids die speelruimte binnen én buiten nodig hebben niet geschikt”, vertelt Petra. Via een kennis op de tennisbaan waar zowel Marten als Petra graag een balletje slaan, kwam hen ter ore dat het huis in Hinnaard te koop zou komen. Petra: “We zijn echt wel een paar keer wezen kijken in Hinnaard. De oude bewoners waren erg gehecht aan de plek en er lagen letterlijk honderden jaren aan roots op de terp aan Monsamabuorren van de vorige bewoonster”. Petra vertelt dat de bewoners het huis echt wilden gunnen aan een jong gezin en uiteindelijk kwamen ze er samen uit. “De oude bewoners zijn vorige maand nog langs geweest”, lacht Petra, “dat is een beetje een ongeschreven regel geworden. Zo nu en dan komen ze nog even kijken, maar ze wonen nu ook erg fijn in Leeuwarden hoor”. Zo kwam het dat het gezin in de zomer van 2022 de sleutel ontving en Marten, die van origine timmerman is, kon aan de slag. Petra: “Dat is een beetje onze taakverdeling geworden. Ik ben van de plannen en coördinatie en Marten klust. Marten zegt altijd dat ik de schilderijen al heb opgehangen, terwijl de verf nog op de muur moet”. Er hoefde qua indeling niet veel te gebeuren aan het pand. Daar waren beide erg tevreden over, maar je wilt toch een eigen sausje aan het pand geven en dus werd er wel geverfd en opgefrist. “Bovendien was ons huis in Easterein nog niet verkocht. Daarom zijn we in januari 2023 pas naar Hinnaard verhuisd”. Focus op twee huizen gaf toch wel wat stress. Petra: “Je moet dan toch beide plekken onderhouden, maar het lijkt er nu op dat ons huis in Easterein verkocht is en dan kunnen we ons echt hier op richten”. Marten komt oorspronkelijk uit Lollum en is al in zijn jeugd naar Easterein verhuist en is daar opgegroeid. Petra komt oorspronkelijk uit Lelystad. Ze hebben elkaar wel in Friesland ontmoet, op de Sneekweek in 2006, vertelt Petra: “Liefde op het eerste gezicht!”. Al vrij snel daarna diende oudste dochter Sophie zich aan en settelde het jonge stel zich definitief in Easterein. Marten is zelfstandig ondernemer. Hij is calculator in de bouw en onderhoudt een aantal projecten in onroerend goed. Petra werkt als leidinggevende bij bureau Trinitas in Sneek. Dit bureau verzorgt hulpverlening voor kinderen, pubers, gezinnen, families, echtparen en (ex-) partners. De oudste dochter zit in Sneek op school en gaat naar 4 havo. De jongste dochter en zoon gaan nog naar de basisschool in Wommels. 28

Petra: “We moesten eerst wel een beetje wennen in Hinnaard. Het is heel rustig, maar nu hebben we onze draai echt wel gevonden. Ook de kinderen vinden het erg fijn. Ze spelen veel meer buiten nu. Dat is heerlijk.” Of ze nog plannen hebben, vraag ik. Petra lacht: “Er is genoeg te doen in huis en tuin! Ik wil nog een voedselbos aanleggen, maar dat is een meerjarenplan”. Heel veel woonplezier in Hinnaard! PS: Marten en Petra: Ik heb voor de foto Dikkie Dik erbij gedaan. Hij maakt flinke kilometers en kent mogelijk meer mensen in de omgeving dan wij (en daarmee een bekender gezicht in de omgeving) Hartelijke groet, Petra Laferte De red hot fierljeppers kunnen geen genoeg krijgen van de sloten om de Fjouwer Doarpen en gaan elke zaterdag door als de red hot zwemflippers 29

Rienk Rispens Voor al uw tuinwerk Presteert de accu van je E-bike niet meer voldoende? Na een revisie bij DeGroeneAccu werkt hij weer als nieuw! (en in Verhuur van - hoogwerker - houtklover - klepelmaaier - minikraan - sloophamer - stenenknipper veel gevallen zelfs beter) Loek Bergmans Tel 0657529568 DeGroeneAccu.nl 30 - stobbenfrees - stoomreiniger - takkenversnipperaar - trilplaat en trilblok - tuinfrees - verticuteermachine

Nijs fan ‘e keatsferiening Itens e.o. Troch Jurjen Eringa It keatsseizoen rint ôf. Op it momint fan skriuwen sille wy allinnich de Fopma partij noch keatse en kinne wy sprekke fan in tige slagge seizoen. Froulju haadklasse keatsen, tal fan jeugdprizen en de jonges nei de Freule yn Wommels. In jier fol hichtepunten! It is fansels fantastysk wat we dit jier berikke kinne as lytse feriening. Foar it earst yn de skiednis in haadklasse partij organisearje meie jout mar oan dat mei in goeie moed fan alles mooglik is. Nettsjinsteande dat it haadbestjoer mar trije man sterk ik stean we der as klup goed foar. Guon minsken dy 't mar wat graach yn in kommisje stappe of oare taken oppakke. Tink dêrby oan de ild en jeugdkommisje, efter de bar stean of in wedstriid liede as ûnderdiel fan it koppel. Hulde oan elk dy 't op hokke manier dan ek bydroegen hat oan it ôfrûne keatsjier. Moai om te sjen hoe 't ek de jeugd ferskate krânsen of oare prizen wûn hat op de federaasje partijen. It nije shirt dat sponsore wurdt troch Jan Boonstra smyt al in soad krânsen op, en dizze krânsen wurde dan ek mei regelmaat oan him toand hawwe wy fernommen! Spitigernôch gjin krâns foar Itens op de wichtichste partij foar de jongeskategory: de Freule. Jesse, Hessel en Sybo hawwe yn Wommels striden foar wat se wurdich binne, mar it partoer fan Baard wie in maatsje te grut. Hielendal gjin skande en top dat jim Itens fertsjintwurdige hawwe op dit evenemint. Wat in moaie ûnderfining moat dat west hawwe. Yn Rien is in groepke úteinset mei keatsen foar dummies. De basis útlizze en yn 'e praktyk besykje, wat in aardich inisjatyf! Wa wit kin dit takom jier in moai ferfolch krije op de klup yn Itens. Keatsen is út te fieren op elk nivo want wille stiet foarop. Keats, boppe en alles oan 'e hang. Binne dizze termen nij foar jo? Kom ris del by de keatsklup of sjoch nei keatsen foar dummys op Youtube, seker in oanrieder. De kommende wiken sille we de lêste ballen slaan en stiet in lange winterstop foar de doar. Foar de measte keatsers sit it der dan op. Foar de fanatike jeugd steane der sealtrainingen en muorrekeatsen op it programma. Foar folwoeksenen kin dit ek in aardich idee wêze. Hoe dan ek sjoche we elkenien graach op of om it keatsfjild. 31

De bewoner en zijn verhaal Caspar Bronwasser en Alpe d’HuZes Door Hans In Lytsewierrum woont een man, die serieus is en ook vol grappen en grollen zit, die positief in het leven staat, de kansen naar zijn hand kan zetten en er dan voor gaat. We hebben het over Caspar Bronwasser uit Lytsewierrum, die afgelopen juni als ‘motard’1) meeging met de Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes. Hoe kom je daar terecht? “Ik had ooit een vriend, Henk, die een beetje door mijn toedoen is verhuisd naar Friesland. We reden vaak samen motortochten met vrienden of collega’s van het werk. Hij was inmiddels met pensioen en had de Friese Fiets 11stedentocht er van overtuigd dat hij als eerste ‘motard’ een belangrijke toevoeging zou zijn bij de begeleiding van de 265 km route waar zo’n 15.000 deelnemers overheen fietsen. De fietsroute gaat soms over kleine binnendoorpaadjes, daar waar geen auto’s kunnen komen, maar waar je wel snel met een motor ter plaatse bent. Het was een groot succes en Henk mocht het jaar daarop weer aantreden. Alleen vond hij dat het team wel uitgebreid mocht worden. En zo kwam ook ik als motard bij de Fietselfstedentocht. Henk begeleide wel meer tochten door andere delen van het land. En zo vroeg hij me in 2012 ook mee naar het Westland waar de Ride For The Roses (ridefortheroses.nl) werd gereden. Op deze manier kwam hij in aanraking met het KWF (let op de collecte van 3 – 10 september! Red.) en zo ook met Alpe d’HuZes. Het lot wilde dat hijzelf op dat moment ook werd getroffen door de ziekte kanker. Henk besloot toen om zich ook aan te melden als motard voor Alpe d’HuZes. Vanwege zijn zwakke gezondheid zou ik met hem meegaan als begeleider en had al bijna een motorcamper gekocht, waar hij in zou kunnen overnachten en waar tevens de motor in zou kunnen. 32 1) Motard is eigenlijk Frans voor motorrijder. Het woord wordt in Nederland en Vlaanderen meestal gebruikt om de motorrijders aan te duiden die de persmotoren bij sportwedstrijden besturen. Als motard moet je iets meer kunnen dan alleen motorrijden, want heb je een cameraman/vrouw achterop, dan moet je bijvoorbeeld ook stapvoets en bergopwaarts met een wandelaar of fietser mee kunnen rijden, terwijl die geïnterviewd wordt. Dat vraagt bijzondere techniek.

Maar inmiddels was hij al zo verzwakt door zijn ziekte, dat meedoen voor hem geen optie meer was. In 2019 is Henk overleden. Toeval bestaat niet Vorig jaar sprak ik toevallig een oud-collega, die al jaren motard was voor diverse wielerrondes en ook de Alpe d’HuZes, en voor ik het wist hoorde ik me zeggen dat ik daar ook graag deel van wilde uitmaken, ter nagedachtenis aan Henk; met hem ‘achterop de fiets’ die tocht maken. Om af te maken wat hij niet zelf heeft kunnen doen. Het tweede toeval wilde dat een andere collega er mee ophield en er dus een plekje vrij kwam. Een en een is twee zou je zeggen, maar daar ging toch wel een kleine sollicitatie aan vooraf. Gelukkig had ik ruime media-ervaring en kwam dat goed uit: ik kon opnemen, monteren, schakelen en had natuurlijk ervaring als motard. Wilde je meedoen, dan moest je wel verplicht een uitgebreide BHV-opleidings-dag volgen, want de mensen die daar naar boven gaan op de Alpe hebben maar één doel, en dat is hoe dan ook het halen van die top. Allemaal in het teken van iemand die vecht tegen de ziekte of er aan is overleden. Die drive is onbeschrijflijk en de realiteitszin is soms ver te zoeken. Goed om je dit allemaal te realiseren. Later in het jaar volgde er nog een motard-training verzorgd door Politie en Marechaussee op een militair oefenterrein. De Alpen zijn toch net even iets anders dan ons vlakke landje. De motorbeheersing is er iig weer een aantal punten op vooruit gegaan. Wat valt er dan nog een hoop te leren…” Uiteindelijk is het allemaal vrijwilligerswerk, iedereen, maar ook de faciliteiten (camera’s, regiewagen, audio etc) worden kosteloos beschikbaar gesteld. Terwijl er jaarlijks miljoenen opgehaald worden zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen! Wat heb je daar toen gedaan? “Donderdag is de tocht zelf, maar de vrijdag ervoor vertrekt de hele karavaan met de organisatie, tenten, catering en alles richting Frankrijk. De collega en ik zijn daar op zaterdag naartoe gegaan. Maandag is er dan de verplichte routeverkenning over een hele mooie route met zo’n 21 bochten naar de top. Onderweg krijg je de nodige instructies waar je op moet letten. Want op de dag zelf heb je niet alleen te maken met wandelaars, maar ook met fietsers, die allemaal naar boven willen. Maar ook zo snel mogelijk weer naar beneden komen, over dezelfde weg! Om daarna weer opnieuw naar boven te klimmen. Dan heb je ook nog eens te maken met alle familie en vrienden, die langs de weg de deelnemers staan aan te moedigen á la Tour de France. En dan tenslotte daar tussendoor de vele motards. Je snapt dat je de hele route op scherp staat. Op de dag zelf kwam voor mij veel meer druk op het monteren te liggen om alle portretten te maken dan op het motorrijden. 33

Ik heb eigenlijk maar een paar keer als motard de hele route gereden, de rest van de tijd ben ik bezig geweest met het monteren van portretten en samenvattingen die tijdens de live-uitzending werden in gestart. Die items worden allemaal ter plekke gemaakt en gemonteerd.” Wat was het leukste van die dag? “Uhm, nou leuk, het was meer heel bijzonder te zien hoeveel mensen zich in een korte tijd gezamenlijk inzetten voor het grote doel. Dit jaar is ruim 17 miljoen gedoneerd…!” Was het emotioneel om te doen? “Tsja, elk persoon daar op die berg heeft een eigen verhaal, allemaal even indrukwekkend en heel confronterend. Dan zie je ook weer waar het allemaal echt over gaat en wat belangrijk is en wat niet. Ook ik hield het niet vaak droog achter de montageset. Dat verbaasde me soms, ik dacht dat ik daar wel door heen zou kunnen kijken. Regelmatig merkte ik dat Henk met me mee zat te kijken, dat was soms wel eens moeilijk. En dan komt er iemand langs die een hand op je schouder legt en zacht zegt: Opgeven is geen optie.” Wil je nou zien hoe zo’n montage er uitziet? Vul dan de volgende link in je webbrowser voor een portret over de man van Margriet Eshuis: https://tinyurl.com/4wyfefw5 Burendag 23 september Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe. In 2023 vieren we Burendag op 23 september. www.burendag.nl 34 KWF

35

Nieuws van Dorpsbelang Door Dorpsbelang Beste dorpsgenoten, Zoals bij de algemene jaarvergadering is afgesproken zijn wij (Dorpsbelang) nog een keer om tafel geweest met wethouder Bauke Dam en Lise Cnossen van onze gemeente. Met de dorpsvisie op tafel en vooraf ingediende vragen konden we de volle agenda strak doorwerken. Lise Cnossen had alle ingediende vragen bij de betreffende ambtenaren nagevraagd en kon ons direct informeren. Concrete vragen en concrete antwoorden en van alles in proces. Wat hebben we met alle input uit de Fjouwer Doarpen toch een mooie visie geschreven; een visie met mooie ambities. De Dorpsvisie begon met een fictieve wandeling door de Fjouwer Doarpen, laten we die er nou weer even bijnemen en de punten uit het gesprek er naast leggen. Hoe komt het dan in 2028? Het originele verhaal is dikgedrukt, de aanvulling begint met een *en is schuingedrukt. Uit de dorpsvisie - Wandeling door de Fjouwer Doarpen in 2028! Het is april 2028, de zon schijnt het is mooi weer om weer eens een mooie wandeling door onze ‘Fjouwer Doarpen’ te maken, we gaan via Lytsewierrum naar Rien vervolgens naar Itens en Hinnaard. Vanaf Greatewierrum lopen we naar de afslag Lytsewierrum, daar komen we een enthousiaste dorpsgenoot tegen hij groet ons en attendeert ons op de wegversmalling op de T splitsing/afslag Lytsewierrum. “het verkeer springt niet meer over het verkeersplateau waardoor wij minder trillingen in huis ervaren” “auto’s letten nu beter op verkeer van rechts en minderen duidelijk vaart,top!”. * De gemeente werkt met een digitale kaart waar de wensen van dorpsbelangen in komen (Geovisia). Het team verkeer beoordeelt de wensen voordat ze in de wensenkaart komen. Niet alle wensen van dorpsbelang worden er in opgenomen. Functie van de wensenkaart: als er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden dan pakken de betreffende teams de kaart erbij om te beoordelen of er kansen zijn om wensen ja/nee tegelijk met het onderhoud uit te voeren. Actie dorpsbelang; zorgen dat onze wensen op de wenskaart komt! Dan de bloesem van de (aangeplante) bomen langs de Tsjerkeleane, prachtig het lijkt wel een heuse oprijlaan. * De vraag of er extra bomen langs de Tsjerkeleane kunnen komen is beoordeeld. Conclusie is dat dit niet kan. Dit heeft twee redenen. Er liggen teveel kabels en leidingen en volgens de provinciale en gemeentelijke landschapsvisie moet Lytsewierrum een groene vlek met karakteristieke woningen en tuinen in open landschap blijven. Op het plein staan elektrische auto’s te laden aan de laadpalen, de stroom komt van de lokale coöperatie die het hele dorp van duurzame energie voorziet. De werkgroep duurzame energie is daar maar druk mee geweest, net als de projecten in de andere drie dorpen. Chapeau! 36

*De gemeente wil meer laadpalen voor auto’s en heeft 1 bedrijf (Laadkracht) een contract gegeven om laadpalen te plaatsen, exploiteren en te beheren. Inwoners kunnen alleen een aanvraag voor een laadpaal doen op openbaar terrein als zij (binnenkort) in bezit zijn van een elektrische auto en op eigen erf geen ruimte hebben voor een laadpaal. We lopen verder, langs de kerk, over het bruggetje langs de zwaluwwand, over het witte bruggetje naar Rien. Het bruggetje heeft recentelijk onderhoudt gehad, goede antislip, een likje verf en netjes gemaaid. Bij de doorgaande weg kijken we eerst naar rechts, de weg naar Lytsewierrum heeft een nieuwe belijning gekregen waarbij de fietser visueel een groter vlak op de weg heeft gekregen. We steken over naar links en lopen Rien in. In de bebouwde kom, zijn grasklinkers naast de weg gelegd, de bermen zijn netjes en het is gelijk een optie tot parkeren. Ah…ja! op de parkeerplaats staat ook een oplader voor elektrische auto’s. * Er wordt een trapleuning gemaakt die past in het monumentale dorpsgezicht, bij het stenen trappetje van de brug naar de kade. We komen langs de melkboer en maken even een praatje, mevr. A neemt ook even de boodschappen voor mevr. B mee omdat deze zich niet lekker voelt. In Rien kennen en helpen de bewoners elkaar, de dorpsapp heeft dit nog makkelijker gemaakt. Bij de kade scannen we een QR code waarna de historie op onze smartphone verschijnt. Super om te lezen, historie om zuinig op te zijn. Weer een dikke pluim, nu voor de werkgroep Historie, wat hebben zij er ook een werk van gehad! * De herfst en de winter is een mooie periode om een start te gaan maken met de werkgroep Historie, heb je zin om hieraan mee te doen meld je dan aan bij Dorpsbelang, Pietie 0630714522. De pas er maar even in richting Itens, ook hier een nieuwe belijning op de weg. De nieuwe lantaarnpalen zijn in aanvraag en kan net als in Rien en Lytsewierrum wel even duren (grapje), dorpsbewoners van Itens en Hinnaard vinden de lantaarnpalen in Rien en Lytsewierrum zo mooi dat zij deze natuurlijk ook zouden moeten krijgen. * Helaas komt Itens niet in aanmerking, het is geen historische dorpskern. Actie dorpsbelang; de Fjouwer Doarpen horen bij elkaar om eenheid te creëren vragen we wel nieuwe palen aan! Op de kruising van de Hearedyk naar Itingewei staat een duidelijke verwijzing dat je je in de “schoolzone” bevindt, de schoolkinderen komen net uit. * Dit is in aanvraag en komt in orde! (school heeft dit aangevraagd) Gezellige bedoening bij het ‘duurzame’ schoolplein; we maken even een praatje met de moeder van A. Zij maakt gebruik van de kinderdagopvang en de BSO, dit is zo’n aanvulling op het al bestaande ‘top’ onderwijs in Itens! * Kinderopvang biedt 3 dagen buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang en zal vanaf september starten met een peutergroep! Het schoolplein wordt in etappes omgevormd tot een duurzaam plein. Wat is er toch een mooie gezinswoning gebouwd op de kavel aan de Hearedyk, er woont een gezin met 4 kinderen, goed voor de school. * Ontwikkelingen rond deze kavel worden door de gemeente opgepakt. 37

Verder door Itens, en ja hoor ook daar op de parkeerplaats een oplaadpunt! * Mits deze particulier is aangevraagd. Fietsen bij het dorpshuis, wat is daar te beleven, we gluren even naar binnen en zien Fjouwer Doarpen docht (FDD) een spelletjes middag voor ouderen organiseren. Wat zijn we toch gezegend met zo’n goed draaiend dorpshuis! We treffen duizendpoot A, zij is een van de vele vrijwilligers waar onze dorpen op draait, wat een toppertje, complimenten aan alle vrijwilligers zij maken de Fjouwer Doarpen leefbaar! Er hangt een A4tje op de deur voor een gezellige avond in de jeugdsoos, tja de soos is ook al een tijdje los. * In de winterperiode willen wij graag met de jeugd in gesprek, uitnodiging volgt. Een rondje om de kerk en het kaatsveld maakt dat we langs de speeltuin lopen, hier zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. * Er is een speeltuincoördinator binnen de gemeente waar contact mee is, maar Itens ligt nog onder aan de stapel, wordt vervolgd heeft zeker onze prioriteit. We doen even kleine versnapering en een kleine pauze en genieten van het groene uitzicht van de Greidhoeke, horen de geluiden van de weidevogels en horen een trekker in de verte. We gaan verder en staan even stil op het kruispunt Itens, Easterein, Britswert hier aanschouwen we de Aenkommewei, de nieuw aangelegde weg waar het nu een stuk veiliger fietsen is naar Easterein, hij was dan ook echt wel aan vervanging toe. Fijn hoor. En door, verder op de Iewei naar de Hinnaarderhoek, hier ligt nu een verhoogd plateau met een wegversmalling, waardoor rechts duidelijker voorrang krijgt en het verkeer rustig de afslag nadert voor de fietsers; wel zo fijn. Ook de belijning op de weg is goed zichtbaar en ja hoor, ook in Hinnaard een laadpaal en zelfs een voor fietsers. * We hebben de wensen op de wensenkaart gezet en bij grootonderhoud worden de wensen getoetst door het verkeersteam van de gemeente en mogelijk worden onze wensen dan uitgevoerd. Bij het klokhuis weer zo’n QR code, we hebben er ondertussen al heel wat gescand en kennen de (landschappelijke en cultuur) historie van de dorpen waarin wij leven. We lopen nog even verder naar natuurgebied Skrins en kijken met de verrekijker ook nog even richting natuurgebied Skrok. We maken een rondje en concluderen dat het hier goed leven is in onze “Bloeizone” doarpen! * Verder was het advies; om als dorpsbelang zelf contact op te nemen met de woningstichting Elkien om te horen wat de visie in kleine dorpen is; wordt vervolgd. Dorpsbelang heeft vragen gesteld over bermbeheer, het is ons nu in ieder geval duidelijk dat er meerdere beheersvormen/beheerders zijn in onze Fjouwer Doarpen; weer wat wijzer geworden maar roept ook weer vragen op en wordt vervolgd. Energie; werkgroep energie zal ook in de winter periode meer vorm gaan krijgen, heb je kennis van zaken of een en ander al uitgezocht? Praat dan met ons mee in de werkgroep duurzame energie. Graag aanmelden bij Johan: 0612330658 38

39

Nijs fan Kaartklup “De Fjouwerkaart” Op freed 8 septimber 2023 gean we wer los mei it nije kaart seizoen. Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten. Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup. De kontribúsje foar it seizoen 2023-2024 is € 20,00. Der binne 7 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden. De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 5,00 Op 22 septimber begjint de kompetysje, we begjinne dan om 20.00 oere mei in koarte ledefergadering en rûn 20.30 oere gean we los mei it kaarten. Aginda ledefergadering 22 septimber 2023 1. Iepening 2. Jierferslach 3. Finansjeel ferslach 4. Meidielings 5. Rûnfraach 6. Slot en los mei it kaarten Data kaartjûnen seizoen 2023/2024 Oanfang 20:00 uur Plak kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens 8 septimber 2023 22 septimber Priiskaarten foar elkenien 6 oktober 20 oktober 3 novimber 17 novimber 1 desimber 15 desimber Kompetysjekaarten / Ledefergadering Kompetysjekaarten Priiskaarten foar elkenien Maatklaverjassen foar elkenien Kompetysjekaarten Sinteklazepriiskaarten foar elkenien Kompetysjekaarten 5 jannewaris 2024 Priiskaarten foar elkenien 19 jannewaris 2 febrewaris 16 febrewaris 1 maart 15 maart 29 maart 12 april 27 april Kompetysjekaarten Kompetysjekaarten De Lies partij (foar leden) Kompetysjekaarten Maatklaverjassen foar elkenien Ynheljûn Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn Keningskaarten (middei’s) We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!! It bestjoer: Willem Tjerkstra - Jan Leijenaar - Immie Kamstra 40

‘Tiden hawwe tiden’ - De skûtsjes fan Itens Troch Watse De IFKS sylwedstriden binne ôfrûne wike wer úteinset. Sile mei dy âlde grutte frachtskippen dwers troch it Fryske lânskip is dochs ien fan de moaiste plaatsjes dy’t jo yn Fryslan meitsje kinne. Mar dat sokke skippen yn it ferline ek Itens oan diene is hjoeddeis amper mear foar te stellen. Yn it Diggeloer fan jannewaris 2022 stie in moai stikje fan Douwe Willemsma. Hy fertelde oer de wetterloop (de Ee) en de Intenser opfeart dy’t eartiids oant it doarpshûs fan Itens ta streamde. By it lêzen fan Douwe syn ferhaal moast ik fuortdaliks tinke oan in foto dy’t syn ferhaal moai in byld bringt. It is in foto dêr ’t jo eins neat mear op weromfine fan in situaasje dy’t hjoedde-dei noch bestiet. Doe’t ik sels dizze foto foar it earst beseach tocht ik dêrom yn earste ynstânsje dat it net in foto út Itens wêze koe. Mar dochs is dat wol sa! De foto is makke op de Tjerkebuorren op it plak dêr’t no ûngefear it keatshokje stiet. Op de eftergrûn is noch krekt de wenning fan Hendrik en Jolanda Koning te sjen. Dêr’t no it beton fan de Tsjerkebuorren leit streamde doe noch it wetter fan de Itenser opfeart. Oankaam by de Hearedyk koe it wetter 2 kanten op. Rjochtsôf rjochting it doarpshûs en loftsôf foar it hûs fan Hendrik en Jolanda del. Hoe âld de foto krekt is wit ik net. Ik tink ûngefear 100 jier. 41

Op in lânkaart út 1930 stiet it wetterke, dat hjir op de foto stiet noch altyd yntekene. Mar it stik feart by de Hearedyk del rjochting it doarpshûs stiet net mear op dy kaart. Ik tink dêrom dat dizze foto noch wat âlder is as de lânkaart út 1930. De 2e foto is hiel werkenber yn Itens makke. De Tsjerke en de kosterswenning litte dat hiel dúdlik sjen. De foto is ek wer in bewiis dat de skûtsjes hast oan it doarpshûs ta farre koenen. Want op de foargrûn leit ûnmiskenber in skip, mei nei’t ik nim oan, bemanning derop. Fierderop liket noch in skip te lizzen, mar oft dat echt sa is doar ik net hielendal wis te sizzen. It kin miskien ek wol in telefoanpeal wêze. De lêste foto lit mar sjen dat it hûs fan de famylje Koning eins suver op in eilân lei. Dizze foto sjocht út rjochting de Bargekop. Op de eftergrûn sjogge wy de hânwizer dy’t it paad rjochting Hinnaard oanwiist en hielendal yn ’e fierte stiet de pleats fan de famylje Stegenga. Tiden hawwe tiden. Wy moatte mar garje foar in skûtsje, dan kinne wy tenei gerêst oan it IFKS meidwaan! It wie hjir ommers allegearre wetter en skipfeart! 42

43

Poolstories Overpeinzingen van Hans Poolstories of zoals in mijn geval, overpeinzingen aan de waterkant van een prachtig meer in Midden Zweden. Dat meer ligt in een heerlijk natuurgebied met allerlei mogelijkheden voor wandelen, hiken, kanoën, zwemmen, vissen enzovoort. De camping is opgezet, zoals een camping hoort te zijn (maar die bijna nergens te vinden zijn, behalve in Amerika): namelijk met mooie ruime plekken, die uitgezet zijn in een bos. Daarbij is de afstand tot jouw buren nooit minder dan 20 meter. Voorzieningen? Elke plek heeft een vuurplaats en bijna elke plek heeft een elektra-aansluiting, er is een gezamenlijke waterkraan per 10 plekken en de toiletten bestaan uit een ouderwetse kakdoos, die ‘heerlijk’ ruikt en gedeeld wordt met zo’n 20 andere kampeerplekken. Centraal, bij ons vandaan op 500 meter, is er een klein winkeltje, zijn er douches en de mogelijkheid om kano’s te huren en hout te kopen voor de repit. Oftewel heerlijk primitief en rustig; ’s avonds om 10 uur is het stil…. Als je zo zit, heb je alle tijd om een na te denken over het leven en de wereld waarin we leven. Vlak voor onze vakantie sprak ik onze voorzitter, Hans Saris, van de stichting 4WD-Care, die al jarenlang hulpgoederen en kluskracht levert aan de mens-in-nood in landen als Bosnië, Kroatië en de laatste anderhalf jaar aan Oekraïne. Omdat ik al een paar keer mee mocht met de transporten, heb ik ook letterlijk in de keuken van die mens-in-nood kunnen kijken. Al pratende merkten we op dat de verschillen in de wereld wel heel groot zijn. Aan de ene kant de bofferts, zoals wij, die per ongeluk geboren zijn aan de goede kant van de wereld en ons baden in luxe en comfort en aan de andere kant de mensen, die per ongeluk aan de andere kant geboren zijn en geteistert worden door honger, oorlog, overstromingen, aardverschuivingen, branden, droogte enzovoort. Het vermogen van de rijksten der aarde stijgt ongelofelijk hard en we zien geen kans om daar wat aan te doen 1). Dat baart mij zorgen, ook omdat we allemaal nog steeds streven naar meer; meer geld, meer goederen, meer consumptie en dus meer uitputting van de aarde, meer vervuiling, meer klimaatveranderingen. Geloof mij, maar dat zal geen verrassing zijn, ik doe daar ook aan mee, terwijl ik ervaar dat als je op vakantie bent (wat een luxe!), je met heel wat minder toe kan dan wij dagelijks gebruiken. Is dit verhaal te somber? Misschien wel, maar het geeft mij wel wat om verder over na te denken in onze wereld van ongekende luxe. U ook? 1) Uit het nieuwe Oxfam-rapport 'Survival of the Richest' blijkt: Dat tussen december 2019 en december 2021 $ 26 biljoen (63%) van alle nieuw gecreëerd ver mogen door de rijkste 1% is opgestreken. Slechts $ 4 biljoen (10%) nieuw vermogen kwam bij de onderste 90 procent van de wereldbevolking terecht. Tegenover iedere $ 1,7 miljoen die een miljardair vergaarde, stond maar $ 1 voor 90% van de wereldbevolking. In de afgelopen 10 jaar is het vermogen en het aantal miljardairs verdubbeld. 44

Schilderwerken Knevelman in Itens - 06-43231940 - Info@schilderwerken45

Nijs fan toanielferieniging ‘Nim it sa’t is’ mei “It bedimjen fan de njirre” Faaks hoege je allinnich mar jinsels te wêzen om in njirre neamd te wurden, mar leafde lûkt him neat fan sokke ûnsin oan. Al twa kear earder, rûn dizze tiid, stienen wy yn de startblokken om útein te setten mei it stik “It bedimjen fan de njirre’. In bewurking fan regisseur Friek Kosse fan ‘The Taming of the Shrew’ in toanielstik dat William Shakespeare yn de perioade tusken 1590 en 1594 skreaun hat. It stik wie allang yn it Nederlands oerset (Het temmen van de Feeks), mar is no troch de oersetting fan Janny Fritsma ek yn it Frysk. No lei dit stik noch by Nim it sa’t is op de planke te wachtsjen dat it nei libben yn blaast soe krije. En ja no is it safier, alwer twa jier letter, dat Friek it wer oppake sil. Wy ha ûnderwilens wat wikselingen yn it bestjoer en de spilersploech hân sadat der oanpassings yn’e rolferdieling makke binne en de bewurking is bewurke en nochris bewurke. En no binne wy bliid dat we jimme witte litte kinne dat wy moandei 4 septimber 2023 dan toch útein sette mei de repetysjes fan “It bedimjen fan de njirre”! It belooft in moai 'kostuumspektakel' te wurden mei moaie ferljochting, smink en muzyk en in grutte ploech entûsjaste spilers en meiwurkers. As alles giet neffens ferwachting, sille we yn maart 2024 it stik foar it fuotljocht bringe op it poadium yn de Lytse Fjouwere! Spylers, bestjoer en meiwurkers fan Nim it sa’t is Save the date: 22 en 23 maart 2024 fanôf 20.00 oere Yn Itens Op 15 juni 2024 wordt er weer een Slachte marathon georganiseerd. Vanuit onze dorpen wordt er verwacht dat wij het deel bij Lytsewierrum verzorgen, leuk aankleden, gezellig maken en "koek en sopie" op de route aanbieden. Wie vindt het leuk om dit te gaan organiseren? De opbrengsten worden (naar inzet) verdeeld onder de verenigingen in de fjouwer doarpen. Dat is toch mooi meegenomen! Je kunt je melden bij dorpsbelang d.m.v. een mail. dorpsbelang@defjouwerdoarpen.nl 46

47

48

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication