40

Nijs fan Kaartklup “De Fjouwerkaart” Op freed 8 septimber 2023 gean we wer los mei it nije kaart seizoen. Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten. Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup. De kontribúsje foar it seizoen 2023-2024 is € 20,00. Der binne 7 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden. De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 5,00 Op 22 septimber begjint de kompetysje, we begjinne dan om 20.00 oere mei in koarte ledefergadering en rûn 20.30 oere gean we los mei it kaarten. Aginda ledefergadering 22 septimber 2023 1. Iepening 2. Jierferslach 3. Finansjeel ferslach 4. Meidielings 5. Rûnfraach 6. Slot en los mei it kaarten Data kaartjûnen seizoen 2023/2024 Oanfang 20:00 uur Plak kafee “De Lytse Fjouwere” te Itens 8 septimber 2023 22 septimber Priiskaarten foar elkenien 6 oktober 20 oktober 3 novimber 17 novimber 1 desimber 15 desimber Kompetysjekaarten / Ledefergadering Kompetysjekaarten Priiskaarten foar elkenien Maatklaverjassen foar elkenien Kompetysjekaarten Sinteklazepriiskaarten foar elkenien Kompetysjekaarten 5 jannewaris 2024 Priiskaarten foar elkenien 19 jannewaris 2 febrewaris 16 febrewaris 1 maart 15 maart 29 maart 12 april 27 april Kompetysjekaarten Kompetysjekaarten De Lies partij (foar leden) Kompetysjekaarten Maatklaverjassen foar elkenien Ynheljûn Priiskaarten foar elkenien / Slotjûn Keningskaarten (middei’s) We hoopje wer op in gesellich en spannend seizoen!!! It bestjoer: Willem Tjerkstra - Jan Leijenaar - Immie Kamstra 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication