8

En om de tsjerke? Jannie: “Ek it ûnderhâld fan it tsjerkhôf heart d’r by. Ien kear yn de wike gêrs meane, mar dat doch ik ek faak mei myn heit as mei myn soan Jort. En fansels de grindpaadsjes ûnkrûdfry hâlde, sadat de boel d’r kreas útsjocht. Myn heit helpt ek noch wol mei it knippen fan de hage as dat nedich is.’ Fynst it swier wurk? “Nee, dat falt ta. Allinne it lyts ûnderhâld yn en om de tsjerke is soms wat swier, mar sa no en dan helpe Jort, Ilse (Jannie har bern, red.) en ús heit dêrby. Dat is supermoai. Ik kombinear it kosterskip trije dagen yn de wike mei myn wurk as gastâlder, dus moat ik soms eefkes sjen wat wannear past”. Kerst met Sander Metz en Adri de Boer in het Nederlands, Frysk, en Engels Tijdens de middag komen er prachtige kerstliedjes voorbij. De afgelopen jaren hebben we steeds een kerstsingle uitgebracht; deze liedjes hebben we individueel opgenomen en heb ik daarna samengevoegd. Daarna waren ze vaak te horen geweest bij Omrop Fryslân. Maar onze wens was altijd om nog een keertje samen te zingen. Dit jaar vinden we het tijd om elkaar fysiek te treffen en willen de muziek graag met jullie delen. 10 december om 15.00 uur start de show in het Dielshûs in Wommels. Kaartjes kun je reserveren via 0618167503 of via info@muziekmetsander.nl 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication