32

Bertina sil d’r goed op passe. “Wêr rinne jim sa’al?”. “Dat fersilt”, seit Gretha, mar meastentiids yn de omjouwing, bygelyks in lyts as grut rûntsje Easterein, as Lytsewierrum. Wy sette de fyts ek wolris op Hinnaard en geane Easterlittens om as fanút Lytsewierrum Boazum om.” En no dus miskien ek wol ris in eintsje op de fyts. Op de weromreis treffe wy de dravers fan de Swit&SitRin. Fansels eefkes oanmoedigje, lekker dwaande allegeare! As jo ek ris meirinne wolle mei de rinklup? Ik fûn it echt hiel leechdrompelig en gesellich. Lit fia fddocht@live.nl witte dat jo wol ris meirinne wolle en hâld de facebookside yn de gaten. Opjêfte yn it foarút hoecht net, mar is wol maklik. Dan kinne jo yn de appgroep fan de ‘wankelclub’ op de hichte bliuwe wannear en wêr d’r rûn wurdt. Wandelclub FDD: elke maandagavond in voorjaar/zomer, 19:15 u start vanuit Itens, dorpshuis (tenzij anders aangegeven op facebook/ wandelclub-appgroep) 32

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication