0

Doarpskrante sûnt 1982 Itens | Hinnaard | Lytsewierrum | Rien July 2023 | 41ste jiergong | nûmer 6

Op de voorkant een paar stoere meiden uit onze 4Doarpen, die meededen met het gezellige, gezonde en sportieve evenement van de Swit&Sit Rin op 20 mei jl. Foto’s van Immie Kamstra en Watse Zeinstra 1 2 FDD Paintball-event KF Itens Teatsen FDD Jûns kuier KF Itens Pearkekeatsen

Agenda july & augustus 2023 Alle activiteiten vinden plaats in het dorpshuis De Lytse Fjouwere, tenzij anders vermeld Juli 1 Fûgelwacht Rikkersfeest 2 Federaasje keatsen heren A en B 7 Dorpsfeest; start yn de 4 doarpen 8 Dorpsfeest; sportild 9 Dorpsfeest; sportild 9 Kerkdienst Gertrudiskerk Lytsewierrum 13 Diplomakeatsen jeugd; sportild 21 Jeu de pelote oefenjûn; sportild 30 Kerkdienst Gertrudiskerk Lytsewierrum Augustus 2 PC Franeker 6 KNKB welpen jongens A en B; sportild 9 Freule Wommels 10 Kopy Diggeloer sept-okt 20 Kerkdienst Gertrudiskerk Lytsewierrum 25 Nachtkeatsen; sportild September 3 Fopmapartij; sportild Doarpsfeest 7, 8 en 9 juli! Mis it net! Soarchje das’t derby bist! Ynskriuwe: fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com Wandelen met de FDD Deze zomer organiseert FDD weer elke maandag een korte wandeling voor iedereen die zin heeft in een ‘junskuier’. Start 19.15 uur bij het dorpshuis in Itens. Reserveren dorpshuis De Lytse Fjouwere Aanvragen kan alleen nog via de mail. Ons mailadres: delytsefjouwere@gmail.com Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en eenmaal per week verwerkt. Gewijzigde gegevens dr. Hornstra De website vindt u voortaan hier: https://praktijkhornstra.uwartsonline.nl De andere gegevens zijn niet gewijzigd 3 fanôf 15.30 oere 11.00 oere fanôf 16.00 oere fanôf 9.30 oere fanôf 9.30 oere 11.00 oere 18.30 oere 19.00 oere 10.00 oere fanôf 9.30 oere 10.00 oere hiele dei 10.00 oere 22.00 oere

Inhoud van deze Diggelfjoer Agenda Fan de redaksje Het feest kan (bijna) beginnen Nijs van é keatsferiening Creativiteit ten top bij familie Kok Broer Wittenveen geridderd Bernefoto Joke Krist en Andries in BIS Hoe is it no mei … Klaas en Anneke Schotanus Bibliotheek Wommels PLAYBOY foar boeren Kids - Afscheid van groep 8 In eintsje om mei de froulju fan de ‘Wandelclub FDD’ Kids - Kleurplaat en rebus Kroechferhalen - Sally Nieuws van De Romte Nieuws van Dorpsbelang Swit&SitRin - Dag met een gouden randje 3 5 7 13 14 16 16 17 19 21 23 28 31 35 37 41 43 44 Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,10 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 53,00 98,00 190,00 € € € 6 x kleur: 69,00 128,00 231,00 Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

Fan de redaksje Troch Watse It is simmer yn De Fjouwer Doarpen! Alles om ús hinne is wer grien wurden en de measte fûgels ha yntusken al pykjes (hân). Wat mysels oanbelanget is dit de aldermoaiste tiid fan it jier. Foaral ek omdat wy noch it ien en oar tegoede hawwe en it noch lang duorret foardat de hjerst ynfalt. Yn dizze edysje fan Diggeloer moetsje wy de rinklup, dy’t ynkoarten miskien wol feroaret yn in rin- én fytsklup! Jo kinne (opnij) yn ’e kunde komme mei Arjen en Myra Kok, dy’t fan Itens ferhuze binne nei ien fan de moaiste plakjes yn de ouwer doarpen. Wy sjogge ek wêr’t Klaas en Anneke Schotanus bedarre binne. Sy hawwe, nei mear as 30 jier, Itens ynruile foar in oar wenplak. En wy sjogge efkes werom nei alwer in tige slagge edysje fan de Swit&Sit Rin. No’t it dien is mei de winter binne ek de simmerske aktiviteiten wer folop dwaande. Yn dizze Diggeloer dêrom ek in ferslach fan de earste aktiviteiten fan de Keatsferiening en wy kinne ek lêze nei hokker skoalle de bern fan groep 8 fan de Romte útfleane. Mar it is ek de lêste Diggeloer foardat de festiviteiten yn ús mienskip hielendal losbarste. Earst is op 1 july it Rikkersfeest yn Rien en in wike letter it Doarpsfeest. Fierderop kinne jimme de lêste ynfo en tips weromfine oer it kommende doarpsfeest. Wy hoopje alle ynwenners en fêste gasten werom te sjen as dielnimmer oan ien of mear aktiviteiten. As dat slagget en wy in bytsje knap waar derby ha, dan wurdt it wer in machtich moai wykein! Wy sjogge jimme graach werom yn de feesttinte en wat it Diggeloer oanbelanget, dat ferskynt wer yn septimber mei it earste nû. fan ús 43ste jiergong. In soad lês- en feestwille! DOARPSHUS DE LYTSE FJOUWERE Voor het dorpshuis zijn we op zoek naar een 2e schoonmaakmedewerker die aan de slag wil om, om de week, ons dorpshuis schoon te houden. De werkzaamheden starten in september en er staat een vergoeding tegenover. Voor info : Fokje Altenburg 06 33720753 5

“LYTS BEGIN” LYTSEWIERRUM Alles wordt duurder en ook wij ontkomen er niet aan om de prijzen iets te verhogen. BILDSTARS IRENES 10 kilo € 10,00 20 kilo € 17,00 10 kilo € 10,00 EIGENHEIMERS 10 kilo € 10,00 FRIESLANDERS 10 kilo € 8,00 Alleen op aanvraag: UIEN 1 zak 5 kilo € 4,00 Voor uw paard, geit of konijn: HEERLIJKE VOERWORTELS 20 kilo € 4,00 3 zakken voor € 10,00 (in 1x gebracht) NU OOK KAKELVERSE EIEREN Doosje 10 stuks € 2,50 Altijd kleinere hoeveelheden mogelijk! Voor alles geldt: voor donderdag besteld = in het weekend in huis! LANGSKOMEN KAN NATUURLIJK OOK! BEL/APP HOFSTRA - 06-205 62 566 6

Het feest kan (bijna) beginnen!! Wij zijn er zo goed als klaar voor. Nog een kleine twee weken en dan kan het feest echt losbarsten. Als de weergoden een klein beetje mee willen werken en er geen gekke dingen gebeuren, dan maken wij er op 7, 8 en 9 juli samen weer een onvergetelijk dorpsfeest van. Hieronder nog even de laatste tips en aanwijzingen. OPGEVEN! Met afstand het belangrijkst van allemaal zijn deelnemers! Dit is het moment om jezelf of je team op te geven voor zoveel mogelijk programmaonderdelen. Niet meer uitstellen of denken, ‘dat onderdeel kan ik wel overslaan’, nee wij hebben iedereen keihard nodig! Dorpsfeest vieren is (wat ons betreft) 3 dagen lang all-in en volle bak er tegenaan! Uitrusten doen wij later wel. Thema Wij hebben een thema gekozen als ‘kapstok’ om activiteiten aan te hangen en verder hopen wij dat zo veel mogelijk mensen iets met het thema gaan doen en bijvoorbeeld lekker uitgedost meedoen aan de Quiz en aan het afsluitende Matinee! Leef je lekker uit, je mag het thema zo breed interpreteren als je zelf wilt. Wij gaan feest vieren met het thema: De Fjouwer Doarpen…, dêr sit muzyk yn! Versiering / Dorps-act Wij trappen af met de jurering van de straatversiering en eventuele dorpsact’s. Ondertussen hebben bijna alle dorpen/buurten ons laten weten dat ze iets van ‘een act’ in voorbereiding hebben! Met dat bericht zijn wij al heel erg blij en wij hopen dat ook de laatste nog iets van zich laten horen. De act mag van alles zijn een optreden, een nagespeelde videoclip, een flash-mob, bedenk het maar! Het is de bedoeling dat jullie op locatie en voor de jury een live-optreden/show weggeven die niet langer dan 5 minuten mag duren. Mede omdat een optocht met praalwagens (bijna) niet meer veilig te organiseren is, hebben wij dit als alternatief bedacht. Met dit onderdeel hopen wij dat de verschillende dorpen en buurten toch met elkaar de strijdt aan kunnen gaan en zorgen wij er hopelijk tegelijkertijd voor dat het overal in de Fjouwer Doarpen feestelijk versierd is tijdens het dorpsfeest. De jury start om 16:30 u in Lytsewierrum met het beoordelen van de straatversiering en ook de eventuele dorpsacts. Daarna volgen wij het schema uit het programma. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom om mee te fietsen/rijden. 7

Opening en prijsuitreiking Vanaf 16:00 uur zijn de tent en de bar geopend, maar om 18:30 uur openen wij het feest officieel. Op een scherm laten wij dan de verschillende buurtact’s zien en aansluitend reiken wij ook direct de prijs uit voor de beste/mooiste straatversiering en straatact. Op de winnaars ligt naast eeuwig durende roem ook een blijvende herinnering te wachten. De Quiz…! Een van de absolute hoogtepunten van vorig jaar. Niet alleen vanwege de super leuke quiz, maar ook vanwege de te gekke outfits die iedereen aan had. Wij zijn super benieuwd naar de creativiteit van alle deelnemers. Voor wie nog geen idee heeft, maar wel heel veel lef adviseer ik een imitatie van de Red Hot Chily Peppers. Iets met sokken. Verder zeg ik niks. De Quiz staat natuurlijk in het teken van ons thema, maar is beslist niet alleen geschikt voor die-hard muziek liefhebbers. Belangrijk voor alle deelnemende teams: Zorg dat tenminste 1 van jullie teamleden een mooie hoed, muts of pet meeneemt! It Takes Two De Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door It Takes Two, maar als de Quiz eenmaal gespeeld is, geven deze beide ras-muzikanten natuurlijk een heerlijk optreden weg! Dat wordt dansen en meezingen en tussendoor even bijkletsen. ZATERDAG Op de tweede dag starten wij met een lawaaioptocht van Rien naar het veld in Itens. Rienk rijdt met een mooie trekker en kar de kleinste kinderen naar het veld toe. De wagen is voorzien van een aantal veiligheidsmaatregelen en een aantal ouders zal ook meerijden en staan in de wagen is vanwege de veiligheid echt niet toegestaan. Achter de kar aanrijden met een versierde fiets of skelter kan natuurlijk ook. Wij fietsen zelf ook mee om het overige verkeer te waarschuwen. Maar eerst moeten alle inwoners van Rien en Itens natuurlijk weten dat het feest weer staat te beginnen! Tip: neem al je toeters en trommels mee! Draaimolen, pannenkoeken, suikerspinnen, schieten, springen, zweven en meer! Jeetje, wat een opsomming voor zo’n kleine gemeenschap, maar het kan echt allemaal! Vanaf een uur of 11:30 kunnen alle kinderen helemaal gratis meedraaien in de draaimolen van de familie Buwalda. Verder is er een springkussen, een schiettent en een suikerspinkraam en gaan wij na afloop van de kinderspelletjes pannenkoeken voor jullie bakken op het veld. 8

Groot assortiment aan Compleet onderhoud van uw Harley Davidson Schade taxatie en schade herstel Harley Davidson motoren Bagger ombouw en custom verbouw waaronder spuitwerk en special paint Verhuur van Harley Davidson Dealer van KessTech - MCS - Zodiac - Parts Europ Verkoop met lease plan en Financiering mogelijk Prof Zernikestraat 7 - 8606 JS Sneek - 0515 413462 Whatsapp: 06-27015399 - frankysmotorcycles@gmail.com 9

Rond een uur of 14:30 wordt de draaimolen weer omgebouwd naar zweefmolen. Spelletjes De zaterdag staat verder in het teken van spelletjes voor jong en oud. Niet aarzelen, maar gewoon gezellig meedoen. Ook voor de 60-plussers hebben wij dit jaar een leuk spel bedacht, waarvoor jij je kunt aanmelden in de tent. Bij de spelletjes voor de volwassenen wordt gestreden in teams van 4 personen. Anders dan vorig jaar is er dit jaar geen verplichte koppeling met het Water Survival Parcours. Je mag er dus eventueel ook voor kiezen om alleen aan de spelletjes of alleen aan het parcours mee te doen. Wat natuurlijk ook kan is dat je de spelletjes speelt met andere teamleden dan het Water Survival Parcours! Als je maar meedoet. Dat is voor ons het allerbelangrijkst. Water Survival Parcours Arjan, Ferry en Harry hebben met hulp van veel vrijwilligers weer een uitdagend parcours gebouwd. Nieuw dit jaar is dat het parcours twee varianten kent. Een parcours wat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar, maar ook een variant die iets lichter is. Zeg maar een rode en een blauwe piste. Daarom mogen ook groep-8’ers zich melden voor de lichte variant! Belangrijke tip voor alle deelnemers aan het Water Survival Parcours! Trek een lange (liefst strakke) broek aan en doe schoenen aan die goed vastzitten. Muziek van de ‘s Avonds als alle prijswinnaars bekend zijn kunnen wij feestvieren met de PartyRockers! De entree bedraagt dan € 10,- p.p (m.u.v. iedereen die al een bijdrage heeft toegezegd bij het rondgaan met de intekenlijst) Gasten Natuurlijk zijn de dorpsfeesten in eerste instantie georganiseerd voor de (oud) inwoners van de Fjouwer Doarpen. Maar wij zijn ook een gastvrije gemeenschap. Dus als je een paar gezellige vrienden wilt laten meegenieten, dan is de zaterdagavond daarvoor waarschijnlijk het meest geschikte moment. Ook onze ‘vaste gasten’ uit de omliggende dorpen zijn natuurlijk van harte welkom tijdens de dorpsfeesten! ZONDAG De afsluitende dag start natuurlijk met een terugblik op de voorgaande avond en nacht. Daar hoort vanzelfsprekend een lekker bakje koffie bij met wat lekkers! Om daarin te voorzien hebben wij een bakwedstrijd bedacht: Heel de Fjouwer Doarpen bakt. Wie bakt de mooiste en meest smaakvolle traktatie voor bij de koffie? Voordat wij ons allemaal tegoed doen aan de baksels laten wij ze keuren door een ware professional. Iedereen die zich heeft opgegeven moet zijn baksel meenemen naar de tent. Je hoeft natuurlijk niet iets te bakken voor alle inwoners. Als er genoeg mensen zijn die iets willen bakken dan komt het al hele10

maal goed. Ook hoeft de lat niet erg hoog te liggen. Een cake of appeltaart is natuurlijk ook heerlijk! Wij zorgen voor de koffie en de… muziek! Kaatsen en Kaarten Na de koffie starten wij met het kaatsen voor de jeugd en daarna ook voor de volwassenen. Wij spelen weer met de grote luchtbal en op een klein veld, zodat iedereen mee kan doen! De niet-kaatsers kunnen onder het genot van bijpassende muziek een gezellig kaartje leggen in de tent. Wij zetten weer in op 3 bomen. Kinderzweef Van 12:00 tot 14:00 uur draait er een gratis kinderzweef voor de kinderen. Daarna worden de touwen weer uit de zweef gehaald en kunnen wij nog even lekker uitwaaien in misschien wel de mooiste zweefmolen van Friesland! Ook het springkussen en de schiettent zijn natuurlijk weer van de partij. Matinee Wij zetten er dit jaar geen punt achter meer een vet gedrukt uitroepteken. Wij gaan Matinee vieren met Sander en heeel veeel gastoptredens van muzikanten woonachtig in de Fjouwer Doarpen. Dat levert verrassende combinaties en nummers op. Matinee is hossen en meezingen, polonaise en luchtgitaar spelen op de allerbekendste meezingers en grootste classics. Duik nog 1x in de verkleedkist en kom mooi uitgedost meehossen. Halverwege reiken wij de laatste prijzen uit en daarna feesten wij nog heel eventjes door tot het einde. Opbouwen & opruimen. Op donderdagochtend wordt de tent opgebouwd en versieren wij ook het terrein. Na afloop van het Matinee, maken wij al een beginnetje met het opruimen van de tent. Alle hulp wordt natuurlijk zeer gewaardeerd! Op maandagochtend breken wij de tent definitief af. Ook dan kunnen wij nog wel een paar handjes gebruiken. Programma Hierboven hebben wij de belangrijkste programma-onderdelen nog even genoemd en ook de laatste tips weggegeven, maar het complete programma hebben wij natuurlijk begin mei al uitgedeeld op het moment dat wij ook met de intekenlijst langsgekomen zijn. Mede ook met dank aan Nynke van Foeken die er weer een schitterend ontwerp van heeft gemaakt. Intekenen. Het kan nog altijd! In de 2e week van mei zijn wij bij alle inwoners van de Fjouwer Doarpen langs geweest met de intekenlijst voor de dorpsfeesten. In de eerste plaats willen wij bij deze iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage! Geweldig! Ondanks verwoede pogingen is het in een paar gevallen toch niet gelukt om de bewoners thuis te treffen. Bij die inwoners hebben wij het programma achter11

gelaten in de brievenbus. Maar intekenen kan natuurlijk nog steeds. Door in te tekenen op de lijst sponsort u het dorpsfeest en kunnen wij alles organiseren en de prijzen redelijk houden. Door in te tekenen hoeft u verder ook geen entree meer te betalen. Intekenen is natuurlijk niet verplicht en ook mogelijk voor oud-inwoners, vaste gasten en uitwonenden kinderen. Wie niet heeft ingetekend betaalt op zaterdagavond € 10,- pp entree. Vrijwilligers gezocht! Tijdens het lopen met de intekenlijst hebben wij al veel vrijwilligers gevonden om alles mogelijk te maken. Ook daarvoor Super bedankt! Maar bij een aantal onderdelen kunnen wij nog wel een paar extra handjes gebruiken. Wij zoeken vooral nog een aantal hulpscheidsrechters voor bij de spelletjes van de volwassenen en het Water Survival Parcours. Ben je niet van plan om zelf mee te doen en kun je ons helpen, geef ons dan alsjeblieft een seintje! Duurzame dorpsfeesten Wij hebben de zwarte muntjes van vorig jaar even een paar keer door de vaatwasser gehaald en besloten om ze nog een rondje mee te laten gaan. Heb je er thuis nog een paar liggen? Dan kun je ze dus opnieuw gebruiken. Nieuw dit jaar zijn de harde plastic glazen. Dat zijn plastic glazen die niet mee naar huis of in de prullenmand moeten, maar steeds mee terug moeten naar de bar en dan na een poetsbeurt opnieuw gevuld kunnen worden met een lekker drankje. Wij vragen alle bezoekers om er samen met ons voor te zorgen, dat de glazen steeds weer terugkomen bij de bar. Dan hebben wij er als organisatie zo weinig mogelijk kosten aan en hoeven wij ook geen statiegeld of extra muntjes te vragen voor iedere beker die wij uitgeven. Wel zo praktisch. Deelname is op eigen risico De feestcommissie heeft zijn uiterste best gedaan om risico’s zo veel mogelijk te beperken, maar helemaal uitsluiten kan (helaas) nooit. Het betreden van het feestterrein en het deelnemen aan de activiteiten geschiedt daarom altijd geheel op eigen risico. Ook is de feestcommissie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel. OPGEVEN KAN TOT UITERLIJK 5 JULI 20:00 UUR! Wij sluiten dit verhaal af waarmee wij zijn begonnen. En dat is het allerbelangrijkste wat nog moet gebeuren! Juist ja, OPGEVEN! Geef jezelf of je team op voor zoveel mogelijk onderdelen, want als iedereen meedoet dan kan het feest eigenlijk al niet meer mislukken! Voor de meeste onderdelen is het noodzakelijk dat wij van te voren een opgave krijgen. Bij een aantal onderdelen is het ook mogelijk om jezelf op het veld nog aan te melden. In het programma (zie: www.de4doarpen.nl/programma-dorpsfeest) staat alles uitgelegd! 12

De Quiz, de spelletjes voor de volwassenen en het Water survival parcours, zijn spelonderdelen bedoeld voor teams die bestaan uit 4 personen. Maar is het jou niet gelukt om zelf een compleet team te vinden? Geen nood, geef je dan op met een incompleet team, dan proberen wij er een compleet team van te maken! Wil je jezelf of een team opgeven, of heb je een vraag voor de feestcommissie stuur dan een bericht naar: ouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com Opgeven voor het feestkaatsen kan via kf-itens@live.nl of via het kaatsbestuur. TIP! Deel het nieuws over het komende dorpsfeest gerust via socialmedia en roep je mede-dorpsgenoten en vrienden op om zich ook op te geven! OANT 7, 8 en 9 juli! Mis it net! Soarchje das’t derby bist! Nijs fan 'e keatsferiening Moai om te sjen hoe 't keatsen de mienskip ferbynt. Troch mei-inoar te sporten is dit goed foar de fysike sûnens (as we de bierkes efterôf even ferjitte) mar minstens sa wichtich binne de sosjale kontakten dy 'tst opdochst en dan hoege we de drankjes nei ôfrin wier net te ferjitten. Op 17 juny wie it foar it earst yn it 101 - jierrich bestean fan de klup dat der in haadklasse keatswedstriid nei Itens kaam. Dit hiene we nea allinne foar inoar krigen, ús buorlju út Boazum holpe hjirby troch dêr de hearen haadklasse keatse te litten. In oar foarbyld is in kompetysjejûn tegearre mei Easterein. Sy sille by ús oanskowe yn Itens, sa kinne we allegear ris tsjin in oar keatse. Letter yn it jier (27 july) sille we nei Easterein om dêr in baltsje te slaan by de Skoalleseize. Ek de jeugd is geregeld te bewûnderjen op keatsilden yn de buert. Lykas in soad fan ús ek begûn binne: op 'e fyts nei federaasje wedstriden yn 'e buert. Der is hast alle wykeinen in jonge keatser of keatster dy 't mei in priis nei hûs fytse mei. De ultime beleanning foar elke keatser is fansels de krâns, hoe lekker is it om út bygelyks Reahûs wei nei Itens te fytsen mei in krâns om de nekke? In eare ronde! Keatsen ferbynt en dêrom nûgje wy ek elkenien út om ris mei te dwaan. De drompel is sa leech dat dizze mei it bleate each net te sjen is. Seker partijen mei de grutte bal (feestkeatsen, nachtkeatsen en de Fopma partij) binne útlêzen kânsen om (wer) ris mei te dwaan. 9 july: Feestkeatsen - 25 augustus: Nachtkeatsen - 3 septimber: Fopma partij Hooplik oant sjen op it keatsfjild! Bestjoer K.F. Itens e.o. 13

Creativiteit ten top bij familie Kok Door Harmke Een (hernieuwde) kennismaking met het gezin van Arjen en Myra Kok. Sinds 2001 woont Arjen in de vier dorpen en in 2009 is Myra daar bijgekomen. Of de mensen echt weten wie ze zijn? Dat vraagt Arjen zich af. Het huis dat hij met zijn vorige partner kocht lag verstopt aan de Singel in Itens. Nu zij in Rien zijn komen wonen en mooie plannen hebben, is een gesprek met Diggelfjoer een mooi moment. De Zwaai Arjen en Myra kennen elkaar van het werk op de RENN4 school. Beide hebben na de pabo gekozen voor de kleinschaligheid van het speciaal onderwijs. Ook in het werk houden Arjen en Myra van uitdagingen en iets nieuws creëren. Samen met collega’s zette Arjen een nieuwe school voor speciaal onderwijs op in Drachten (De Zwaai). Deze school groeide al vrij snel, waardoor nieuwe collega’s gezocht werden, Myra was één van de nieuwe collega’s. Na een aantal jaar samen gewerkt te hebben, zijn Arjen en Myra nu dichterbij aan het werk. Arjen werkt op praktijkschool De Diken en Myra is directeur van VSO Sneek en gedeeld directeur van Fultura. Tot voor kort woonden ze met de kinderen Yunen (19), Stern (17) en Nova (13) in Itens. Maar zij droomden van iets anders. Lot uit de loterij Myra woonde in haar tienerjaren op een boerderij in Drenthe en had daar alle ruimte voor haar grote liefde; paarden. De droom om later ook op een boerderij te gaan wonen was hierdoor altijd aanwezig. ‘Dat is prima, maar dan aan het water,’ was de reactie van Arjen. De locatie had hij al in gedachten: de woonboerderij van Gerrit en Marianne aan de Franekervaart in Rien. Ze zochten contact met Marianne met de vraag of zij er, in de toekomst, voor open stonden om het huis te verkopen. Nadat Marianne hier positief op reageerde, schreef Myra een brief. Pas drie jaar later kwam daar een reactie op: Gerrit en Marianne wilden verhuizen. Er waren meerdere kapers op de kust, maar Arjen en Myra hadden het hoogste bod. Het bleek nog even spannend toen de nummers 2 nog over dit bod heen wilden gaan. Gerrit was echter onverbiddelijk, het eerste bod gold en zo was het huis van Arjen en Myra. 14

Van klushuis naar klushuis Met de hoge gasprijzen was een verbouwing geen overbodige luxe. Er is veel enkel glas, weinig isolatie en een aantal kamers wordt verwarmd met een gaskachel. Werk aan de winkel dus. De trap is al verplaatst, er zijn ruimtes open gebroken en ten tijde van het interview wordt er vloerverwarming gelegd en beton gestort. Dit is één van de projecten die ze aan willen gaan, maar er staat nog meer op stapel. De deel is nog onontgonnen gebied en het is ook nog de bedoeling dat er een extra ingang en woonplek komt voor Myra’s vader. ‘Wij hebben er geen moeite mee om een aantal jaar in een verbouwing te zitten,’ zegt Myra. Een aantal jaar kunnen er gerust een stuk of twintig worden als Arjen naar het vorige huis kijkt: ‘Ik ben in mijn vorige huis eigenlijk 22 jaar aan het klussen geweest. Uiteindelijk zijn alleen de vier muren blijven staan.’ Arjen is ervoor het grovere werk en Myra voor de details. ‘Wij zijn op ons best als we kunnen verbouwen,’ zegt Myra. De komende jaren zitten ze dus nog wel goed. Creatief talent Naast het verbouwen hebben Arjen en Myra nog bijzondere andere hobby’s. Arjen houdt van kitesurfen en heeft het rustige Rien al eens van acrobatische trucs op de Franekervaart voorzien. Myra heeft de wens om een voedselbos aan te leggen met hoog- en laagstambomen en een windwal waar vogels wel in kunnen, maar de katten niet. Daarnaast hang de familie agenda vol met theater- en dansrepetities en uitvoeringen van de kinderen. Stern heeft een hoofdrol in de musicalproductie ‘Legally Blonde’ van MUZT. Nova danst meerdere keren per week bij Dansen in Friesland en oudste zoon Yunen maakt zijn eigen liedjes. Kortom met de familie Kok is er in Rien genoeg creatief talent bij gekomen! 15

De heer Willebrordus Jaring (Broer) Witteveen, 69 jaar uit Itens Benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau - Was van 1974-1984 penningmeester en columnschrijver Landbouwblad – Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en Friese Landbouw Jongerein (FLJ) - Is vanaf 1980 financieel adviseur (pro deo) - Was van 1985-2000 penningmeester – commissie Simmerfeesten Reahûs en omstreken - Was van 1985-2013 officiële boekhouder en contoleur van de financiële administratie benoemd door de bisschop – Parochiebestuur van de RoomsKatholieke de Heilige Antonius Paduaparochie te Sneek - Was van 1996-2014 penningmeester en controleur financiële administratie – Rooms-Katholieke Parochiële Caritasinstelling Heilige Martinus te Roodhuis thans heilige Antonius van Padua te Sneek - Was van 1999-2007 penningmeester en algemeen vrijwilliger – stichting “Doarpshûs de lytse Fjouwere” (de 4 dorpen: Itens, Rien, Hinnaard en Lutkewierrum) - Is vanaf 2012 algemeen adjunct en notulist (Littenseradiel), penningmeester/ ledenadministratie (Súdwest-Fryslân) – CDA (voorheen Littenseradiel, na fusie Súdwest-Fryslân) - Is vanaf 2016 administrateur – stichting Habois Bootsma - Is vanaf 2016 penningmeester – stichting van der Wey Fonds Wij zijn trots op ‘onze’ Broer! Gefeliciteerd! It kreaze mantsje yn de Diggelfjoer fan maaie wie Jan Kamstra! Dizze kear alwer sa’n aardich keardeltsje. Herkenne jimme dit jonkje? 16

Joke Krist en zoon Andries schitteren voor en achter de schermen bij BIS Door Elisabeth Al sinds 2015 is dorpsgenoot Joke Krist betrokken bij het Berneiepenloftspul in Easterwierrum. Dit jaar is ook zoon Andries (10) van de partij als speler. Andries is met zijn BIS-maatje even op de fiets naar Wommels en schuift later aan bij ons gesprek. Moeder Joke neemt de honneurs waar voor Andries en vertelt vol enthousiasme en bevlogenheid over haar ‘hobby’. “Ik vind het prachtig om met kinderen te werken, zowel in mijn beroep als daarbuiten”. Joke werkt al 20 jaar docent in het VO bij Bogerman Sneek. Na de zomervakantie stopt ze hiermee en gaat ze verder als zelfstandige professional. “Het bij mogen dragen aan het geluk van kinderen door een stukje mee te mogen lopen op de route naar volwassen worden is een enorm voorrecht. Helaas merkte ik dat er steeds meer kinderen vastlopen. “Ze kunnen het wel, maar laten het niet zien.” En meer van deze opmerkingen, maakten dat Joke verder ging zoeken. Dyslexie en leerachterstanden, daar wist ze alles van, maar de aandacht voor het intelligente kind was er weinig tot niet. Tijdens deze missie binnen de scholen, om er werkelijk voor alle kinderen en jongeren te zijn die vastlopen, kwam Joke in contact met HBcentrum. Sinds 2021 mag zij zichzelf HBprofessional noemen. Om onder andere een groep uitvallers in het onderwijs te kunnen helpen, startte Joke in oktober 2021 HBcentrum Fryslân. Een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, een plek waar je je fijn voelt en gezien wordt. Joke hoopt straks wat meer tijd te hebben voor nieuwe (muzikale) projecten, omdat ze graag muziek maakt met kinderen en volwassenen. Projecten zoals BIS, waar dit jaar weer 26 kinderen uit de regio hun kunsten zullen laten zien. Joke is één van de enthousiaste leden van het artistiek team voor het onderdeel muziek. Hier kan ze haar passie voor muziek en het laten 17

stralen van kinderen helemaal in kwijt. De regie van het stuk is in handen van Jelke Rijpma en Gerwin de Vries en voor de dans zit Geronimo Chancoso in het creatieve team. Met elkaar een team, dat ook buiten de eigen disciplines kan meekijken en ze hebben erg veel plezier met elkaar. Joke is aanwezig bij alle voorstellingen en daarnaast ook nog als souffleur actief tijdens het stuk. Er wordt elke woensdagmiddag en zaterdag geoefend. “Het kost veel tijd, maar het is fantastisch om te doen en verschrikkelijk leuk om te kinderen te zien stralen. Op 22 juni valt de BIS puzzel in elkaar”. BIS brengt het verhaal van Pippi Langkous dit jaar op de planken Wel een moderne versie van Pippi, want ook BIS gaat mee met de moderne tijd. Meneer Nilsson, Witje, Tom en Annika zijn ook van de partij en voor de echt die-hard Pippi fans, ook politieagenten Kling en Klang spelen in het iepenloftspul mee. En hier komt Andries in beeld, want hij speelt de rol van Klang, samen met zijn BIS-maatje Marijn uit Raerd, die de rol van Kling speelt. Ook spelen de beide heren mee in het ensemble. Andries is blij met zijn baan als politieagent in het stuk en vertelt vol enthousiasme over zijn grappige rol. Vooral bonnen uitschrijven vind hij leuk om te doen! Bij de rol komt naast toneelspelen ook dansen en zingen aan bod. Geen probleem voor Andries, deze onderdelen vind hij juist het leukste van allemaal. Ook het samenwerken met zijn moeder vindt Andries geen probleem. En als hij zelf een keer Pippi zou mogen zijn, dan zou hij daar niet zijn hand voor omdraaien. Oké, dan wel de jongensversie . Of Andries zijn toneelcarrière gaat voortzetten weet hij nog niet, nu meedoen is leuk, daarna kijkt hij wel weer verder. Nu eerst genieten van de leuke en spannende tijd bij BIS, een ervaring om nooit te vergeten. Toi, toi, toi voor Andries en Joke! BIS speelt Pippi “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, wie kent deze beroemde uitspraak van jeugdheld Pippi Langkous niet? En deze spreuk is zeker op het lijf geschreven van de 26 kinderen, die al sinds eind januari elke week twee keer repeteren voor ‘hun optreden op het podium van Easterwierrum, waar het BerneIepenloftSpul (BIS) dit jaar Pippi Langkous voor het voetlicht brengt. Pippi beleeft doldwaze avonturen tijdens het Iepenloftspul. Natuurlijk ontbreken haar vrienden Tom en Annika niet op het podium. Samen gaan ze op reis naar verre oorden, komen ze onderweg van alles tegen en keren zij ook weer terug naar villa Kakelbont. Het originele stuk van Ivo de Wijs is bewerkt door Peter Sijbenga. Hij heeft het origineel vertaald naar het Fries en er een eigen draai aan gegeven. Het leidde tot mooie woordvindingen en creatieve teksten, die voor zowel kinderen als volwassenen goed te begrijpen zijn. Ook in de wereld van Pippi treedt de digitalisering toe….en krijgt Pippi te maken met ‘een nieuw soort boef’. Maar…. Pippi zou Pippi niet zijn als ze daar niet op haar geheel eigen wijze korte metten mee maakte. Wie je ook bent…we willen allemaal een beetje Pippi zijn! BIS speelt op 22, 24, 25, 28, 30 juni en 1 juli. De kaartverkoop gaat via www.berneiepenloftspul.nl 18

Hoe is it no mei… Klaas en Anneke Schotanus? Troch Esther Ik tref Klaas en Anneke Schotanus thús oan yn Wommels. Klaas en Anneke ha mear as tritich jier yn Itens wenne en binne yn jannewaris ferhúze nei Wommels en wenje no yn ien fan de apparteminten oan it lytse keatsfjild oan de Sybren de Vlasstrjitte. Klaas en Anneke ha altyd koster west yn de Martinitsjerke fan Itens. Hoe giet it no mei se? “It giet best! Wy fine it hjir prachtich!” Anneke lit mei d’r yn en ik krij daliks in plakje oan de nije keukentafel fan Klaas en Anneke. It útsicht út de wenkeamer oer de ilden rjochting Snits is yndied prachtich. Klaas en Anneke sitte op de earste ferdjipping en ha rom sicht en in frij plakje op de hoeke fan it appartemintekompleks. “Wy kinne hjir ek noch nei buten op in moai ynpandich balkon”, seit Klaas. Oan de tee fertelle de ald- ynwenners fan Itens: “Wy ha elkoar moete yn Ysbrechtum. Hy sprong samar achterop by my!’, seit Anneke. Beide irtjin jier, dus in jong steltsje, mar elkoar net mear loslitten. Anneke komt fan Tirns en Klaas hat as soan fan in boerearbeider wol op mear dan 19 (!) plakken wenne as bern. Meastentiids yn Gaasterlan en rûnom Nijemardum. Hoe binne jim yn Itens bedarre? Anneke: “Wy binne tegearre yn Meppel begûn, op in flatsje twa heech. Klaas wie beropsmilitêr en lei yn Havelte. Hy wurke d’r as riid-ynstrukteur en technikus. Yn 1974 binne wy troud en yn 1976 waard ús âldste dochter Simone berne yn Meppel. Ik wie dêr net lokkich en woe graach werom nei Fryslân”. Klaas: ”Ik koe yn Fryslân wurk krije as sjauffeur by in drankehandel en Anneke koe oan it wurk as skjinmakster fan de iepenbiere skoalle yn Itens. Derneist koene wy in hierwenning krije oan de Hearedyk yn Itens. Sa bedarren wy yn 1976 yn Itens.” Nei Simone, kamen Jannie, Thea en Jan en wie it gesin Schotanus kompleet. No binne Klaas en Anneke ek pake en beppe en passe se sa no en dan op de lytsbern. Anneke hat ek op in protte bern út de ouwer doarpen passe, Klaas meant noch altyd (!) it sportild fan Itens. Nei de skjinmak fan skoalle is Anneke al 33 jier koster fan de Martinitsjerke yn Itens. Klaas neamt himsels hulpkoster. Dat stokje nimt dochter Jannie no fan harren oer. 19

20

Ja, hoe gie dat sa? Jim ferhúzing nei Wommels? Anneke: “Wy hiene al ris wat faker om ús hinne sjoen. Wy woene wol ris wat oars en doe wiisde ús dochter ús op dizze apparteminten yn Wommels. Dat like ús wol wat ta en sadwaande binnen wy dyselsde dei, nei de kryst fan 2022 ris nei de apparteminten riden. In freonlike buorfrou seach ús omskarreljen en wy mochten har wenning wol eefkes besjen om te sjen as ús dat wat ta like. No, wy wiene fuortendaliks ferkocht!” Klaas: “Ja, wy krigen de wenning tawiisd troch Elkien. Prachtich! En koene d’r ein jannewaris al yn. Dat gie hiel flot. Us dochter socht ek in nij hûs en die hat de hier fan ús wenning yn Itens oernommen. Yn oerlis mei tsjerke fansels. Sy sil no ek it kosterskip oernimme“. Se ha in prachtige tiid hân yn Itens, mar sille harren net gau ferfele yn Wommels. Klaas: “Ik ha in protte hobby’s. Ik mei graach modelbouwe (hy lit mei wat modellen fan frachtweinen sjen, ik doch graach oan diamondpainting en mei graach fytse. Boppedat mean ik it ild noch yn Itens. Dus misse sil ik Itens noch net hear!”. Anneke past sa no en dan op de lytsbern, mei ek graach fytse en diamondpainte en is ek noch faak yn Itens te finen: “Wy bliuwe ek tsjerkjen yn Itens hear”. Ik hear it wol. Klaas en Anneke harren dagen binne einliks te koart en wy treffe se seker noch wol yn Itens. Mar se ha no in prachtich nije stee yn Wommels. In protte wenwille dêr en oant sjen! Bibliotheek Wommels Gedurende de zomervakantie (maandag 24 juli t/m zaterdag 2 september) hebben we aangepaste openingstijden. Deze periode zijn we dicht op de maandag. Wel open op woensdag van 10.00-17.30 en vrijdag van 14.00-17.30 uur. Woensdag 9 augustus is de bibliotheek gesloten i.v.m. de Freulepartij. Wil je toch boeken lenen op die dagen dan kan je met je bibliotheekpas naar iedere andere bibliotheek in Fryslân. Ben je geen lid van de bieb maar wil je deze zomermaanden lekker lezen? Dan hebben we een vakantieabonnement voor je. Drie maanden lenen voor maar € 7,50. Of download de Biebapp en leen de eerste 2 boeken gratis. Daarna 2 euro per boek. Een fijne zomer gewenst met veel leesplezier. 21

Lash lift Wimpers kleuren Waxen van benen armen oksels en gelaat Wenkbrauwen waxen, epileren en kleuren 22

PLAYBOY foar boeren! Troch Watse Doe’t ik noch in lyts jonkje wie en wenne op de buorkerij fan myn heit en mem krigen wy ienris yn de safolle tiid ‘de Veeteelt’ yn ’e brievebus. Ik sjoch it boekje noch foar my lizzen op ’e tafel, dy’t ôfdutsen wie mei sa’n hoogpolig tafelskleed, yn ferskate tinten mei brún. Us heit wie eins de ienige dy’t echt belangstelling hie foar it magazine. Yn it boekwurk stiene nammentlik de aldermoaiste kij en bollen ôfbylde. De ien sa’t skynt noch moaier as de oare. Allegearre sûkerskjin, mei útkamde sturten en mei de poaten yn in tsjokke laach strie! Fan stront wie yn hiel it boekje fansels ek gjin inkel spoar te bekennen. No falt it ús as redaksje de lêste tiid wol gauris op dat de boeren út de ouwer doarpen it Diggeloer geregeld tippe op de prestaasjes fan harren moaiste en bêste kij! Fansels fine wy dat hartstikke moai mannen en wy soene sizze, gean der foaral lekker mei troch. Mar omdat jimme blykber fan moaie kij hâlde en de ‘Veeteelt’ noch net kenne, ha wy spesjaal foar jimme in moai plaatsje opnommen yn dizze edysje fan it Diggeloer. In wiere centerfold! Efkes it nytsje derút en dan kin sy sa boppe jimme bedsje! Sybren stiet mei opsetsin oan de bûtenkant opsteld, dy kinne jimme der ek altyd noch ôfknippe. Lekker sliepe mannen, genietsje derfan! 23

Agaat 49

Sybre

Mar no efkes sûnder gekheid! Want dizze ko hat dochs wol in bysûndere prestaasje levere. It is ko Ageeth 49 fan Sybren en Elbrich Nauta. Sy hat nammentlik de grins fan 10.000 kg fet en aaiwyt helle. No hear ik jimme tinken: 10.000 kg fet en aaiwyt, wat stelt dat no foar. De kij dy’t 100.000 kg molke jûn ha fleane ús yn it Diggeloer somtiden ommers om de earen! Ja, dy gedachte snap ik fansels wol, mar om jimme in idee te jaan, dizze ko hat al 125.000 liter molke oan Sybren ôflevere! Nei’t ik my fertelle litten ha is it sljochtsjen fan de grins fan 10.000 kg fet en aaiwyt in útsûnderlike prestaasje dy’t mar hiel inkeld helle wurdt. Jehannes van der Brug hat ek alris in ko (Hinke 292) hân dy’t soks prestearre hat, mar fierder nei myn witten noch nimmen. Ageeth 49 is al sûnt 2008 by Sybren en is troch him en syn heit Kobus as lyts kealtsje oankocht fan Auke Landman út Easthim. Auke wurdt troch Sybren noch mei regelmaat betanke foar dit keal! Foar de boeren ûnder de lêzers noch wat technyske ynformaasje. De heit fan Ageeth is bolle Talent en de mem fan Ageeth is in dochter fan Stadel. Ageeth hat 12 laktaasjes hân en Sybren hat noch 5 dochters fan dizze topper yn syn stâl omrinnen. Ien fan harren, Ageeth 50, hat yntusken ek al 100.000 kg molke jûn. Sybren is oansluten by de molkekontrôle fan Nijlân en hat fan dizze feriening in fraaie Makkumer panne krigen, dêr’t Ageeth ek op ôfbylde stiet. Lokwinske Sybren. Op nei in folgjende mylpeal. As dat safier is, hearre wy it wer graach!

27

Afscheid van groep 8 Ik ga dit jaar naar de middelbare school. Ik ga naar het Bogerman in Sneek ik heb voor die school gekozen omdat de leukste school vond die tussen alle scholen in zat en omdat het in de stad zit zodat ik na school gewoon de stad in kan. Ik kan op de fiets naar school het is ongeveer 14 kilometer van mijn huis. Ik ben wel blij dat ik naar een andere school ga want het was echt wel tijd voor een nieuwe school. Ik ga de school wel missen denk ik want ik heb hier 8 jaar op gezeten en dat vind ik best lang. Ik heb wel zin in nieuwe schoolspullen te kopen en nieuwe vriendinnen en dat ik een eigen laptop krijg. Ik zie wel denk ik tegen de eerste schooldag op want ik ken het daar nog niet heel goed, maar ik ga wel nog een keer op kamp daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb wel veel herinnerringen op deze school het zijn er iets te veel om op te noemen. De boodschap voor de kinderen die hier nog blijven: succes op school. Ik weet niet wat ik ga zeggen op de laatste schooldag ik denk: doei en bedankt voor de acht jaar dat ik hier op school heb gezeten Groetjes Judith van den Ende Ik ga naar het Marnecollege in Bolsward, omdat ik het een leuke school vind en het is dichtbijste voor mij. Ik wil later een automonteur worden want ik vind sleutelen wel leuk. Voor mijn is naar Bolsward fietsen 13 kilometer. Ik kijk er naar uit om weer nieuwe vrienden te maken en naar de korte dagen. Ik ga missen dat ik voor mijn oude school maar 3 kilometer hoefde te fietsen in plaats van 13 kilometer. Ik ben niet zenuwachtig voor mijn nieuwe school ik heb er juist zin in. Groeten, Dennis van der Weide Hoi ik ben Hester Zeinstra, En ik ga naar het Bogerman omdat het me gewoon een leuke school leek. Ik doe voor niveau: vmbo tl ook bekent als mavo. Ik ga natuurlijk veel missen zoals: mijn zusje, weinig huiswerk, en nog veel meer. Natuurlijk vind ik het ook spannend, want het is heel wat anders zoÕn middelbare school. Je moet bijvoorbeeld nieuwe vrienden maken en veel verder fietsen dan eerst, nieuwe leraren. Maar natuurlijk heb ik er ook wel zin in. Ik heb ook leuke herinneringen aan deze school ik heb er een hele tijd van mijn jeugd opgezeten ik heb hier heel veel gelachen dus ik zal het zeker nooit vergeten. Ik ga volgend schooljaar naar de Bogerman met de fiets. Het 11 km, dat is niet ver fietsen met een elektrische fiets. Ik ga mijn vrienden missen en ik ga alle dagen dezelfde tijd missen en de schoolreisjes. Ik kijk wel naar de korte dagen uit, maar ik heb geen zin in de lange dagen. Hylke Strikwerda 28

Ik ga naar CSG Bogerman Sneek, omdat het me een leuke school leek en mijn zus (Benthe) zit er ook op en ze vindt het een leuke school. Ik moet elke dag dan ongeveer 12 kilometer fietsen naar de Bogerman. Dat is ongeveer 11 kilometer meer dan dat ik normaal moet fietsen. Het leukste op deze school vond ik het schoolreisje naar Slagharen, omdat we toen alleen in het park mochten lopen. En heel veel in de achtbaan gingen. En natuurlijk veel meer attracties. Ik ga vooral Judith en Hester missen op school, maar ik ga ook de leuke pauzes, musicals en schoolreisjes missen. Maar wat me wel leuk lijkt aan de middelbare is dat je in de pauzes zelf kan bepalen of je naar buiten gaat of binnen blijft. En je kunt in de pauzes en tussenuren ook naar de Appie en de stad. En natuurlijk dat je er weer nieuwe vriendinnen bij krijgt. Het lijkt me misschien wel raar om elk lesuur in een ander lokaal met een andere docent te zitten. Groetjes Fardou Witteveen Judith Fardou Hester Hylke Dennis Heel veel succes op de ‘MiddelbareÕ 29

30 2.

In eintsje om mei de froulju fan de ‘Wandelclub FDD’ Troch Esther Allemachtich wat binne we eins fitte en sûne doarpen sa mei elkoar! It is op moandei de jûns 24 april ien en al sportyve drokte yn it doarp as ik freegje oan de rinklup fan de Fjouwer Doarpen as ik ris meirinne kin op harren jûnskuierke dy’t sy moandeis hâlde fanút Itens. D’r wurdt keatst, d’r binne dravers ûnderweis foar de Swit&SitRin en no dus op moandei ek de rinklup. Dat past fansels hielendal yn de nije doarpsfyzje dy’t wy ôfrûne wike te hearen krigen fan doarpsbelang. “No dat kin wol hear”, seit Sippy Wiersma, dy’t de groep út namme fan de aktifiteitenklup FDD elke moandei by elkoar ropt fia in whatsappgroep as de facebookside fan de ouwer doarpen. “Wy starte moandei 24 april wer by it doarphûs. Wolkom!”. Ik stap op de fyts fanút Hinnaard en lit noch krekt wat donkere reinwolken êfter my. Rûn 19:15 oere is it hielendal droech. Sippy sit al te wachten en d’r druppele al gau wat oare rinners ûnder it ôfdak: Immie, Hinke, Agatha en Gretha fan Itens. “Ferwachtsje wy noch oare rinners?” Sippy laket: “D’r binne in pear ôfmeldingen, Jannie en Janny binne fan sûker, dy tinke dat wy noch in bui op de kop krije”. Wy sette útein. “Hoelang binne de stikken dy’t jim rinne?” freegje ik. “No, dat wisselt wat, mar meastentiids sa’n oerke, oardel oarke rinne. It leit ek wat oan de rinners dy’t mei binne. Ik tink sa’n 5-7 km per kear”, seit Sippy. De froulju komme oerien dat se jûn Meilahúzen op en del sille. Se tinke dat it in oerke droech wêze sil en dan kin elts droech oer komme. Ik seach yn myn eachhoeke dat Hinke noch in paraplu by sich hat, dus wa wit wurdt it noch wat langer. We binne Itens noch net út as dêr komt Regina fan Lytsewierrum noch oan fytsen: “Kin ik noch mei?”. “Ja, fansels”, seit Agatha, “set dyn fyts mar by Bertina op it hiem, dêr stiet de fyts wol feilich.” Regina stapt ek mei. Op nei Meilahúzen. De pas sit d’r moai yn, mar ik kin it prima byhâlde. “Hoe lang rinne jim eins al?”, freegje ik. Agatha seit dat de klup al sûnt 2016 á 2017 moandeis kuierje. “Normaalsprutsen binne Corrie en Hiltsje fan Hinnaard d’r ek noch by. En yn it ferline kamen d’r ek wol froulju fan de yogaklub dy’t meirûnen.” Ik: “Noait mannen?”. “Nee, núver no. Dat mei bêst, mar d’r binne noch nea mannen mei west”, seit Agatha. Manlju, froulju, elkenien is wolkom. No’t wy sa’n eintsje fuortkuierje seit Immie dat se eins net sa’n rinner is. “No”, sizze de oare froulju, “wy kinne ek wol wat ôfwikselje en sa no en dan te fytsen hear. Dan rinne en fytse wy om-en-om.” Ik hear it wol, yn dizze klup leit net safolle yn beton en kin it gau oars as dat moat. Underweis krije wy in appke yn de appgroep fan de Fjouwer Doarpen: Fan wa’t de fyts op har hiem is? freget Bertina yn de app. Hy stiet wol keurich op slot, seit se. D’r wurdt hurd lake. Dat is de fyts fan Regina fansels. De kontrôle yn’t doarp is goed en ek de mienksipssin. Sippy antwurdt yn de appgroep dat de fytseigner in rinner is en dat se eefkes har hiem as parkearplak brûkte. 31

Bertina sil d’r goed op passe. “Wêr rinne jim sa’al?”. “Dat fersilt”, seit Gretha, mar meastentiids yn de omjouwing, bygelyks in lyts as grut rûntsje Easterein, as Lytsewierrum. Wy sette de fyts ek wolris op Hinnaard en geane Easterlittens om as fanút Lytsewierrum Boazum om.” En no dus miskien ek wol ris in eintsje op de fyts. Op de weromreis treffe wy de dravers fan de Swit&SitRin. Fansels eefkes oanmoedigje, lekker dwaande allegeare! As jo ek ris meirinne wolle mei de rinklup? Ik fûn it echt hiel leechdrompelig en gesellich. Lit fia fddocht@live.nl witte dat jo wol ris meirinne wolle en hâld de facebookside yn de gaten. Opjêfte yn it foarút hoecht net, mar is wol maklik. Dan kinne jo yn de appgroep fan de ‘wankelclub’ op de hichte bliuwe wannear en wêr d’r rûn wurdt. Wandelclub FDD: elke maandagavond in voorjaar/zomer, 19:15 u start vanuit Itens, dorpshuis (tenzij anders aangegeven op facebook/ wandelclub-appgroep) 32

33

Rienk Rispens Voor al uw tuinwerk Presteert de accu van je E-bike niet meer voldoende? Na een revisie bij DeGroeneAccu werkt hij weer als nieuw! (en in Verhuur van - hoogwerker - houtklover - klepelmaaier - minikraan - sloophamer - stenenknipper veel gevallen zelfs beter) Loek Bergmans Tel 0657529568 DeGroeneAccu.nl 34 - stobbenfrees - stoomreiniger - takkenversnipperaar - trilplaat en trilblok - tuinfrees - verticuteermachine

Joris en Lisa en vele anderen, Dank voor jullie trouwe inbreng voor onze Diggelfjoer!! Fijne vakantie!! 35

36

Kroechferhalen; Sally Troch Watse Doe’t ik in jier as 7, 8 wie swom ik simmerdeis geregeld yn de Frjentsjerterfeart yn Rien. It swimplak, oan de ein fan de Opslach, wie der doe noch net. Dus wy wiene op de kaai te finen en sprongen dêrfan ôf. Of as der in lyts boatsje foarby kaam, dan sprongen wy in kear stikem fan de brêge ôf, yn de hoop de opfarrenden skrikke te litten en wiet te spatten. Yn it hûs by de brêge, dêr’t no de famylje Weitenberg wennet, wenne doe Sally. No soe ik har ferskining wiidweidich beskriuwe kinne, mar it kin ek oars. Doe’t ik de film Flodder foar it earst seach, moast ik by it oansjen fan “Ma Flodder” fuortdaliks oan Sally tinke. Sally, hie itselde postuer en prûkje hier, rûn yn in jurk, mei dêrûnder learzens, oer de buorren en smookte sigaren. Wat har aard en dwaan en litten oanbelanget, moatte jimme de fergeliking mei ‘Ma Flodder’ mar efkes gau ferjitte. Want sy skynde in tige sosjale frou te wêzen. Allinnich as it waar moai genôch wie om te swimmen, hie ik as lyts jonkje soms in bytsje omgong mei Sally. Dat hie der alles mei te krijen dat sy iisko’s ferkocht! Fan de brêge ôf besjoen, ferkocht sy se fan út it lêste rútsje. Foar 50 sinten (gûne tiid) koedest in framboazelolly of Sinas split bemachtigje. In sjokodip wie neffens my in kwartsje djoerder en in bekerke mei roomiis wie mei in gûne de ‘magnum royal super de lúkse’ fan dy tiid. Op de foto it bewiis! "Lytse" Jan Boonstra hat hjir in iisko fan Sally te pakken. De foto sil fan om en na by 1980 wêze. 37

38

Njonken Sally sels wennen der ferskate jongelju by har yn. Nei wat ik my fertelle litten ha, wiene dat meast jonge minsken dy’t ûnderdak nedich hiene. Meast omdat sy it thús net fine koene of problemen hiene op in oar mêd. Oft it opfangen fan dizze minsken foar Sally in betelle opdracht wie, wit ik net. It kin ek best wêze dat sy, lykas by ma Flodder wol it gefal wie, min of te mear op har paad kamen en dêrnei in skoft by har bleaunen. Dokter belje en gau! Werom nei it hjoeddeiske swimplak oan de Opslach. Dêr stiet no in hok fan Jan Spannenburg, mar eartiids stie der ek al in hok fan him. Jan brûkte dat hok foar de opslach fan strie, hea en oare foeraazje. Op in Aldjiersdei, mits jierren ’70, sa om koetiid hinne, hie Jan ôfpraten om in pear te drinken op it âlde jier. Mar omdat hy ek de soarch foar de noadige bisten hie, makke hy earst noch gau in rûnte lâns syn fee. Sa kaam hy ek by syn hok oan op de Opslach. Hy die de doar iepen yn de ferwachting dêr allinnich in knoarre hea te treffen, mar dêr ynienen lei Sally op de heasouder. Sy wie heal út ’e tiid en sloech wartaal út. Jan wie op slach wer hielendal by sûp en stik en syn each foel al gau op in lege pot mei pillen, dy ’t Sally blykber ynnommen hie. Jan sloech alarm yn it kafee en alle helptroepen waarden optrommele. Tuskentroch efkes wat ynfo foar de mobyltsjes generaasje: Mits jierren 70 is it ûngefear 20 jier foardat it earste minske yn Rien in mobile telefoan yn ’e bûse krige. Fandêr dat Jan net fuortdaliks skilje koe. Nei in kertier fol spanning oer de sûnens fan Sally kaam as earste dokter by it hok oan, op ’e foet folge troch plysje en ambulânse. Sally en de lege pillepot waarden ûndersocht en der waard besletten dat sy mei moast nei it sikehûs om har mage leech te pompen. Wylst Sally ôffierd waard ynformearret Jan by dokter oft it wol goed komme sil mei Sally? Dokter is dúdlik. “Aah Jan jonge, hjir kinst wol in sek fol fan opfrette! Sit der mar net oer yn. Jimme kinne wol oan de buorrel”. Dokter, wa wit miskien ek wol bekend mei Sally, pakte syn tas yn en sette wer ôf. Syn foarsizzing kaam lykwols hielendal út. Noch dyselde jûn rûn Sally wer oer de kaai yn Rien. Kweajonges Sally en de oare ynwenners fan de âlde bakkerij binne om-en-de-by 1985 hinne ferhuze. Net al te lang neidat Sally ferhuze, is sy spitich genôch troch sykte ferstoarn. It hûs yn Rien wie tsjin de tiid dat sy ferhuze swier fertutearze en eins neat mear as in boufal. Yn it dak sieten grutte gatten en as bern boarten wy yn de ruïne dy’t efterlitten wie. Ik wit noch dat ik dêr ek in kear yn west bin en tegearre mei Jan Boonstra jnr in lyts fikkie stookt ha, yn in hoeke tichtby it rútsje dêr’t wy earder iisko’s kochten. Sorry foar de rommel, famylje Weitenberg. Wy sille it (nei hjoed) nea wer dwaan! 39

De moraalplysje Mei de moraal fan hjoed-de-dei hie soks fansels hiel oars gien. Ek dizze dokter hie dan om wille fan de privacy, wis en seker nea oer de tastân fan syn pasjint ferteld. Ek hie hy grif mear each hân foar de geastlike tastân fan syn pasjinte, dan dat it him no oansjen lit. It is sels sa dat ik my in skoftlang ôffrege ha oft ik dit ferhaaltsje yn dizze tiid noch wol opskriuwe koe. Mar mei goedkar fan de soan fan dokter ha ’k it dochs mar dien. Wat bard is nimt gjin kear. Ek net as jo der net mear binne of net mear oer prate. En wat my persoanlik oanbelanget, is it mei de moraal fan tsjintwurdich ek te maklik om te oardieljen oer de moraal fan ús (fiere) foarâlden. Wa wit, wurde josels oer 50 jier ek wol ferkettere of foar gek fersliten. Omdat jo bygelyks noch fleis iten ha! Of jild stoppen yn in digitale munt, dy’t net ien ea yn ’e hannen hân hat. Kweajonges plm 37 jier letter Tsjerkepaad Fryslân - 1 juli t/m 9 september 2023 Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert! Tsjerkepaad 2023 is van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Het jaarthema is "Kerk als plaats van Ontmoeting". Kijk voor u op pad gaat altijd even bij overzicht kerken of ook de gebouwen die u wilt bezoeken open zijn. Soms valt er namelijk een middag uit, bijvoorbeeld vanwege een uitvaart- of huwelijksdienst. Bij iedere kerk staat ook vermeld of er extra activiteiten zijn, bijvoorbeeld muziek, een expositie of een lezing. 40

Nieuws van SBS ‘De Romte’ Beste bewoners van de Fjouwer Doarpen, De laatste bijdrage van de Romte van dit schooljaar, en de laatste bijdrage van mij. We hebben een paar intense laatste maanden gehad met heel veel leuke dingen, de kracht van onze school: eropuit. Zo hadden we de juffen- en meesterdag in Drachten. Met alle kinderen naar het Spijkerdorp. Er is hard getimmerd, er zijn mooie hutten gebouwd en er is lekker gespeeld. Ook hebben de kinderen van groep 5 en 6 een muziekdag gehad, met zo’n 170 andere kinderen. Hier hebben ze allemaal workshops gehad en geproefd aan dans, zang en aan het spelen van instrumenten. Ook is de bovenbouw met de Fûgelwacht op stap geweest naar het land van Murk Nijdam bij Wommels. Ze hebben veel geleerd over de greidefûgels. In de onderbouw is Komsto Boartsjen een succes. Elke maand is er een morgen dat peuters mee mogen draaien in de kleutergroep. Het is fijn om zo al te wennen aan elkaar en aan school. De kinderen van de onderbouw hebben ook nog een voorstelling op school gehad van Fladdertje. Een heel leuk toneelstuk over hoe we omgaan met zwerfafval. De kinderen waren erg enthousiast. Verder staat er nog een sportdag op het programma, maar die is nog niet geweest als ik dit schrijf. Het schooljaar zit er weer bijna op, de zomervakantie komt eraan. We bereiden ons voor op de musical en sluiten daarmee weer een jaar af. Juf Joukje is in maart vertrokken van De Romte en ook ik ga vertrekken. Na de zomervakantie ga ik naar Amsterdam. Maar gelukkig blijven de andere juffen en meester en zullen ze na de vakantie weer vol goede moed aan de slag gaan. Maar eerst genieten van zon, kaatsen, buiten spelen, Spulwike, misschien op vakantie, of logeren bij pake en beppe. We wensen iedereen een hele fijne zomer(vakantie)! Groeten, Mireille de Vreeze Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website www.deromte.nl. Wist u dat… onze deur altijd open staat en dat de koffie/thee (bijna) klaar is? Kom ons gerust eens wat de leerlingen aan het doen zijn of om ons plein te bewonderen dat steeds mooier en vrolijker wordt! een bezoekje brengen om te kijken 41

Schilderwerken Knevelman in Itens - 06-43231940 - Info@schilderwerken-knevelman.nl 42

Nieuws van Dorpsbelang Door Elbrich Algemene Ledenvergadering We kijken terug op een zeer geslaagde algemene ledenvergadering op vrijdag 21 april met een mooie opkomst! Op deze avond hebben we onze nieuwe dorpsvisie gepresenteerd aan de inwoners en wethouder Bauke Dam. De inwoners en Wethouder zijn meegenomen in de totstandkoming van onze nieuwe dorpsvisie. Een inspiratiebron was de ‘Bloeizone’. Jesse Nijboer, namens de Bloeizone, heeft hier op deze avond een presentatie over gegeven, waarin gelukkig en gezond oud worden centraal staat. Ook hebben we onze ambities kenbaar gemaakt voor de komende 5 jaar. Deze ambities gaan over: leefbaarheid, duurzame energie, verkeer- en verkeersveiligheid, wonen, school- en kinderopvang en groen. De dorpsvisie werd positief ontvangen door zowel de inwoners als de Wethouder. Voor de komende 5 jaar geeft deze dorpsvisie ons richting en hopen we ambities waar te kunnen maken! Inmiddels staat er eind juni een gemeentelijk overleg gepland met Wethouder Bauke Dam. Op deze avond gaan we praten over de ambities in de dorpsvisie en het realiseren daarvan. Heeft u de dorpsvisie nog niet gelezen? Deze is te vinden op de website van de Fjouwer Doarpen (zie www.de4doarpen.nl/doarpsbelang en dan even naar beneden scrollen). Burgerhulpverlener Er zijn op 30 mei, 1, 8 en 13 juni herhalingscursussen georganiseerd voor burgerhulpverleners. Heb je elders een cursus gedaan en wil je je aanmelden bij het AED netwerk van de Fjouwer Doarpen? Of wil je burgerhulpverlener worden en leren hoe je moet reanimeren? Neem dan contact op met Johan Postmus via Johan.postmus@kpn.nl Kookworkshop In het kader van de Bloeizone is er 18 mei een kookworkshop georganiseerd door ‘Heer van Zuilen’. In deze kookworkshop stond gezond en lokaal eten centraal. Het was een gezellige avond met lekker eten! Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe! 43

Swit&SitRin 2023: Dag met gouden randje! Wat een prachtige dag was het in en om Itens op 20 mei jl. Op die dag werd de Swit&SitRin voor de vierde keer georganiseerd. Voor de mensen die onbekend zijn met dit begrip: de Swit&SitRin is een laagdrempelig hardloopevenement waarbij, naast het samen bewegen, het gezellig samenkomen en organiseren net zo belangrijk is als de sportieve prestatie van de deelnemers. Ruim 100 deelnemers schreven zich uiteindelijk in voor deze hardloopronde, waarbij een rondje door de Greidhoeke van 5 of 10 km op het programma stond. De kids konden een rondje rond de kerk afleggen van 1 of 2 km. De pizza’s van Atze, de live-muziek van De Faam uit Arum, de hottubs, het mooie weer, de deelnemers en de meer dan 20 actieve vrijwilligers leverden een prachtige dag op waarbij veel plezier is gemaakt. Volgend jaar gaat de organisatie voor groei in deelnemersaantal en net zoveel plezier als de voorgaande edities, waarbij een maximum van 200 deelnemers er volgens hen in zit. Kruis de Swit&SitRin in het hemelvaartsweekend van 2024 alvast af in de agenda: 11 mei 2024. Zien we u dan? 44

De uitslagen en tijden van de lopers zijn terug te vinden op mijninschrijving.nl Meisjes 1 km: Jeldau Heeg, Hinnaard 4:41 Ilse-Marije Koopmans, Scharnegoutum 4:46 Jongens 1 km: Yward Heeg, Hinnaard 4:42 Jurre Statema, Easterein 5:16 Meisjes 2 km: Else Zeinstra, Itens 11:38 Sanne Witteveen, Rien 11:41 Jongens 2 km: Joris Nijholt, Wieuwert, 8:49 Sido Greidanus, 8:52 Dames 5 km: Samantha Hettinga, Wommels 24:48 Corine Visser, Leeuwarden 25:07 Lucia van der Bijl, Bolsward 27:34 Heren 5 km: Johan van Abbema, Easterein 21:20 Gerald Hoogeveen, Bolsward 22:01 Harold Brouwer, Heerenveen, 22:12 Dames 10 km: Hanneke Thoen, Jutrijp 54:55 Tine-Richt Dijkstra, Deinum 57:20 Marit Koster, Itens 57:32 Heren 10 km: Lieuwe Palstra, Bolsward, 38:56 Daniel Nagel, Gauw 39:22 Jan Pieter Lunenburg, Leeuwarden 41:54 45

46

47

In de fotoreportage van Watse Zeinstra en Immie Kamstra vindt u een kleine compilatie van de Swit&SItRin 2023: 48

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication