4

Inhoud van deze Diggelfjoer Agenda Fan de redaksje Het feest kan (bijna) beginnen Nijs van é keatsferiening Creativiteit ten top bij familie Kok Broer Wittenveen geridderd Bernefoto Joke Krist en Andries in BIS Hoe is it no mei … Klaas en Anneke Schotanus Bibliotheek Wommels PLAYBOY foar boeren Kids - Afscheid van groep 8 In eintsje om mei de froulju fan de ‘Wandelclub FDD’ Kids - Kleurplaat en rebus Kroechferhalen - Sally Nieuws van De Romte Nieuws van Dorpsbelang Swit&SitRin - Dag met een gouden randje 3 5 7 13 14 16 16 17 19 21 23 28 31 35 37 41 43 44 Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,10 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 53,00 98,00 190,00 € € € 6 x kleur: 69,00 128,00 231,00 Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication