40

De moraalplysje Mei de moraal fan hjoed-de-dei hie soks fansels hiel oars gien. Ek dizze dokter hie dan om wille fan de privacy, wis en seker nea oer de tastân fan syn pasjint ferteld. Ek hie hy grif mear each hân foar de geastlike tastân fan syn pasjinte, dan dat it him no oansjen lit. It is sels sa dat ik my in skoftlang ôffrege ha oft ik dit ferhaaltsje yn dizze tiid noch wol opskriuwe koe. Mar mei goedkar fan de soan fan dokter ha ’k it dochs mar dien. Wat bard is nimt gjin kear. Ek net as jo der net mear binne of net mear oer prate. En wat my persoanlik oanbelanget, is it mei de moraal fan tsjintwurdich ek te maklik om te oardieljen oer de moraal fan ús (fiere) foarâlden. Wa wit, wurde josels oer 50 jier ek wol ferkettere of foar gek fersliten. Omdat jo bygelyks noch fleis iten ha! Of jild stoppen yn in digitale munt, dy’t net ien ea yn ’e hannen hân hat. Kweajonges plm 37 jier letter Tsjerkepaad Fryslân - 1 juli t/m 9 september 2023 Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert! Tsjerkepaad 2023 is van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Het jaarthema is "Kerk als plaats van Ontmoeting". Kijk voor u op pad gaat altijd even bij overzicht kerken of ook de gebouwen die u wilt bezoeken open zijn. Soms valt er namelijk een middag uit, bijvoorbeeld vanwege een uitvaart- of huwelijksdienst. Bij iedere kerk staat ook vermeld of er extra activiteiten zijn, bijvoorbeeld muziek, een expositie of een lezing. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication