3

INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2022 van het Drugspastoraat Amsterdam (DPA). Door de opheffing van de coronamaatregelen konden de pastores hun taken weer zonder beperkingen uitvoeren en hun pastoraatswerk weer opnemen. Het bestuur heeft samen met de pastores in het afgelopen jaar zesmaal vergaderd. Er hebben in de loop van het jaar enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wij namen afscheid van Erik Sengers als secretaris. Daarvoor in de plaats werd Cees Aldewereld benoemd. Koos Spanjer nam afscheid als penningmeester; Gerard Endedijk werd zijn opvolger en Tamar Karman nam afscheid als algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft hen bedankt voor het vele werk dat door hen verricht is voor het DPA. Om de vacature die nu in het bestuur is ontstaan weer in te vullen wordt een nieuw algemeen bestuurslid gezocht. Eind december namen wij afscheid van pastor Pebbles Tros. Het bestuur vindt het jammer dat zij vertrekt, bedanken haar voor haar inzet en de bevlogenheid waarmee zij haar werk deed en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. Om bestuur en pastores te ontlasten werd in het afgelopen jaar gezocht naar een coördinator, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor het DPA een hindernis. Het jaar 2022 was voor het bestuur een jaar van heroriëntering. De relevantie van de DPA voor de samenleving in Amsterdam is een thema waar het bestuur, samen met de pastores, over nadacht. De visie en missie van het DPA werden onder de loep genomen en enigszins aangepast aan de veranderende omstandigheden. De praktijk waarin de pastores dagelijks opereren was het uitgangspunt in de overwegingen. Dit proces van heroriëntatie is nog niet afgesloten en wordt in 2023 voortgezet, met het doel een aangepast beleidsplan te formuleren. Een van de onderwerpen die in steeds sterkere mate naar voren kwam, is de behoefte bij de doelgroep aan gemeenschapsvorming. Deze behoefte werd door de pastores onder andere geconcretiseerd door een hogere prioriteit te geven aan de wekelijkse vieringen en gemeenschappelijke maaltijden na de viering. De zorg en aandacht voor de eenzame mens was de impuls voor het opzetten van het project Walk of Life. Na een voorzichtige start in 2021, kon het project in het afgelopen jaar verder vorm worden gegeven. Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de subsidie die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd verstrekt. In september werd na een gedegen voorbereiding, voor het eerst sinds Corona, weer een reis naar Lourdes georganiseerd. Ook deze activiteit kan gezien worden als gemeenschapsvormend. Over beide activiteiten wordt u uitgebreid geïnformeerd in dit verslag. Dit jaarverslag biedt een inhoudelijke verantwoording van de werkzaamheden. De uitvoering van onze werkzaamheden wordt mogelijk gemaakt door de vele gulle gevers, die nu kunnen lezen wat er met hun bijdrage is gebeurd. Wij wensen u veel leesplezier. Bestuur DPA: Diny Roodvoets, voorzitter Cees Aldewereld, secretaris Gerard Endedijk, penningmeester Casper van Boltaringen, algemeen bestuurslid Pastores: Zwanine Siedenburg Quirien van Berkel 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication