33

Samenvatting minimale reservepositie Omschrijving 1. Fluctuatie in leerlingenaantallen 2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 3. Instabiliteit in de bekostiging 4. Onvolledige indexatie van de bekostiging 5. Risico’s inzake normale bedrijfsvoering Atlant 5a.Risico - Personeel - Participatie & Wachtgeldrisico - Verzuim - Kwaliteit personeel - Boventallige formatie - Vertrekregelingen onderwijs 50 200 500 50 200 1000 5b. Risico - Onderwijs kwaliteit van de scholen voldoet niet aan de gestelde normen 300 300 5c. Risico - Huisvesting - Exploitatiekorten bekostiging huisvestiging - Risico’s bouwheerschap - 5% bouwproject - Achterstallig Onderhoud ihkv MOP is mee begroot dus nul gemeente is bouwheer, Atlant loopt hier geen risico 300 300 Mee te nemen reserve 0% van de baten ivm t-1 bekostiging bij grotere PO besturen 1% van de baten 2% van de baten 1% van de baten 3% van de baten bij grotere PO besturen In dzd € 0 130 260 130 390 Totaal gewenste reserves 2510 Uit de risicoanalyse die het afgelopen jaar weer is bijgewerkt (met het opstellen van de begroting) en de koppeling van deze risicoanalyse aan onze gewenste minimale reservepositie, blijkt dat er nog voldoende ruimte zit in onze huidige reserves. Deze risicoanalyse en gewenste minimale reservepositie (€ 2,5 miljoen) wordt jaarlijkse geëvalueerd. Aanvullend is in de begroting een scenario-analyse gemaakt, waarin de financiële gevolgen aan bod komen van een significante afwijking van het leerlingaantal. Ook uit de verschillende opgestelde en doorgerekende extreme scenario’s blijkt dat Atlant een financieel gezonde stichting is. 34 | Atlant Basisonderwijs

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication