40

Beleggingsportefeuille In 2017 is Atlant overgestapt van de Rabobank naar de ING voor de beleggingsportefeuille. De totale waarde per eind 2017 is € 1,1 mln. Per eind 2016 was deze waarde € 1,4 mln. Het verschil wordt veroorzaakt doordat Atlant met de overgang van de Rabobank naar de ING een belegging heeft verkocht die niet meer onder de aangepaste regeling beleggen en belenen viel. En aangezien Atlant de regeling beleggen en belenen van het ministerie volgt, paste deze belegging niet meer in de portefeuille. Risico’s en kansen bij meerjarenbegroting Bij de (meerjaren)begroting is er een analyse uitgevoerd kijkende naar zowel de kansen als de risico’s. Deze kansen en risico’s zijn onderverdeeld in soorten risico’s (algemeen, personeel, onderwijs, bedrijfsvoering). Vervolgens zijn deze risico’s in onderstaande tabel beschreven. En elke individuele kans en risico is vertaald in euro’s met een inschatting van de mate van optreden. Dit resulteert in een impact voor Atlant. De grootste risico’s zijn: 1. Instabiliteit in de rijksbijdragen vanuit het ministerie. Jaarlijks maakt het ministerie de definitieve bekostiging (baten) pas laat in het jaar bekend. Dit terwijl de uitgaven al gedurende het jaar plaatsvinden. Dit risico ervaart Atlant relatief minder door de strakke sturing en inrichting van de bedrijfsvoering, waardoor er altijd de mogelijkheid is om bij te sturen. En aangezien de definitieve bekostiging altijd hoger is dan de bekostiging waar met de begroting rekening wordt gehouden, levert dit in de regel een voordeel op. 2. Personele knelpunten waaronder arbeidsconflicten maar ook dat de kwaliteit van het personeel niet aan de verwachtingen voldoet. Atlant heeft hier verschillende beheersmaatregelen de afgelopen jaren in gang gezet. Enerzijds is het bestuurskantoor versterkt met een functionaris waardoor de focus sterker op de kwaliteit van het personeel wordt gelegd. Aanvullend wordt er direct gestuurd op scholing en ontwikkeling van het personeel. 3. Aanvullende verzuim boven het reguliere verzuim. Atlant houdt voor de begroting 2017 rekening met 4,5% ziektevervangingskosten. Mocht dit hoger worden, dan zijn dit in het kader van het eigen risicodragerschap aanvullende kosten voor Atlant. De beheersmaatregel bij het verzuim is dat een strakkere processturing plaatsvindt in samenwerking met de Arbo-dienst. Dit vindt o.a. plaats door eventueel individueel langdurig/frequent verzuim regelmatig als dossier besproken met de Arbodienst. 4. Door een groeiend leerlingaantal bestaat er het risico dat Atlant bij enige locaties uit het gebouw ‘groeit’. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere locaties moeten worden betrokken. De consequentie zou kunnen zijn dat je tijdelijk extra huisvesting moet financieren totdat de gemeente dit bekostigd. De beheersmaatregel hierbij is om frequent overleg met de gemeente te hebben hoe hiermee om te gaan en zorg te dragen voor voldoende huisvestingsexpertise binnen Atlant. 5. Lerarentekort. Atlant heeft in toenemende mate moeite om voldoende vakbekwame leraren aan zich te binden. Dit is een algeheel landelijke trend. Het risico wat voor 2018 wordt voorzien is dat bij eventuele ziekte er geen adequate vervanger is en de mogelijkheid bestaat dat leerlingen dan die dag niet terecht kunnen op de school. De beheersmaatregelen die Atlant neemt is om het personeelsbeleid zodanig vorm te geven dat we een blijvend aantrekkelijke werkgever zijn. En de scholen ruimer in de formatie te laten zitten, zodat zij vervangingen makkelijker intern op kunnen lossen. Tevens heeft Atlant een project opgezet waarbij verschillende LIO’ers / Zij-instromers zich aan Atlant binden. De grootste kansen zijn: 1. Uitvoering innovatieve projecten. Atlant heeft op dit moment alleen de ‘lasten’ van deze innovatieve projecten meegenomen. De eventuele hogere baten (meer leerlingen, betere leerkrachten, minder ziekteverzuim) zijn niet mee begroot. 2. Atlant stuurt strak op de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is gebleken dat dit meevallers tot gevolg heeft. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting. Dit jaar is met de begroting 2017 een gedetailleerdere onderbouwing van de risico’s gegeven en met de bijbehorende beheersmaatregelen. Jaarverslag | 2017 | 41

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication