31

KLACHTENCOMMISSIE WZD EN BEROEP Frederik, woonachtig in een beschermde woonvorm, neemt contact op met de CVP Wzd na een time-out-maatregel en een maatregel voor het beperken van zijn bewegingsvrijheid door de zorgaanbieder. De time-out voor Frederik was ingesteld na een conflict met een buurman. De zorgaanbieder wilde rust creëren voor beide partijen. Frederik verzette zich tegen de time-out. Bij terugkomst op de eigen woning is een beperking opgelegd om niet in de buurt van de buurman te kunnen komen op het zorgterrein. Frederik besluit na informatie van de CVP Wzd om een klacht in te dienen over beide maatregelen bij de klachtencommissie Wzd met ondersteuning van de CVP Wzd. Tevens verzoekt hij om een schadevergoeding. De klachtencommissie Wzd geeft aan dat beide maatregelen vallen onder de Wzd, maar dat deze gezien de omstandigheden noodzakelijk, proportioneel, subsidiair en doelmatig waren. Echter de commissie geeft aan dat door de zorgaanbieder niet aan alle vereisten uit het besluit Wzd is voldaan, zoals het opstellen van een stappenplan, juiste dossiervorming en een afweging van wilsbekwaamheid ter zake. De commissie acht de geconstateerde tekortkomingen niet dusdanig zwaarwegend dat die tot gegrondheid van de klacht zouden moeten leiden. Voor toekenning van een schadevergoeding ziet de commissie geen aanleiding. Frederik is het niet eens met de uitspraak en de CVP Wzd zorgt voor een warme overdracht naar een advocaat die hem bij kan staan bij zijn beroep bij de rechter. Voor de CVP Wzd zijn de directe werkzaamheden met het doorlopen van de klachtencommissie Wzd afgerond en verder beroep kan door een advocaat worden bijgestaan. Het beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer met als uitkomst dat de rechtbank de klacht van Frederik ten aanzien van de time-out gegrond verklaart, de klacht van Frederik ten aanzien van het gedeeltelijke terreinverbod ongegronden wijst het verzoek tot schadevergoeding af. Frederik bezint zich met zijn advocaat nu op cassatie.

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication