13

TRENDS & ONTWIKKELINGEN OMVANG VAN DE OPDRACHT GROTER DAN VERWACHT » Bij de start is vooral ingestoken op kennismaken bij intramurale zorgaanbieders. In de loop van het jaar kwamen er steeds meer zorgaanbieders bij, ook kleinere zorgaanbieders, zoals zorgboerderijen en PGB-initiatieven. » Het aantal zorgaanbieders dat bij de Cvp Wzd-aanbieders in beeld was groeide zodoende gedurende het jaar. Een deel van hen was aanvankelijk onbekend doordat zij geen voormalige BOPZ-locatie waren of doordat zij zelf niet (h)erkenden dat zij onder de Wet zorg en dwang vallen. De opdracht aan de Cvp Wzd-aanbieders blijkt groter dan verwacht. » In 2019 stelden veldpartijen en cliëntorganisaties samen het kwaliteitskader CVP Wzd op. Dit kwaliteitskader dat wordt gemonitord door de Landelijke Faciliteit CVP Wzd, is voor ons als CVP Wzd-aanbieders het uitgangspunt voor ons handelen. In dit kwaliteitskader zijn normen voor bezoekfrequenties e.d. opgenomen. Omdat er veel meer zorginstellingen blijken te zijn die onder de reikwijdte van de Wzd vallen dan vooraf gedacht, is het op dit moment niet mogelijk de normen te halen die in dit kwaliteitskader genoemd worden. Tevens blijkt het vooraf beschikbaar gestelde landelijke budget voor de functie CVP Wzd ontoereikend om te kunnen voldoen aan de normen uit het kwaliteitskader. We zijn met de zorgkantoren en het ministerie in overleg over de vraag of er op termijn extra middelen beschikbaar komen om wel aan de gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen. » De Cvp Wzd-aanbieders hebben een caseload-berekening uitgevoerd. Deze berekening geeft inzicht in de grootte van de opdracht. Dit is een dynamisch proces dat ook in 2021 doorloopt. TOEGANG VAN DE CVP WZD BIJ ZORGAANBIEDERS » In de praktijk verschilt het sterk hoe de toegang van de CVP Wzd verloopt. De ene zorgaanbieder is verder in de implementatie van de wet en de visie op onvrijwillige zorg dan de ander. Soms is de CVP Wzd zeer welkom en soms levert het verzoek om toegang van de CVP Wzd weerstand op. Diverse zorgaanbieders wilden eerst intern alles rond de Wzd op orde hebben alvorens men de rol van de CVP Wzd kon implementeren. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication