4

VOORWOORD In 2020 trad de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wet regelt de rechten van cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd. De wetgever bepaalde dat deze cliënten te allen tijde een beroep moeten kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze CVP Wzd ondersteunt de cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) in hun rechtspositie rond onvrijwillige zorg. AANBIEDERS CLIËNTENVERTROUWENSPERSONEN WET ZORG EN DWANG Vanwege de onafhankelijke en partijdige positie van de CVP Wzd koos de wetgever ervoor om de samenwerkende zorgkantoren de inkoop te laten verzorgen. De zorgkantoren contracteerden na een bredere inkoopprocedure in 2019 vier aanbieders, verdeeld over negen regio’s. Deze vier aanbieders zijn wij: Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir en Zorgstem. In het laatste kwartaal van 2019 startten we met de voorbereidingen voor de pilot CVP Wzd, die op 1 januari 2020 inging, tegelijk met het van kracht worden van de Wet zorg en dwang. WAAR WE VOOR STAAN Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir CVP en Zorgstem ondersteunen cliënten die met onvrijwillige zorg te maken (kunnen) hebben door het bieden van onafhankelijk cliëntenvertrouwenswerk. Onze cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn er voor cliënten en hun familie en vertegenwoordigers. Ze beogen de rechtspositie van cliënten te versterken en (daarmee) de kwaliteit van leven van cliënten en de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. 2020: EEN UITDAGEND STARTJAAR Het jaar 2020 stond in het teken van kennismaking, voorlichting en opstarten van het cliëntenvertrouwenswerk binnen de instellingen. 04

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication