0

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede 2 21 Onderweg naar een klimaatneutraal Ede

Geachte lezer, In 2021 is het slimme groene warmtenet in Ede verder uitgebreid en zijn er diverse zakelijke en particuliere klanten aangesloten; samen zijn we hard op weg naar een klimaatneutraal Ede. Het is onze ambitie de energietransitie lokaal flink te versnellen. Tegelijk willen we de transitie haalbaar, betaalbaar, duurzaam en leefbaar houden. Onze grote drijfveer hierbij is het tegengaan van verdere klimaatverandering. Doet u mee? De opdracht van het klimaatverdrag dat in 2015 werd gesloten in Parijs is helder. De temperatuurstijging op aarde moeten we onder de 2 graden zien te houden, liever nog onder de 1,5 graden. Dé manier om de temperatuurstijging te beperken is om door wereldwijd de CO₂-uitstoot te verminderen. Dit doen we door fossiele brandstoffen te vervangen voor hernieuwbare. CO₂ uit fossiele brandstoffen die in een ‘cyclus’ van miljoenen jaren zijn opgebouwd, voegen netto CO₂ toe aan de atmosfeer. De CO₂ uit onze biogrondstoffen wordt echter binnen korte tijd weer in de regionale korte koolstofcyclus opgenomen. De CO₂-neutrale groene warmte via het slimme groene warmtenet in Ede komt in de plaats van aardgas en reduceert zo de CO₂-uitstoot van Edese woningen en bedrijven. En we worden nog duurzamer! Het slimme groene warmtenet in Ede heeft inmiddels voldoende schaalgrootte om ook andere CO₂neutrale duurzame bronnen aan te sluiten, zoals restwarmte van de Edese industrie, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Hier zijn we trots op. We versnellen lokaal de energietransitie door te dóen! Met dit duurzaamheidsverslag wil Warmtebedrijf Ede u een overzicht geven van de stand van zaken in het jaar 2021. Ook krijgt u aan het einde alvast een doorkijkje naar wat een duurzame toekomst verder brengen kan. Als u vragen heeft, stel deze dan vooral. Dit kan via info@warmtebedrijfede.nl of bezoek ons spreekuur! www.warmtebedrijfede.nl/spreekuur Valentijn Kleijnen CEO Warmtebedrijf Ede Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 3

1 De organisatie, missie, visie Lokaal, warm en betrokken Het bedrijf Warmtebedrijf Ede is opgericht in 2014 en gevestigd aan de Telefoonweg 34 in het centrum van Ede. Wij zijn de lokale en betrokken duurzame warmteleverancier van de kern Ede en een gedeelte van Bennekom. Wij zijn sinds februari 2021 onderdeel van Energie voor Elkaar, een platform dat een netwerk vormt van organisaties en bedrijven die samenwerken en elkaar versterken. Elk van deze partijen houdt zich in wat voor vorm dan ook bezig met groene, hernieuwbare vormen van energie. Onder meer op het gebied van warmtenetten (lokaal en regionaal), aardwarmte, restwarmte, bio-grondstoffen, waterstof, power-to-heat en meer. Het directieteam bestaat uit een CEO, COO, CFO. Meer informatie via www.energievoorelkaar.nu In Ede ligt nu circa 52 km slim groen warmtenet, gepositioneerd in een warmterotonde . Lokale initiatieven zoals Warmtebedrijf Ede zorgen voor lokale werkgelegenheid; voor de gehele keten van de warmtelevering zijn er circa 200 fte betrokken. Zo produceren we lokale duurzame warmte voor lokale afnemers op een manier die past bij onze drie kernwaarden: lokaal, warm en betrokken. Missie Onze missie is helder: de Energietransitie innovatief versnellen door in samenwerking te werken aan een Fossielvrij Ede door woningen en bedrijven in Ede klimaatneutraal te maken. De aanleiding is de klimaatopgave waar we met z’n allen voor staan. Groene warmte dringt de CO₂-uitstoot flink terug; tot wel 90% minder CO₂-uitstoot per aangesloten huishouden ten opzichte van een aardgas-gestookte CV-ketel. Visie Warmtebedrijf Ede wil aardgas steeds verder uitfaseren. Dit doen wij door steeds meer aansluitingen te realiseren op het slimme groene warmtenet waarop duurzame bronnen van diverse aard, gekoppeld worden in een ringleiding (warmte-rotonde). Zo stemmen wij de duurzame vraag en het duurzame warmteaanbod energie-efficiënt op elkaar af met als doelstelling hiermee een einde te maken aan de noodzaak van het gebruik van fossiele brandstoffen. De energietransitie is een enorme opgave; we kunnen niet wachten, we moeten van start. Warmtebedrijf Ede wil graag een bijdrage leveren zodat Ede op een goede duurzame haalbare en betaalbare manier deze energietransitie realiseert. De vrije keuze van onze (potentiële) klanten is een leidend principe en essentieel voor het benodigde draagvlak. En omdat we de warmtevraag zien als een lokale vraag die een lokaal antwoord verdient, is ook lokale betrokkenheid essentieel. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 4

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 5

2. Onze doelstellingen Onze doelstelling is om gestaag verder te groeien, nadat in maart 2021 de doelstelling van 20.000 woning-equivalenten is behaald. Voor de komende jaren betekent dit dat Warmtebedrijf Ede 10.000 extra aansluitingen (weq) wil realiseren op het warmtenet. Een woning-equivalent (WEQ) is een meeteenheid van warmtevraag, ongeveer vergelijkbaar met een woning. Ook de aangesloten bedrijven zijn in WEQ berekend. De groei in aangesloten weq (woning-equivalenten) op het warmtenet in Ede ziet u in onderstaande grafiek, waarbij het aantal WEQ zowel de gecontracteerde als de aangesloten eenheden representeert. Concreet betekent dit dat we in de periode 2013 tot eind 2021: • 35 bedrijven en instellingen; • 7.366 woningen, waaronder 2.780 nieuwbouwwoningen en 4.586 bestaande woningen, hebben aangesloten op het slimme groene warmtenet . In het verslagjaar van het Duurzaamheidsverslag, 2021, zijn er 351 nieuwbouwwoningen, 81 bestaande woningen en 3 bedrijven en instellingen aangesloten. Een prestatie waar we trots op zijn. Doelstelling 2022 In de Strategische Agenda die de gemeente Ede met Warmtebedrijf Ede heeft gesloten, is een nieuwe ambitie geformuleerd: het aansluiten van nog eens 10.000 woningequivalenten op het warmtenet voor het einde van 2024. In 2024 treedt naar verwachting de nieuwe Warmtewet (de Wet Collectieve Warmte) in werking. Vanaf dat moment verloopt aansluiten op een warmtenet naar verwachting via warmtekavels en door middel van een aanbesteding door de gemeente Ede. Op dat moment worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Ook realiseren we minimaal 25 % verlaging van de emissies van de Duurzame Energie Installaties. En werken we aan de differentiatie van duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, benutting restwarmte van de industrie, warmtecascadering, zonnewarmte en meer. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 6

3. Onze rol in de energietransitie Slim Groen Warmtenet In Ede is een duurzame collectieve warmtevoorziening gerealiseerd, in de vorm van een slim groen warmtenet dat eind 2021 ongeveer 21.700 woningen en bedrijven (WEQ) van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Deze afnemers krijgen groene warmte in plaats van een cv-installatie op aardgas. Op het Edese slim groen warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. De eerste stap is een volledige fossielvrije warmtevoorziening op basis van duurzame biogrondstoffen. Vervolgens voorzien in de (nabije) toekomst aanvullend restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte en mogelijk ook andere innovaties van de toekomst (zoals groene waterstof) samen in de basis-warmtevraag. Lokale en regionale biogrondstoffen zijn dan slechts nog nodig bij koudepieken en als duurzame back-up. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 7

4. Onze focus op het milieu 4.1 Biogrondstoffen Voor het opwekken van duurzame energie in onze Duurzame Energie Installaties maakten we in 2021 gebruik van biogrondstoffen, bestaande uit houtachtige reststromen. Waar deze reststromen vandaan komen, aan welke duurzaamheidseisen de biogrondstoffen moet voldoen en om welke soorten reststromen het gaat, wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht. Duurzaamheid en kwaliteit biogrondstoffen Voor het opwekken van groene warmte maken we gebruik van duurzame biogrondstoffen, geleverd onder NTA8080/Better Biomass Certificaat. Hiermee toont onze leverancier aan dat de biogrondstoffen afkomstig zijn uit natuurterreinen, parken, tuinen en plantsoenen en bossen met een verantwoord beheer. Om te borgen dat de geleverde kwaliteit van biogrondstoffen constant is, dient deze te voldoen aan de Ö-NORM M7133. Deze norm wordt in het handelsverkeer wederzijds erkend. Parallel aan de gestelde kwaliteitseis wordt elke levering van biogrondstoffen, voordat deze in de voorraadbunker wordt gestort, visueel gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Ook wordt het vochtgehalte van de biogrondstoffen bepaald en wordt getest of de deeltjesgrootte voldoet aan de eis. Voldoen biogrondstoffen niet, dan worden deze niet gestort en gaat de vracht retour naar de leverancier. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze Duurzame Energie Installaties optimaal presteren met minimale impact voor het milieu. De afbeelding van de kaart aan de linkerzijde is algemeen van toepassing. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 8

De tabel geeft de afstand weer tussen de herkomstlocatie van de biogrondstoffen, de hoeveelheid en de afstand tot de opslaglocaties in de gemeente Ede. Zo is te zien dat ruim éénderde (35%) van onze biogrondstoffen binnen een straal van 30 kilometer afkomstig is. We streven naar zo nabij mogelijk gelegen herkomstlocaties; hiervoor is voldoende lokale opslagruimte een vereiste. Op dit moment ontbreekt voldoende lokale opslag waardoor transportkosten en transportuitstoot de betaalbaarheid en duurzaamheid belemmeren. Hiermee is het in praktijk nu doorgaans goedkoper om restmateriaal uit omgeving Nijmegen te halen dan uit Ede, omdat het materiaal uit Ede buiten Ede moet worden opgeslagen om vervolgens weer terug te worden getransporteerd naar Ede. Een 50km-zone is wat Warmtebedrijf Ede betreft de preferente doel-straal, en met een lokale opslag wordt dit haalbaar. Bijkomend voordeel van een lokale opslag is een optimale cascadering van de biogrondstoffen, hetgeen de kwaliteit en duurzaamheid verder ten goede komt. Ook is er de mogelijkheid een grotere hoeveelheid nog laagwaardiger biogrondstoffen (materialen zoals blad) toe te passen. Op een nieuwe lokale opslaglocatie willen we starten met zogenoemde bio-cascadering; doordat alles op een grotere locatie verwerkt/bewerkt kan worden, ontstaan verschillende stromen die voor verschillende doelen gebruikt kunnen worden. Het laagwaardige is alleen geschikt voor energiedoeleinden (mix blad/takken/ houtresten) en kan geleverd worden aan de Duurzame Energie Installaties. Ander materiaal kan bijvoorbeeld opgewerkt worden voor de papier, vezels of andere stromen t.b.v. de industrie (producten). De herkomst van de biogrondstoffen en onze duurzaamheidscore (besparing ten opzichte van fossiel) wordt jaarlijks extern getoetst door middel van een formele jaarlijkse audit vanuit het NTA-8080 / Better Biomass certificaat. << Tabel Herkomst biogrondstoffen 2021 4.2 Het opwekken van duurzame energie Het opwekken van duurzame energie vindt plaats in de drie Duurzame Energie Installaties. Hiervoor staan zes houtgestookte ketelinstallaties opgesteld met een thermisch vermogen variërend van 3,7 tot 6,2 MW. Deze houtgestookte ketel-installaties vormen de primaire bron voor het opwekken van de warmte. Om te borgen dat te allen tijde kan worden voldaan aan de warmtevraag, is voorzien in drie backup gasgestookte CV-ketels. Aankomende jaren worden de installaties uitgebreid en omgebouwd naar hybride installaties waarbij het vermogen zal toenemen. Dit is onderstaand aangegeven als: ‘Nieuw na bovenwettelijke maatregelen’ (zie ¶ 4.5 Schoner dan Fossiel). Hierdoor wordt na de aanpassingen aanzienlijk minder geëmitteerd, waaronder minder uitstoot van stikstof. In 2021 leverden onze Duurzame Energie Installaties, door de inzet van biogrondstoffen, aan 21.722 WEQ warmte, stoom en elektriciteit. Door deze levering werd ruim 13,7 miljoen m3 aan fossiele brandstof, zijnde aardgas, bespaard. Bio-energie de Vallei (Dwarsweg) Samenstelling 2021: Houtgestookte ketel 1: 4,0 MW warmwater-ketel + 0,4 MW restwarmte Houtgestookte ketel 2: 6,2 MW stoomketel + 1,1 MW restwarmte Nieuw na bovenwettelijke maatregelen: Houtgestookte ketel 1 wordt geamoveerd. Houtgestookte ketel 2: 6,2 MW stoomketel + 3,3 MW restwarmte Houtketel 7 (realisatie 2022): 5,2 MW stoomketel + 2,6 MW restwarmte Bio-Energie Ede (Geerweg) Samenstelling 2021: 2 Houtgestookte ketels (identiek): 3,7 MW stoomketel + 0,7 MW restwarmte Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) Samenstelling 2021: 2 Houtgestookte ketels (identiek): 3,7 MW stoomketel + 0,4 MW restwarmte Nieuw na bovenwettelijke maatregelen: Nieuw na bovenwettelijke maatregelen: 2 Houtgestookte ketels (identiek): 3,7 MW stoomketel + 1,6 MW restwarmte 2 Houtgestookte ketels (identiek): 3,7 MW stoomketel + 1,6 MW restwarmte Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 9

4.3 Emissies Duurzame Energie Installaties In 2021 zijn metingen uitgevoerd aan de ketels van Bio-Energie de Vallei en ketels van Bio-Energie Ede waarbij alle metingen netjes onder de norm uitkomen. De metingen vormen een representatieve momentopname en worden uitgevoerd door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland. (www.sgs.nl). De resultaten van de metingen zijn per locatie onderstaand weergegeven. Parallel hieraan zijn, in opdracht van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (OdrA) controle emissiemetingen uitgevoerd. Hierbij zijn de emissies van ketel 2 van Bio Energie de Vallei en beide ketels van Bio Energie Ede bemeten. Ook deze metingen zijn allen onder de norm uitgekomen. Onderstaand worden de gemiddelde meetwaarden van beide metingen, voor zover van toepassing, weergegeven. Figuur 4.3.1: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie de Vallei (Dwarsweg). Vermogen ketel 1 (in 2021) is 4,0 MWth, vermogen van ketel 2 is 6,2 MWth. Ketels dienen te voldoen aan de emissie-eisen behorende bij het vermogen van de ketel. De grens ligt hierbij op <5,0 MWth. Betreffende Ketel 2 zijn de emissies het gemiddelde getal van de metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst. Figuur 4.3.2: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede (Geerweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. De emissies betreffen het gemiddelde getal van de metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst. Figuur 4.3.3: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede Noord(Knuttelweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen; meetjaar 2020. 4.4 Conclusie: Voor de toets of er wordt voldaan aan de emissie-eisen worden de ‘maximale gemeten waarden’ van alle afzonderlijke uitgevoerde metingen per ketel, naast de eisen gelegd. Met trots kunnen we zeggen dat onze Duurzame Energie Installaties voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. En dat niet alleen, maar ook dat we ruimschoots voldoen aan alle de normen in de ons omringende landen. Ter illustratie wordt, in de volgende grafieken aangegeven hoe streng onze Nederlandse emissienormen zijn ten opzichte van de normen in de ons omringende landen. Daar waar ‘stof’ staat, moet gelezen worden ‘totaal stof ’. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 10

Bronnen: Emissie-eisen in Nederland voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit) Emissie-eisen in België voor hout gestookte installaties per 19 december 2017 (Vlarem II -21-12-2017 ) Emissie-eisen Duitsland voor hout gestookte installaties per 13 juni 2019 (44. BlmScV) Emissie-eisen Engeland voor hout gestookte installaties per 2015 (MCPD) 4.5 Reductie van emissies Met het aansluiten van meer woningen, instellingen en bedrijven op het slimme groene warmtenet neemt de emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht af. De lucht in de Ede wordt daarmee schoner. Om de emissie nog verder te verminderen heeft Warmtebedrijf Ede, zonder dat daar op dit moment een verplichting toe bestaat, besloten om aanvullende maatregelen te treffen in de Duurzame Energie Installaties in Ede. Deze maatregelen zullen leiden tot een emissiereductie van ten minste 25%, voor zowel NOx, SO2 als totaal stof, inclusief fijnstof, ten opzichte van de emissie van deze stoffen, zoals deze zijn gemeten in 2019 door SGS Nederland BV. Schoner dan fossiel In 2021 is een begin gemaakt met het vervangen van de eerste ketelinstallatie aan de Dwarsweg te Ede. Onze houtgestookte ketelinstallaties presteren prima, maar we willen het nóg beter doen. Dit gegeven, samen met onze ervaringskennis, zorgt ervoor dat de ketel uit 2013 vervangen wordt door een installatie waarin al onze beste technieken worden gecombineerd. Resultaat: Schoner dan fossiel! Voor elke van de zes Edese ketelinstallaties, is voor andere technieken gekozen. Hierdoor is veel kennis verkregen over de beste combinaties om tot de meest efficiënte én schone ketelinstallatie te komen. Vergelijk het met een auto van een paar jaar oud. Er is niets mis met deze auto, maar vergeleken met de technieken in de nieuwe auto’s van vandaag, is er een wereld van verschil! En dan wil je toch een nieuwe. In 2022 wordt de nieuwe ketelinstallatie afgemaakt, in werking gesteld en opgeleverd. Hybride Installaties Nadat de nieuwe houtgestookte ketelinstallatie aan de Dwarsweg is geplaatst, vervolgen we op die locatie en de locaties Bioenergie Ede en bio-energie Ede Noord ons traject naar ‘Schoner dan Fossiel. De volgende stap is naar een Hybride Installatie met een zeer hoog rendement en een bijzonder lage emissie. Dit gebeurt door de toevoeging van de slimme combinatie van zonnepanelen en warmtepompen aan de installaties. Zo kunnen de installaties straks 30% meer, CO2-neutrale en bovendien emissievrije, warmte leveren. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 11

Hybride installaties (vervolg) Hoe werkt dat? De warmtepomp zet de groene stroom van de zonnepanelen, om naar warm water voor in het warmtenet. De hete rookgassen in de installatie worden extra gezuiverd en nog efficiënter benut. Dit extra rendement van de warmte-terugwininstallatie, betekent extra warmte om te benutten voor de verwarming van het warmtenet. De emissies verminderen hierrbij; de lucht wordt schoner. Met minder stikstof in de lucht dan er nu aanwezig is met de uitstoot van aardgasgestookte CV’s in de Edese woningen (NOx). De CV-installaties thuis én hun uitstoot komen te vervallen met een aansluiting op het warmtenet. Door aan te sluiten op het warmtenet brengen Edenaren op dat moment in feite een verbetering aan in de luchtkwaliteit in Ede. Met het hybride maken van de installaties wordt niet alleen de emissie verlaagd, maar ook meer emissievrije warmte geproduceerd; Meer warmte, minder emissie. Bekijk de website van beheerder Bio-energie de vallei met de informatie-flyers en de 2D animatie: https://bio-energiedevallei.nl/hybride-installaties/ Diversificatie bronnen Parallel aan deze ontwikkelingen worden in Ede ook andere duurzame bronnen ontwikkeld om aan te sluiten op het warmtenet. Voldoende schaalgrootte van het warmtenet is een voorwaarde om duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte (powerto-heat) en aardwarmte aan te kunnen koppelen. Lees meer in hoofdstuk 7: Onze visie op de toekomst. Het toevoegen van meerdere bronnen betekent ook dat het aandeel biogrondstoffen in het net kleiner wordt, en uiteindelijk uitgefaseerd kan worden. Onze klanten ontvangen steeds groenere warmte, zonder dat zij hiervoor iets hoeven te doen! Meer informatie is te lezen op https://bio-energiedevallei.nl 2D Animatie hybride installaties Flyer ‘Schoner dan fossiel’ https://bio-energiedevallei.nl/hybride-installaties/ Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 12

5 De focus op onze omgeving | foto: warmteraad Ede 5.1 Meldingen 2021 Aantal meldingen 2021: Een nieuw lokaal warmtenet en haar duurzame bronnen hebben impact op de omgeving. Derhalve worden meldingen uiterst serieus genomen. Meldingen, signalen en klachten uit de omgeving gelden als een verbeterkans voor de organisatie. Een melding krijgt altijd opvolging; doorgaans in de vorm van een reactie per mail, soms met een bezoek aan de melder. Ook kan een melding een aanleiding zijn om contact te zoeken met de toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei voor verder overleg. Warmtebedrijf Ede en haar leveranciers willen een open toegankelijke cultuur vertegenwoordigen. Het persoonlijk contact met onze omgeving is belangrijk. Onze installaties zijn lokaal gesitueerd; het is dan ook aan ons om een goede buur te zijn. Bio Energie de Vallei (Dwarsweg) Bio Energie Ede (Geerweg) Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) 2 6 13 Om deze impact te minimaliseren wordt adequaat opgetreden bij meldingen vanuit de omgeving, met als doel de binnengekomen melding snel te kunnen onderzoeken en te handelen als dat nodig is. En om de persoon die de melding heeft gedaan, inzicht te kunnen geven over hoe de melding is opgevolgd. Meldingen die komen vanuit de omgeving en niet zijn gerelateerd aan de levering van warmte, maar aan de duurzame energie installaties, kunnen indien gewenst door de melder, worden opgevolgd door een keukentafelgesprek. Het doel van het keukentafelgesprek is drieledig. Enerzijds kan de melding beter worden behandeld, omdat er meer informatie beschikbaar is. Anderzijds is de melder erdoor verzekerd dat de melding serieus wordt genomen. Ten slotte geldt dat door de persoonlijke contacten met de klager zeker wordt gesteld, dat de melding daadwerkelijk vanuit de lokale omgeving wordt gedaan. Omdat de Duurzame Energie Installaties in de belangstelling staan, is het belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van ongegronde beweringen. In 2021 zijn 21 meldingen betreffende de duurzame energie installaties in Ede gedaan. Hiervan zijn er 12 via de Omgevingsdienst van de gemeente Ede binnengekomen (OddV) en 9 direct bij Warmtebedrijf Ede. 1. Eén klacht is niet te relateren aan de installatie, omdat deze op dat moment buiten werking was. Eén andere klacht betrof een algemene bezorgdheid, niet gerelateerd aan een datum of incident, waarna er door Warmtebedrijf Ede informatie is verstrekt. 2. Op een enkele melding over geluidshinder na, zijn de meldingen gerelateerd aan rook- en geurhinder. 3. De oorzaak van deze geurmeldingen zijn in 3 gevallen terug te leiden tot een storing in de installatie. Om deze storingen in de toekomst te voorkomen, heeft de beheerder van de duurzame energie installaties ‘Bio-energie de Vallei maatregelen genomen. 4. In de andere gevallen is er sprake geweest van normale bedrijfsvoering, waarbij geurhinder, al dan niet in combinatie met weeromstandigheden, is ontstaan. Binnen bepaalde grenzen is in de wet- en regelgeving enige geurhinder door de installaties toegestaan. Wanneer het incidenteel opnieuw opstarten van een houtgestookte ketelinstallatie bijvoorbeeld samenvalt met windstille weersomstandigheden, dan kan het zijn dat eventuele geurhinder die gebruikelijk gepaard gaat met opnieuw opstarten, wat langer aanhoudt dan wanneer het waait. Dit valt daarmee binnen het regulier functioneren van de installaties. De oplossingsrichting of de verklaring voor de melding is door Warmtebedrijf Ede steeds teruggekoppeld aan de melder. Dit gebeurde direct aan de melder of via de Omgevingsdienst, afhankelijk van hoe de melding werd gedaan. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 13

5.2 Participatie Meedenken en de kwaliteit daarvan, worden door Warmtebedrijf Ede om verschillende redenen belangrijk gevonden. Het streven daarin is dat de belangen van de omgeving waar mogelijk op een goede manier worden meegenomen. Uitgangspunten zijn daarbij heldere, open en tijdige communicatie in een goede dialoog met de omgeving. We zijn ons bewust van de (gepercipieerde) impact die ons warmteproject kan hebben en daarom is er aandacht voor de omgeving en belanghebbenden. Hoe Warmtebedrijf omgaat met haar maatschappelijke betrokkenheid wordt onderstaand toegelicht. Warmteraad Om ervoor te zorgen dat de klanten van Warmtebedrijf Ede betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen van de organisatie is in 2020 de “Warmteraad” opgericht. Doel van de Warmteraad is om advies uit te brengen aan Warmtebedrijf Ede, zodat wij meer zicht krijgen in datgene wat er in Ede speelt, om daar vervolgens beter op te kunnen inspelen. Leden kunnen onder andere advies uitbrengen aan Warmtebedrijf Ede over maatschappelijke vraagstukken in het kader van de energietransitie en kunnen al hun vragen aan ons stellen. Zij functioneren als klankbord door tijdens de bijeenkomsten discussie te voeren. In 2021 heeft de warmteraad beschikking gekregen over het warmte-fonds van € 5000,-. Hiermee kunnen zij een lokaal Duurzaamheidsproject stimuleren of de duurzame leefbaarheid lokaal vergroten. In 2021 is het budget uit dit fonds niet besteed omdat er zich geen initiatieven hebben aangediend. Meer informatie op www.warmtebedrijfede.nl/warmteraad De Kenniscampus Energietransitie-Experience – KCETE Het overbrengen van de laatste technische kennis van de energietransitie op de toekomstige generatie is van groot belang. Al bij de realisatie van de duurzame energie installatie op de Kenniscampus in Ede in 2016 is er een inpandig leslokaal gerealiseerd. In 2021 heeft de Kenniscampus Energietransitie Experience diverse bijeenkomsten georganiseerd met leerlingen. Vanwege COVID-19 en de COVID-maatregelen heeft het programma helaas nog niet in volledige vorm kunnen starten. In 2021 is de Energietransitie-Experience daarom vooral veel op locatie geweest om leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs meer over de techniek van de toekomst te leren. In een moderne, escaperoom-achtige setting maken de leerlingen techniek-opdrachten gerelateerd aan de energietransitie. Meer informatie: https://energietransitie-experience.nl Heideweek Als sinds 2015 is Warmtebedrijf Ede samen met Roseboom Ede ‘Black Sponsor’ van de Heideweek Ede. De Heideweek in Ede is een feestweek en een groot evenementen van Gelderland. Tijdens de bloeitijd van de heide vinden er verspreid over alle dorpen van de gemeente Ede meer dan 70 evenementen plaats. Helaas hebben de COVID-19-pandemie en maatregelen ervoor gezorgd dat het evenement in 2021 opnieuw niet kon doorgaan. Eindejaars -donatie / het maatschappelijk kerstgeschenk Sinds enkele jaren heeft Warmtebedrijf Ede het geven van relatiegeschenken aan stakeholders in december, verruild voor een feestelijke donatie aan een lokaal goed doel. In eerdere jaren was dit bijvoorbeeld in de vorm van een door de medewerkers van Warmtebedrijf Ede verzorgde gezellige muzikale middag met de senioren van Vilente – de Pleinen. Ook hebben onze medewer-kers kerstsfeer gebracht bij de Edese Voedselbank met het uitdelen van kakelverse-kerstpakketten en overhandigden we eind 2020 Sheltersuits aan de Edese vestiging van het Leger des Heils. In 2021 was de keuze niet moeilijk en zijn alle medewerkers IC en Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis De Gelderse Vallei in het zonnetje gezet met een verwenpakket. Dialoog met stakeholders Ook de lokale dialoog met stakeholders vindt Warmtebedrijf Ede erg belangrijk. Er zijn diverse structurele overlegvormen tussen Warmtebedrijf Ede en de gemeente Ede, Woonstede en Provincie Gelderland. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 14

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 15

6 Warmtebedrijf Ede als werkgever 6.1 Een veilige werkomgeving Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en waar ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt, is dan ook een verantwoordelijkheid van de werkgever. Veilig werken staat binnen Warmtebedrijf Ede centraal. De directie zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden. Hier wordt door onder meer training en coaching aan gewerkt. 6.2 Kansen voor iedereen (antidiscriminatiebeleid) Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt. Aan deze overtuiging houdt de bedrijfsvoering van Warmtebedrijf Ede zich strikt, ook bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af en verwachten dit ook van onze medewerkers. Wij tolereren niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door leidinggevenden, collega’s of derden. Bij werving en selectie kan er onderscheid worden gemaakt op basis van criteria die noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie (objectieve rechtvaardiging). 6.3 Integriteit We doen er alles aan om een samenwerkingsgerichte werkomgeving te creëren, gebaseerd op respect, eerlijkheid en integriteit. We stimuleren diversiteit en inclusie en behandelen iedereen correct en waardig. Dit betekent dat we afzien van alle vormen van onaanvaardbaar gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, racisme, agressie en (verbaal) geweld. Het melden van (vermoede) misstanden wordt niet alleen aangemoedigd, het wordt verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker alles te melden wat in strijd met de regels lijkt of onveilig is. Het intern melden van (vermoede) misstanden kan bij de manager/leidinggevende, de directie en de vertrouwenspersoon. 6.4 Eerlijk zaken doen Werkgever erkent dat het aanbieden of accepteren van redelijke en evenredige geschenken en gastvrijheid een geaccepteerde praktijk vormt en deel uitmaakt van het opzetten en onderhouden van goede zakelijke relaties. Het is echter belangrijk om te erkennen dat bepaalde giften en instanties deze grens kunnen overschrijden en als illegaal omkopen wordt gezien als deze onevenredig zijn of worden aangeboden met een illegale intentie. Als gevolg hiervan zijn alle medewerkers van de organisatie hiervan op de hoogte gebracht en geadviseerd om zorgvuldig rekening te houden met de aard van en de intentie achter elke gift of attentie om ervoor te zorgen dat de reputatie van de groep en de wetten niet worden geschonden. Werkgever geeft geen geschenken of attenties die onevenredig zijn aan haar bedrijf. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 16

7 Onze visie op de toekomst 7.1 Duurzame warmtebronnen Warmtebedrijf Ede werkt hard aan de inzet van nieuwe duurzame warmtebronnen ten behoeve van de bestaande en nieuwe warmtelevering in de gemeente Ede. Warmtebedrijf Ede richt zich daarbij onder andere op de inzet van restwarmte van bedrijven, aardwarmte, zonnewarmte, warmte uit riolen (riothermie), warmte uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie). We streven hierbij naar optimalisatie van de duurzaamheid van de warmtebronnen, met inachtneming van daartoe opgestelde (inter)nationale normen en regels. Aardwarmte Op 4 juni 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor het opsporen van aardwarmte in de gemeente Ede. Na het toekennen van de opsporingsvergunning is de vergunninghouder Aardwarmte Ede BV in overleg getreden om het opsporingsplan te doen opstellen, goedkeuren en te doen uitvoeren. Aardwarmte Ede BV is een consortium bestaande uit Energie voor Elkaar, Energie Beheer Nederland (EBN) en Tullip Energy Exploration & Development BV. Gemeente Ede wordt per onderdeel van het plan geïnformeerd; deze ontwikkeling loopt door in 2022 en verder. In de loop van 2022 verwacht Aardwarmte Ede BV de resultaten van het landelijke SCAN Aardwarmte-bodemonderzoek te ontvangen en de meest kansrijke locatie voor aardwarmte in de ondergrond van Ede te kunnen selecteren. Meer informatie via www.aardwarmteinede.nl Warmtebedrijf Ede streeft ernaar de basislast aan warmte uiterlijk in 2025 te leveren vanuit de aardwarmtebron van Aardwarmte Ede BV. Vanaf dat moment zullen de bestaande Duurzame Energie Installaties worden ingezet bij de piekvraag en als back-up, zodat continue levering van duurzame warmte is gegarandeerd. Waterstof In de tweede helft van 2020 is een onderzoek gestart voor het inventariseren van de mogelijkheden betreffende een faciliteit voor de productie en opslag van groene waterstof. Waterstof is een energiedrager en kan lokaal toepasbaar worden ingezet. Deze ontwikkeling loopt door in 2022 en verder. Restwarmte Er is in Ede een aantal contracten gesloten met restwarmteleveranciers; momenteel wordt er hard aan gewerkt hun restwarmte op het warmtenet aan te sluiten. Schoner dan fossiel (Volledige uitleg in Hoofdstuk 4) Stap 1: Het vervangen van de eerste ketelinstallatie aan de Dwarsweg te Ede. Stap 2: Installaties omvormen tot Hybride Installaties Stap 3: 70% emissie-reductie Stap 4: Diversificatie bronnen Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 17

Van groene stroom naar zonnewarmte (Power-2-heat) - - - - Groene stroom wordt in principe op het openbare elektriciteitsnet gebruikt. Op zonnige dagen is er sprake van overschotten die beheerders niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnet. Dat overschot zetten wij om in duurzame zonnewarmte op het warmtenet. In het warmtenet wordt deze warmte gebufferd. Onze klanten kunnen deze in de avonden of ochtenden bijvoorbeeld gebruiken voor hun warme douche. Andere bronnen op het warmtenet, zoals biogrondstoffen, kunnen met deze zonnewarmte eenvoudig op een lager pitje gezet kunnen worden, of zelfs geheel worden uitgeschakeld. Dat is het voordeel van het slimme groene warmtenet met tal van kleinere duurzame warmte-opwekkers in plaats van traditioneel één grotere; er kan flexibel op- en afgeschakeld worden tussen de (tijdelijk) voorradige duurzame bronnen. Figuur: Kortetermijn toekomstvisie Warmtebedrijf Ede 2022: Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2021 18

Meer informatie over het slim groen warmtenet vindt u op www.warmtebedrijfede.nl Meer informatie over de duurzame energie installaties vindt u op www.bio-energiedevallei.nl Meer informatie over platform Energie voor Elkaar vindt u op www.energievoorelkaar.nu Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.aardwarmteinede.nl Vragen en opmerkingen over dit Duurzaamheidsverslag 2021 kunt u mailen naar info@warmtebedrijfede.nl Copyright © Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie of microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Warmtebedrijf Ede. Warmtebedrijf Ede is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit verslag.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication