Warm voorjaar 2021

Warm Wie doet er mee in de Warmteraad? De kosten van Warmte Op weg naar een duurzaam Ede. jaargang 1, voorjaars editie

Welkom bij Warm, het nieuwsmagazine van Warmtebedrijf Ede voor haar particuliere klanten. We zijn een jong bedrijf en bouwen aan ons slimme groene warmtenet in Ede waarmee we warmte leveren aan meer dan 7.000 woningen in Ede. Ons doel? De energietransitie versnellen, voor een fossiel vrij Ede en een duurzame toekomst. Daar doen we alles voor en we hopen dat iedereen met ons meedoet. Dit magazine is een nieuwe activiteit, omdat we graag contact willen met onze klanten. We zijn blij met onze klanten en willen graag laten zien waar we mee bezig zijn en waarom we doen wat we doen. En, mochten er vragen zijn of na het lezen van dit magazine vragen ontstaan? We zijn in de buurt. Sommige klanten weten dat niet, maar we zijn gevestigd op de Telefoonweg in Ede, in het gebouw aan de voorzijde van molen Concordia. In deze periode kunt u helaas niet bij ons langs komen voor een kopje koffie, maar via mail of telefoon zijn we wel voor u bereikbaar.

Wie doet er mee in de Warmteraad? We leveren warmte, aan gezinnen, alleenstaanden, samenwonenden, jonge mensen en senioren in Ede. Het product dat we leveren zorgt ervoor dat we bijdragen aan het gevoel van behaaglijkheid en gezelligheid in huis en zorgt er ook voor dat onze klanten warm kunnen douchen. Ons product “warmte” is essentieel in het leven van alledag. Onze klanten zijn heel belangrijk voor ons en als Warmtebedrijf Ede zijn we daarom op zoek naar mogelijkheden om met onze klanten in gesprek te komen. Dit voorjaar gaan we daarom starten met een klantenpanel. We noemen dat panel de “Warmteraad”. Doel van deze Warmteraad is om met klanten in gesprek te gaan, zodat we als warmtebedrijf weten wat er speelt, zodat we daarop kunnen inspelen. Soms moeten we als Warmtebedrijf ook keuzes maken en dan is het fijn om die keuzes samen met de Warmteraad te kunnen maken. In de Warmteraad willen we in gesprek gaan over hoe we de energietransitie kunnen versnellen. Ideeën en initiatieven die worden ontwikkeld in de Warmteraad kunnen we verder brengen, om onze doelstellingen voor een duurzamere wereld vanuit Ede te kunnen realiseren. Voor deze Warmteraad zoeken we belangstellenden. Klanten die ons feedback willen geven, vragen durven te stellen, ideeën hebben over duurzaamheid, of over hoe wij ons werk beter kunnen doen. Mensen met een kritische en een nieuwsgierige blik. Om samen met ons stappen te zetten voor een nog beter product en voor een duurzamer wereld. Meer informatie: kijk op de website, of neem contact op met info@warmtebedrijfede.nl

Kosten van warmte De Nederlandse Warmtewet heeft als doel om klanten van warmtebedrijven te beschermen. Dat gaat bijvoorbeeld over de prijs die u betaalt voor warmte. Dat is belangrijk, want het is niet mogelijk om op een andere warmteleverancier op het warmtenet over te stappen. De tarieven die voor warmte mogen worden berekend, worden elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Als klant van Warmtebedrijf Ede wordt u beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast. Warmtebedrijf Ede biedt in 2021 daarboven een korting van € 50,- per jaar, die wordt verrekend bij de eindafrekening. Anders kjken In Nederland zijn we opgegroeid met het gebruik van aardgas, waarmee we via een CV ketel onze huizen en tapwater jarenlang hebben verwarmd. We zijn dan ook gewend aan de prijs van aardgas en ons verbruik. Als klant van “groene warmte” die door Warmtebedrijf Ede wordt geleverd, zijn de kosten anders. Er wordt niet met m3 gas gerekend, maar met de afname van gigajoule (GJ), de rekeneenheid van warmte. De tarieven die door de ACM worden vastgesteld, zijn wel aan de aardgasprijs verbonden en er is ook een omreken factor van m3 GJ warmte. Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 Vanaf 1 januari 2021 is het tarief € 25,51 per GJ. In 2020 was dat € 25,90 per GJ. aardgas naar aardgas.

Vergeleken met 2020 zijn de tarieven dus lager en dat is fijn, want omdat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis hebben gewerkt, kan het zijn dat het verbruik van Opbouw kosten warmte door fossiel aardgas Vaste kosten Netbeheer kosten Vastrecht Kosten aanschaf, vervanging, onderhoud CV ketel (deze zijn niet in de maandelijkse vaste kosten inbegrepen) Variabele kosten M3 gas die je verbruikt Is warmte duurder of goedkoper dan aardgas? warmte is gestegen. Het tarievenblad Voor 2021 heeft u begin dit jaar per mail van ons ontvangen. U kunt de tarieven ook online terugvinden via de website. Opbouw kosten duurzame warmte Vaste kosten Beheer onderhoud warmtenetwerk en aansluiting van de woning Kosten van de meter Gebruik reparatie en vervanging van de warmte -afleverset (deze zijn wel in de maandelijkse vaste kosten inbegrepen) Variabele kosten GJ’s warmte die je verbruikt voor warmte Over het algemeen zal het ongeveer hetzelfde kosten, maar bij Warmtebedrijf Ede is ook reparatie, service en onderhoud en zelfs complete vervanging van de warmte-afleverset bij u thuis, inbegrepen. Bij een CV installatie komen de kosten voor service en aanschaf voor uw eigen rekening. Bovendien bent u onderdeel van de energietransitie, zonder dat u daar nog zelf moeite voor hoeft te doen en u hoeft daarvoor niet zelf te investeren. Uw warmte is duurzaam en dat is de eerste stap naar een duurzamer wereld. We zijn er nog niet, want we zijn vervolgstappen aan het zetten. Daarover elders in deze nieuwsbrief. Wat kunt u doen Het deel van de kosten voor warmte waarop u zelf invloed heeft, zijn de variabele kosten. Als u die wilt verlagen, kunt u bijvoorbeeld korter douchen, een dikkere trui aandoen of de verwarming een graadje lager zetten. Als uw woning beter geisoleerd kan worden, heeft dat ook direct invloed op de variabele kosten. Heeft u misschien advies nodig hiervoor? Klop dan eens aan bij het regionaal energieloket. of neem een kijkje op de website van Ede natuurlijk.

Duurzaamheid en warmte Als Warmtebedrijf Ede leveren we onze warmte via een slim groen warmtenet aan meer dan 7.000 particuliere klanten in Ede. We zijn er trots op dat we samen met onze klanten werken aan verduurzaming van ons energieverbruik in Ede. Misschien stelt u zich de vraag “hoe duurzaam is die warmte eigenlijk, gezien de discussies op radio en tv en op social media, als het gaat over biomassa”. We vertellen u ons verhaal. Als Warmtebedrijf Ede willen we bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. In Nederland hebben we afgesproken dat we gaan stoppen met toepassing van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. Gebruik daarvan veroorzaakt CO2 door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering. Aardgas is weliswaar de schoonste fossiele bron, maar het blijft een fossiele bron. CO2 die miljoenen jaren geleden is vastgelegd in de bodem van de aarde, komt vrij bij de verbranding van aardgas. Bovendien gaan we stoppen met de aardgaswinning in Nederland en dat maakt dat we aardgas in het buitenland moeten gaan kopen. Dat is niet goed voor de handelsbalans en het maakt dat we afhankelijk worden van andere landen en dat wil je eigenlijk niet voor een product dat zo’n basisbehoefte is voor je dagelijks leven. Garantie regionale herkomst In Ede brengt het slimme groene warmtenet de warmte bij u thuis. De warmte wordt opgewekt bij onze leveranciers, onze bronnen. De belangrijkste bronnen op dit moment, zijn de drie duurzame energie installaties in Ede. In deze installaties wordt resthout verbrand om warmte op te wekken. Dit zijn takken en twijgen die op geen andere manier kunnen worden toegepast. Het meeste hout . Het broeikaseffect wordt veroorzaakt is afkomstig uit de tuinen en plantsoenen uit Ede en de regio. Het hout wordt ingekocht bij leveranciers die gecertificeerd zijn volgens NTA8080. Die certificering maakt dat we er zeker van zijn dat het hout uit de regio afkomstig is en bovendien duurzaam. In de Edese installaties wordt geen hout verbrand dat afkomstig is uit Canada, Zuid Amerika, Zuid Afrika, Estland enz. Er worden ook geen bomen gekapt om te worden gebruikt voor verbranding. Er is veel vraag naar hout voor de bouw en hout is dus duur. Om te kunnen worden toegepast voor verbranding, gaat het om houtsnippers met een lage waarde, die geen andere toepassing meer hebben voor bijvoorbeeld bouw of meubels. Wanneer we deze lokale houtstromen niet in Ede zouden benutten, dan zouden deze verder weg getransporteerd worden, misschien wel naar het buitenland. Dit heeft dan transport-uitstoot tot gevolg. Bovendien zouden deze snippers dan voor hetzelfde doel gebruikt worden, maar dan zou Ede geen gebruik kunnen maken van groene warmte. Tijd Ook bij verbranding van onze lokale en regionale snippers komt C02 vrij. Deze C02 is door de bomen uit de lucht gehaald en in het hout opgeslagen. Door de verbranding komt die C02 weer vrij. Er is wel een belangrijk verschil met fossiele brandstof. In fossiele brandstof is de CO2 miljoenen jaren geleden opgeslagen en die wordt weer

aan de atmosfeer toegevoegd. C02 die is opgeslagen in takken is enkele jaren geleden opgeslagen. Bovendien groeit er meer bij in de regio dan er in de installaties wordt toegepast, waardoor er meer CO₂ wordt opgeslagen door aangroei, dan er vrijkomt door verbranding. Nieuwe stappen We zijn bezig met de energietransitie. We gaan van de oude situatie naar een duurzame situatie. Stap 1 daarin is het warmtenet, dat wordt verwarmd met houtsnippers waardoor geen fossiele brandstof meer nodig is. Stap 2 is het aankoppelen van andere warmtebronnen. De afgelopen jaren is alles voorbereid om dat te gaan realiseren. Dat zijn bijvoorbeeld restwarmtebronnen van bedrijven in Ede. Of bijvoorbeeld warmte die wordt opgewekt door zonnepanelen, waarbij de elektriciteit wordt opgeslagen als warmte. En niet te vergeten aardwarmte. In Ede wordt de mogelijkheid onderzocht om aardwarmte naar boven te halen en aan het slimme groene warmtenet te leveren. De resultaten van het geologisch onderzoek zijn positief. Het lijkt kansrijk. Voor het kunnen realiseren van aardwarmte, heb je wel voldoende klanten nodig en een voldoende groot warmtenet. Tussen nu en het moment dat aardwarmte beschikbaar is, zullen we dus onze activiteiten voortzetten om nieuwe klanten op het slimme groene warmtenet aan te sluiten. U als bestaande klant hoeft niets te doen. U gaat automatisch profiteren van alle ontwikkelingen en stappen op weg naar nog duurzamer. Meer details? In de lokale media is ons gevraagd inzage te geven in de boekhouding: wie zijn de leveranciers die aan de duurzame energie installaties leveren? Dat doen we niet en we leggen graag uit waarom. Alle aan de Edese installaties geleverde biogrondstoffen zijn Better Biomass gecertificeerd; dit borgt de duurzame herkomst. De bedrijfsprocessen van de duurzame energie installaties worden getoetst. Door bijv. NTA 8080, maar ook door de overheid in het kader van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van duurzame energieproductie en klimaattransitie. We zijn ervan overtuigd dat de certificering en toetsing door de overheid de best mogelijke garantie is voor de maatschappij dat er wordt gewerkt volgens de meest actuele normen en dat we doen wat we zeggen: reststromen van hout, afkomstig uit de regio.

Niets doen is gewoon geen optie meer Met ons warmtebedrijf zetten we ons in om op een duurzame manier warmte te produceren. De weg die we daarvoor hebben gekozen gaat via het bouwen van een warmtenet, zodat huizen van het aardgas kunnen. Wat er is op dit moment voldoende beschikbaar is voor het leveren van warmte, is biogrondstof. Daar is veel discussie over en veel misvattingen. Wat belangrijk is om voor ogen te hebben is dat biogrondstof nodig is om uiteindelijk duurzame warmte vanuit bijvoorbeeld aardwarmte te kunnen gaan benutten. Alle klanten van Warmtebedrijf Ede helpen daaraan mee, misschien zonder dat u zich daarvan bewust bent. Verduurzaming van Ede, doen we dan ook samen met onze klanten. Volg ons op onze social media Warmtebedrijf Ede is ook actief op LinkedIn en op Facebook. We delen daar informatie die leuk of belangrijk is om te weten. Niets doen is geen optie. We kunnen onze kinderen niet met het klimaatprobleem opzadelen. We moeten in beweging komen en nu doen wat we nu kunnen en blijven innoveren zodat we in 2050 trots kunnen terugkijken op wat we in Ede in 2016 zijn begonnen. Valentijn Kleijnen, Directeur Warmtebedrijf Ede Warme verhalen om te delen Bent u onlangs in Ede komen wonen en was dit uw eerste kennismaking met een warmtenet? Heeft u ideeën over de enertietransitie die het waard zijn om gedeeld te worden? Heeft u ervaring met isoleren van de woning en de effecten daarvan voor het energieverbruik? Bent u aangesloten op het warmtenet en bent u nu overgeschakeld naar inductie koken? Voor ons nieuwe magazine Warm, zijn we op zoek naar grote en kleine verhalen die een beeld geven van wat de energietransitie betekent voor het dagelijks leven. Neem contact op met communicatie@warmtebedrijfede.nl COLOFON “Warm” is een uitgave van Warmtebedrijf Ede voor de particuliere klanten en verschijnt 3x per jaar. Als u vragen heeft over de inhoud van een andere vraag op het gebied van de warmte die Warmtebedrijf Ede aan u levert, dan kunt u contact leggen m met de afdeling Klantenservice, via klantenservice@ warmtebedrijfede.nl, of via telefoon, 085 – 07 12 600 Redactie: Lotte Wander en Audrey van den Berg. Redactieadres: communicatie@warmtebedrijfede.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. Warmteraad
  3. 3
  4. Kosten van warmte
  5. 5
  6. Duurzame warmte
  7. 7
  8. Urgentie, social media
Home


You need flash player to view this online publication