11

in macht en heerlijkheid, zoals Hij dat bij Zijn hemelvaart aan de discipelen beloofde Hand.1:11. Begrijp je wat je leest? Over die andere verwachting lezen wij: Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam om zal zetten, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die Hem zelfs in staat stelt het al aan Zichzelf te onderschikken Fil.3:20,21. Nu is er maar één lichaam, de gemeente die Zijn lichaam is, waarvan Christus het Hoofd is. Alle leden van dit ene lichaam hebben de geest van Christus en zijn met Gods geest verzegeld. Er is slechts één verwachting(sgoed) voor allen, een ophemels5 lotdeel6. Niemand zou zich onterecht toe-eigenen, wat God aan Zijn volk beloofd heeft, wat op de aarde vervuld zal worden. Hij, Die beloofd heeft, is getrouw Hebr.10:23. Wat Hij beloofde aan Israël te geven, Zijn genadegaven en roepingen, dat kan en zal Hem nooit berouwen Rom.11:25-32. Wij zouden ons beijveren de voor vandaag geldende, door God geschapen eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Daarvoor zijn 5 Op-hemels is de letterlijke vertaling van het Griekse epouranion; meestal is dit met ‘hemels’ of anderszins vertaald. Dit verwijst naar een ‘sfeer’ of ‘gebied’ dat hoger dan de hemelen is. 6 Lotdeel: wat door loting aan Israël onder Jozua door God werd toebedeeld. In beeldspraak noemt Paulus dit ophemelse ‘gebied’ zo, dat voor de leden van het lichaam van Christus bestemd is. 15

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication