41

Biblionet Drenthe Samen met de 9 gemeentes is gekeken welke activiteiten wel en niet worden afgenomen. Dit is verwerkt in een afnamelijst en tezamen met de huisvestingslasten is dit de begrotingsaanvraag. Met alle 9 Drentse gemeentes is daarover consensus bereikt. Voor de POI-taken is de begroting ingediend bij de provincie. De provincie heeft hier medio februari 2024 nog niet positief over beschikt. Probleem hierbij zijn de sterk gestegen kosten als gevolg van de inflatie. Op basis van de aangevraagde subsidies is de verwachting dat we in 2024 weer met een sluitende exploitatie kunnen werken. Sturing op efficiënte bedrijfsvoering en gebruik maken van schaalgrootte is vandaag en morgen noodzakelijk. Vanaf 2025 ontvangen gemeenten structureel geld voor de bibliotheken met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Hoe de verdeling van de landelijke middelen richting Drenthe wordt, zal in het voorjaar 2024 duidelijk worden. De zorgplicht houdt in dat gemeenten met het geld van het Rijk de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek moeten verzorgen en daarbij zich moeten richten op toekomstbestendig bibliotheekwerk. Ook voor de provincies geldt een zorgplicht voor het bibliotheekwerk. In aanloop daarnaartoe zijn we al in gesprek met gemeentes voor structureel meer middelen voor het bibliotheekwerk. 41 In 2024 komen er ook extra gelden uit het masterplan basisvaardigheden dat vanuit het Rijk beschikbaar is voor de Bibliotheek op school (dBos). Door deze extra gelden is de continuïteit van Biblionet Drenthe gewaarborgd. De komende jaren zetten we in op het werken met een activiteitencatalogus voor meer transparantie op inhoud en kosten. Meerjarige afspraken over de dienstverlening van Biblionet Drenthe met de 9 gemeenten, voortzetting van de uitvoering van de provinciale Wsob-taken en externe (incidentele) fondsenwerving zijn noodzakelijk voor een gezonde basis voor de toekomst. •

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication