3

3 Nijs fan Pleatslik Belang Bêste Surhústers, Plakette Balkespringer Alwer in hiel skoft lien waard der troch Bindert Helder út Gryptsjerk in hiel moai stikje skreaun oer de Balkespringer. In soad minsken dy't net út Surhuzum komme witte eins net rjocht wêr it byld no krekt foar stiet, sa sei ek Bindert Helder. Neffens him wie it in net in frjemd idee om der in plakette neist te setten mei wat tekst en útlis. Wy binne hjir as Pleatslik Belang mei oan de slach gien tegearre mei minsken út ús eigen doarp. Wy kinne jimme alfêst fertelle dat wy hiel bliid binne mei it resultaat en wy hoopje dat wy jimme der gau mear fan sjen litte kinne. Grutte Gelf yn it sintsje Alle jierren set Pleatslik Belang mei de ledegearkomste ien of mear doarpsbewenners yn it sintsje. Dit jier wiene dat Djoeke Postma en Meindert Brouwer foar harren jierrenlange ynset foar de Grutte Gelf. It komt wolris foar dat je net oer alle ynformaasje beskikke en sa wie dat dit jier ek it gefal. Njonken Djoeke en Meindert hat ek Auke Elzinga him jierrenlang ynset foar de Grutte Gelf en sil ek hy der mei ophâlde, sa begrepen wy nei de ledegearkomste. Wy fine it spitich dat we tidens de ledegearkomste Auke net yn it sintsje set ha, mar we wolle dat hjirby noch graach dwaan en him hiel bot betankje foar syn ynset. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Open dag zorgboerderij Mei Elkoar Zorgboerderij Mei Elkoar in Surhuizum houdt zaterdag 3 juni een open dag. ‘Mei Elkoar’ is een kleinschalige zorgboerderij met dagbesteding voor jongvolwassen mensen vanaf 18 jaar. Het gaat bij de doelgroep om mensen met een begeleidingsvraag of afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Tijdens deze dag willen eigenaren Andries Kamminga en Petra de Vries en medewerkers belangstellenden kennis laten maken met het bedrijf om een indruk te geven van de begeleiding die ze kunnen bieden. Er is onder meer een streekmarkt met lokale producten en er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Zelfs een rondje paardrijden is mogelijk. Het open huis is van 10.00-16.00 uur.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication