0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 10, 7 maart 2023 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Van de redactie In de vorige editie hadden wij een enquête geplaatst. Wij waren heel erg benieuwd naar de mening van de Grutte Gelf lezers over de inhoud van ons dorpsblad. Daarbij is er in de veranderende maatschappij misschien behoefte aan een andere invulling van het blad. Ook kampt de redactie met het teruglopen van aangeleverde kopij. Het aantal enquêtes wat is ingeleverd? Drie stuks. Dat was voor ons een tegenvaller. We zijn erg blij met deze drie en hun inbreng. Maar willen we echt weten wat er leeft onder de lezers, hebben we toch wel meer informatie nodig. Daarom nodigen wij jullie nogmaals uit om de enquête in te vullen voor 25 maart a.s.. U vindt deze online op: http://www.gruttegelf.nl/enquete De papieren versie in het midden van het blad kunt u inleveren bij één van de redactieleden. Nijs fan Pleatslik Belang Bêste Surhústers, Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering Pleatslik Belang organisearret moandei 17 april har jierlikse ledegearkomste. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere. Datum: 17 april 2023 Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Locatie: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum Wy hoopje op in moaie opkomst en wy sjogge jo graach op de ledegearkomste. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Potgrondactie korfbalvereniging DTS Op vrijdag 10 maart komen de leden van DTS vanaf 18.00 uur langs de deuren voor het verkopen van potgrond. De potgrond wordt verkocht in zakken van 20 liter voor € 4,00 per zak. Graag tot dan! Activiteitencommissie DTS

4

5 De Bistepôle in Surhuizum: ‘Nimmen hat lêst fan de harten Hoe gaat het met hertenkamp De Bistepôle in Surhuizum en wat vinden Jan Visser en Haaye Postma, de twee dagelijkse verzorgers van de dieren, van de overheidsplannen om het fokken van herten te verbieden? Onder een strakblauwe hemel vertellen de Surhuizumers over hun dagelijkse vrijwilligerswerk in het dierenverblijf. Ondertussen lopen de emoes, kippen, een zwarte zwaan, herten, walibi’s en eenden vredig rond, maar ze komen enthousiast aangerend als Haaye het hek van het hertenkamp opent. Zeven dagen per week fietst hij iedere ochtend en middag naar De Bistepôle om de dieren te voeden en te verzorgen. Als Haaye niet kan, neemt Jan het van hem over. “Mar dat komt net sa faak foar. Haaye stekt alle dagen hiel wat oeren yn de bisten”, aldus Jan, die de technische klussen voor zijn rekening neemt. De plannen van de overheid om het fokken van herten te verbieden vinden Jan en Haaye maar onzin. Aanwezige herten zouden mogen blijven, maar door het stoppen van het fokken zal de kudde na verloop van tijd uitsterven. Eén van de redenen voor de sterfhuisconstructie van de overheid vormen de agressieve mannetjesherten in de bronsperiode. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vormen de herten een risico voor de gezondheid van de mens en komt het welzijn van de dieren in gevaar. Haaye en Jan hebben van de plannen gehoord en schudden beiden hun hoofd. “Wy hawwe noch nea gjin problemen hân mei de harten. Fansels moatsto hja

6

7 wat mear yn de gaten hâlde as hja jongen hawwe”, legt Haaye uit. “Troch it hege hikke kinne de harten nea by de besikers komme. Wa’t dit no wer betocht hat? Hja meitsje it hieltyd lestiger mei alle regels”, aldus Jan, die sinds de aanleg bij De Bistepôle is betrokken. Iedere dag komen wandelaars - vaak met kinderen - uit Surhuizum een kijkje nemen bij de dieren van De Bistepôle. “Mar hja komme ek út oare doarpen hjir nei ta. Wy hawwe in hiel moai bisteferbliuw wêrsto hielendal om hinne rinne kinst. It fytspaad rint der flak lâns en do sjochst geregeld fytsers sitte op de bankjes. Hja hawwe in moai útsicht op de bisten. De fytstunnel wurdt aanst oanlein ûnder de Uterwei troch. Wy hawwe hjiroer al oerlis hân mei de provinsje. Us fiver moat net drûchfalle ûnder de wurksumheden, mar hja hawwe al tasein dat hja soargje sille foar skjin drinkwetter foar de bisten. De Bistepôle is onderdeel van Plaatselijk Belang en werd zo’n twintig jaar geleden aangelegd op de geluidswal tussen de Uterwei en het dorp. “Op de gerswâl groeide in soad túch en dat waaide by de omwenjenden yn de tún. Om de lûdswâl te behearen hawwe wy der earst skiep op weidzje litten. Dat wie myn idee, want dat dienen hja ek yn Paesens-Moddergat wêr ik wei kom”, legt Jan uit. “Letter kaam it idee foar De Bistepôle en is der in fiver útgroeven en binne der stekken pleatst. Wy binne earst lyts begûn en letter is it efterste stik der by belutsen.” Alle kippen lopen mee, terwijl Haaye en Jan het terrein van De Bistepôle doorkruizen. De herten kijken nieuwsgierig toe en de zwarte zwaan maakt geluidjes en kijkt naar haar vaste verzorger Haaye. “Har mantsje is krekt ferstoarn”, legt hij uit. “Hja moat noch efkes wachtsje. Om healwei fjouweren krije hja allegearre wer iten”, voegt hij toe, terwijl hij in de richting van de Waliby’s loopt. “It binne in soarte fan kangoeroes en soms ite se út myn hân”, aldus Haaye, die geniet van zijn dagelijkse werk met de dieren. “Ik hoopje dit noch lang te meie dwaan”, besluit hij. (Foto's: Yke Bremer) Dit artikel van Yke Bremer is overgenomen uit De Feanster.

8

9 60 jaar Woensdag 1 februari is Willem van der Schors van de Uterwei 60 jaar geworden. Gefeliciteerd! (Foto: Mindert van Dekken) Ledenvergadering “De Laatste Eer” Surhuizum Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op maandag 20 maart a.s. ’s avonds om 20.00 uur haar ledenvergadering in “De Delfeart”. Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • Bestuursverkiezing: Jan Pool is aftredend, wel herkiesbaar Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld • Rondvraag Het bestuur: J. Dijkstra, voorzitter H. van der Veen, secretaris

10

11 Aanschuiftafel bij Land van Eén Kom je gezellig samen eten? Vrijdag 10 maart hebben we weer een aanschuiftafel. Samen genieten van vers, vegetarisch en verrukkelijk eten. Om 18.00 uur schuiven we aan. Aanmelden via neeltjeinindia@gmail.com Kosten: donatie, op basis van wat je het waard vindt of wat je kunt betalen. Welkom! Land van Eén Rysloane 5 Surhuizum Drumcirkel bij Land van Eén Heb jij ook een drum, djembe of een ander slaginstrument aan de muur hangen of ergens stoffig in een hoekje staan? Kijk je er wel eens naar en denk je dan “ik zou er eigenlijk meer mee willen doen”. Dit overkwam mij, en ik dacht, zou het ook leuk zijn om je instrument te pakken en hier op het Land van Eén, met wat mensen muziek te maken in het strohuis. Zien wat er ontstaat, welke ritmes, misschien wel zang en/of dans. Gewoon, met elkaar, een gezellige middag plezier hebben. De koffie en thee staan klaar op zondag 19 maart om 14.00 uur. Kosten, op basis van een donatie. Jan Wesseling Collecteweek ReumaNederland 20 t/m 25 maart Zoveel mensen met chronische pijn, vermoeidheid en fysieke beperkingen die door reuma niet vrijuit kunnen leven, werken en bewegen. De pijnlijke realiteit van reuma mogen we niet accepteren. Want reuma genezen, dat kan en dat moet! Uw hulp daarbij is onmisbaar, want reuma heeft nog steeds een grote impact op het dagelijks leven van meer dan 2 miljoen Nederlanders. Daarom komen we weer met de collectebus van ReumaNederland bij uw deur in de week van 20 t/m 25 maart. We hopen weer op een goede opbrengst! Namens ReumaNederland, Hilly Holthuis

12

13 Uit de oude doos Hoek Dellen/Molenweg, naast huis zit Ouwe Ytsma met zijn moeder Abramdina Ytsma van der Weij, tijdens 50cc race. No.3. H. Steenbeek, no.12. H. van Berkum en no.29. R. Polder. Deze motorrace vond plaats in 1967 op het toenmalige parcours in Surhuisterveen/Surhuizum; gedeelte Molenweg/Verkerckstraat /De Dellen. Het woonhuis op de achtergrond bevond zich op de hoek Koartwald/de Dellen en werd destijds bewoond door de familie Ytsma. Het woonhuis stond toen nog op Surhuizumer grondgebied. Jelle de Vries Kerkcafé in “it Gebou” Op zondag 2 april is er weer kerkcafé van 15.30-17.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke. Een gezellig samen zijn voor iedereen uit het dorp, jong en oud... Dit is de laatste keer voor de zomer, maar na de zomer gaan we door! Je bent van harte welkom! Oant sjen! Evangelisatiecommissie PKN Surhuizum

14

15 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

16 Enquête Grutte Gelf Via diverse verenigingen ontvangen wij informatie over aankomende evenementen die we met veel plezier in de Grutte Gelf plaatsen. Het is, vinden wij, jammer dat wij daarna niet altijd een verslag over het evenement terugkrijgen. Wij denken nl. dat een aantal lezers van de Grutte Gelf misschien wel niet zo actief zijn op sociale media en niet vaak op websites kijken maar wel graag nieuws lezen over wat er in Surhuizum gebeurt. Daarom is de tastbare versie van de Grutte Gelf waardevol. Wij, redactie van de Grutte Gelf, zouden graag willen weten wat jullie, de lezers, vinden van de Grutte Gelf. Staat alles in het dorpsblad of missen jullie nog items? Misschien is het dorpsblad toe aan een vernieuwing? Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie de vragen van deze enquête willen beantwoorden en inleveren. En ook tips zijn zeer welkom! De enquête kan worden ingeleverd: bij een redactielid, via de e-mail redactie@gruttegelf.nl of vul de enquête in op onze website http://www.gruttegelf.nl/enquete 1. Wat is uw leeftijd? O 0-18 jaar O 50-70 jaar O 18/30 jaar O 70-100 jaar O 18/30 jaar O 70-100 jaar O 30-50 jaar 2. We zijn benieuwd wie bij u thuis nog meer de Grutte Gelf lezen. In welke leeftijdscategorie vallen deze lezers? (meerdere antwoorden mogelijk): O 0-18 jaar O 50-70 jaar O 30-50 jaar 3. Waarom leest u de Grutte Gelf? 4. Wat vindt u het leukst aan onze dorpsblad? 5. Wat mist u in het blad? 6. Wat zou u graag in de Grutte Gelf willen lezen/zien? Thema’s, rubrieken, informatie over, etc..

17 7. Zou u zelf kopij inleveren? O nee O ja. Waar zou u dan graag over willen schrijven? 8. Kijkt u weleens op diverse nieuws websites of bent u actief op sociale media (Facebook, Instagram)? O ja O nee 9. Zou u willen meewerken aan een interview of wilt u uw bedrijf promoten middels een reportage? Dan horen wij dat graag. Aanvragen en ideeën zijn van harte welkom. O ja O nee 10. Heeft u een bedrijf en zou u willen adverteren? O ja O nee 11. Zou u het leuk vinden om een keer een verslag te maken van een activiteit? O ja O nee 12. Als u zou kunnen kiezen, zou u de Grutte Gelf dan digitaal willen ontvangen in plaats van op papier? O ja O nee Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid, zou u/jij onze redactie willen komen versterken? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste man/vrouw die één keer in de maand met ons wil vergaderen over de inhoud van de Grutte Gelf. Daarnaast is inbreng van nieuwe ideeën welkom. Lijkt je het leuk maar wil je eerst meer informatie? Dan horen we dat graag! Jouw e-mail is welkom bij de redactie. redactie@gruttegelf.nl Wil jij niet in de redactie maar lijkt het u/jou wel leuk om bijvoorbeeld wel 1x een bijdrage leveren aan de Grutte Gelf? Graag een e-mail naar de redactie. Naam: Adres: Eventueel, telefoonnummer of e-mailadres: Deze enquête kan tot 25 maart worden ingeleverd bij de redactie!

18

19 Loonbedrijven worstelen met gevolgen stikstofcrisis De stikstofcrisis en de veranderingen in de landbouw hebben ook grote gevolgen voor de Friese loonbedrijven. Sommige bedrijven schalen af of stoppen er zelfs helemaal mee, omdat ze steeds meer klanten verliezen in de agrarische sector. Cumela, de brancheorganisatie van loonbedrijven, vertelde dit zaterdag 18 februari in Koartwâld aan landbouwminister Piet Adema. Cumela vroeg de minister om duidelijke regels voor de lange termijn, zodat de bedrijven weten waar ze wel en niet in moeten investeren. “De investeringen in machines worden steeds groter en hoger. Duidelijkheid is daarom heel belangrijk voor ons”, vertelde gastheer Bert Luimstra aan de minister. Cumela heeft in Fryslân zo'n 145 leden. Die hebben gemiddeld 10 werknemers en een jaaromzet van 2 miljoen euro. De helft van de omzet wordt verdiend in de agrarische sector en met name die omzet staat onder druk. Loonwerker Peter Toering uit Oudega in Smallingerland verloor de laatste tijd veel klanten. Toen bekend werd dat Nederlandse boeren de derogatie verliezen, het recht om meer mest uit te rijden dan de Europese gemiddelde, nam hij het besluit om zijn bedrijf af te schalen.

20

21 Toering verkocht de meeste machines en zijn werknemers zochten een nieuwe baas. Zelf gaat hij wel door, maar op een veel kleinere schaal. “We zitten midden in een Natura 2000-gebied. Er zijn bij ons veel bedrijven die stoppen en wij zitten tegen de Hegewarren aan. We hebben daarom besloten om een groot deel van ons bedrijf af te stoten”, vertelde Toering niet zonder emotie aan de minister. Toering vindt het tegelijkertijd wel enigszins scheef dat boeren die stoppen financieel gecompenseerd worden, maar dat er voor toeleverende bedrijven als loonwerkers niets geregeld is. “Boeren krijgen een flinke vergoeding, maar de loonwerker blijft met lege handen staan. Ik vind het belangrijk dat zoiets op tafel komt bij de minister.” Het gesprek was in Koartwâld bij loonbedrijf Luimstra. Door het verdwijnen van de derogatie krijgt hij het als gespecialiseerde mesttransporteur juist druk. Maar om voor al die mest weer een goed plekje te vinden, is volgens eigenaar Bert Luimstra nog wel een uitdaging. “Wij hebben klanten die eerder mest aanvoerden, maar die nu ook mest afvoeren omdat de ruimte steeds kleiner wordt. Het zal daardoor steeds lastiger worden.” Bij Luimstra verzorgt de agrarische sector 17 procent van de omzet. Dat collega-loonwerkers die afhankelijk zijn van de landbouw het niet makkelijk hebben, begrijpt de ondernemer wel. “Wij hebben ook stoppers in onze klantenkring”, zegt Luimstra. “Boeren die blijven, hebben vaak te maken met kleinere arealen die ze mogen bewerken. We gaan daarom samenwerken met een ander loonbedrijf, zodat we onze machines wel zoveel mogelijk aan de gang houden. Dat moet wel, want anders kan het niet uit.” Ook de energietransitie is een uitdaging voor de loonbedrijven. Veel bedrijven willen graag investeren in eigen zonnepanelen of windmolens, maar dat is lang niet overal mogelijk vanwege de beperkte capaciteit van de stroomkabels in het buitengebied. De sector wil ook graag overleggen met de provincie over een goed routenetwerk voor landbouwverkeer. Het smaller maken van sommige wegen is voor loonwerkers een probleem. Hetzelfde geldt voor aslastbeperking, het maximale gewicht van een wagen voor elke as, bij sommige Friese bruggen zoals die van Kootstertille en Spannenburg. Dit artikel van Onno Falkena is overgenomen van Omrop Fryslân.

22

23 Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Gelokkich stompe se de balkespringer net samar om…

24

25 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

26

27 Een vonkje uit het stopcontact, kan dat eigenlijk kwaad? Is het u wel eens overkomen? U stopt een stekker in het stopcontact en er komt een vonkje vanaf. Waar komt dit door en is het gevaarlijk? Hoe werkt een stopcontact? Als u een stekker inplugt, raken de metalen pinnen en de contactpunten in het stopcontact elkaar aan. Op die manier kunnen ze stroom geleiden. Bij dit contact kan er dus wel eens een vonkje vrijkomen. Dat gebeurt vooral vaak bij het aansluiten van een laptopoplader, inclusief adapter. Want dan komt er in korte tijd een relatief grote hoeveelheid opgeslagen energie vrij. In het Engels heet dit ‘arcing’, maar in het Nederlands is er geen woord voor. “Al is ontlading misschien wel een goede term”, legt Willem van Driel, hoogleraar Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft, uit. Hoe ontstaat er een vonkje bij het stopcontact? Als dit gebeurt, heeft dat vaker met de stekker dan met het stopcontact te maken. “Het ontstaat als er imperfecties zijn tussen de metalen. Bijvoorbeeld een vuiltje of roest in de stekker”, vertelt Van Driel. Bij geaarde stopcontacten komt het minder vaak voor dan bij niet-geaarde stopcontacten. De kans dat u deze niet-geaarde stopcontacten tegenkomt, wordt bovendien steeds kleiner. In nieuwbouwwoningen zijn geaarde stopcontacten inmiddels al lange tijd verplicht. Is het vonkje bij het stopcontact gevaarlijk? Van Driel kan ons geruststellen. Voor mensen levert het vonkje niet meteen gevaar op, want er ontstaat niet direct kortsluiting. De vrijgekomen elektriciteit gaat eerst door een dun laagje lucht en dan pas van het ene metaal naar het andere. Hooguit kan er slijtage of vervorming op het oppervlak van de stekker ontstaan. Als dat erger wordt, is het wel aan te raden om uw apparatuur op tijd te vervangen. In het buitenland kunt u overigens stopcontacten tegenkomen met een andere spanning dan we in Europa gewend zijn. Andersom is niet alle geïmporteerde Amerikaanse elektronica berekend op Europese stopcontacten. Dat kan problemen veroorzaken als u niet de juiste reisstekkers of spanningsomvormers bij u heeft. Is het gevaarlijk als het licht begint te flikkeren? In de badkamer kan iets vergelijkbaars gebeuren. Als u bijvoorbeeld uw föhn aansluit op het stopcontact, kan het licht gaan flikkeren. Dit komt door de extra belasting van de elektriciteitsbedrading in de badkamer. Ook dit is niet gevaarlijk. Maar vergeet niet: elektrische apparatuur in contact laten komen met water is nooit verstandig.

28 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

29 Heden en verleden Plaats: Doarpsstrjitte 36 en 38 (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

30 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 0612490015 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 0610542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

31 Wurklist 10 maart 10 maart 18 maart 18 maart 19 maart 19 maart 20 t/m 25 maart 20 maart 24 maart 2 april 4 april 7 april 18.00 uur 19.30 uur 9.45-10.45 uur va. 19.00 uur 14.00-17.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 15.30-17.30 uur va. 19.00 uur 19.30 uur Spreuk van de maand “Een mens is net als een foto, als je hem niet ontwikkelt blijft hij negatief” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: kunstwerk Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 27 maart 2023 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl Aanschuiftafel bij Land van Eén. Klaverjassen in De Delfeart. Kangoeroe Klup in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Fullchurch in de Doarpstsjerke. Thema van de dienst: Verstoppertje met God? Drumcirkel bij Land van Eén. Collecteweek ReumaNederland Ledenvergadering "De Laatste Eer" in De Delfeart. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Kerkcafé in It Gebou. Dorpscafé in De Delfeart. Klaverjassen in De Delfeart.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication