5

5 It Langpaed De ôfrûne tiid binne ek by ús in soad klachten binnenkaam oer de situaasje op It Langpaed. Wy binne hjiroer yn kontakt west mei de gemeente. Troch omstannichheden sa as min waar hat men wat fertraging oprûn. Folgjende kear sil de gemeente better rekken hâlde mei de situaasje troch buorden oan beide kanten fan it paad del te setten. Wat ek fêst holpen hat is alle meldingen dy by de gemeente binnenkaam binne fia de webside www.fixi.nl. Enkête Surhuzum Tidens it stimmen op 16 maart hawwe in soad fan jimme al by ús yn de bibliotheek west. Wy hawwe dy dei fan de gelegenheid gebrûk makke troch in enkête ôf te nimmen ûnder minsken út it doarp. Wat foar ûnderwerpen fynt men wichtich? Wat giet goed en wat kin better? De bedoeling is dat dit ferwurke wurdt yn in doarpsfyzje. In doarpsfyzje jout minsken út Surhuzum in better byld fan wat der libbet, mar kin ek brûkt wurde om oan de gemeente of de provinsje sjen te litten wat it doarp wichtich fynt. Der binne rom 120 minsken by ús west om de enkête yn te foljen. Dankewol! Foar it gefal dat jo ús mist hawwe: wy binne ek fan plan om de enkête online te pleatsen. Wurdt ferfolge. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Woensdag 6 april extra informatieavond zonnedakenproject in MFC De Delfeart Op woensdag 6 april vindt er, om 20.00 uur, in MFC de Delfeart een extra informatieavond plaats over de zonnedakenprojecten die EKDH e.o. aan het uitvoeren is in de dorpen Augustinusga en Surhuizum. Er hebben zich reeds een behoorlijk aantal investeerders gemeld die deel willen nemen aan de projecten. Deelname houdt in, dat er voor 100 euro per stuk, een of meerdere participaties gekocht kunnen worden om de zonnedaken te kunnen realiseren. Over de inleg ontvangt de investeerder een rendement van 3,5 procent per jaar en aflossing. Na 15 jaar heeft de investeerder zijn inleg en de verdiende rente in zijn geheel terug. Daar het postcoderoosprojecten betreft, kunnen alleen mensen meedoen uit gebieden met de volgende postcodes. 9231, 9233, 9261, 9281, 9283, 9284, 9285, 9288, 9289, 9872 en 9873.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication