0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentritichste jiergong, nûmer 11, 5 april 2022 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Nijs fan Pleatslik Belang Bêste Surhústers, Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering It mei wer: byinoar komme. Pleatslik Belang organisearret tiisdei 10 maaie har (gewoanlik) jierlikse ledegearkomste, mei as sprekker wykagint Hindrik de Haan. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere. Datum: Tiid: 10 maaie 2022 20.00 oere (ynrin fanôf 19.30 oere) Lokaasje: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum Glêsfezel Dizze kear noch in kear koart oandacht foar de komst fan glêsfezel. Jo hawwe de lêste wiken fêst al it nedige lêzen oer glêsfezel. Guon sille harren miskien ôffreegje wêrom Pleatslik Belang him hjir sa aktyf mei dwaande hâldt. Dat komt omdat Pleatslik Belang in bedrach ûntfangt foar elke ynwenner fan Surhuzum dy’t him fia de link oanmeldt. Pleatslik Belang is net fan doel om dit jild op te potten. Wy wolle it jild graach yn gearwurking mei in feriening besteegje oan in goed doel, sadat it de leefberens yn ús doarp ta goede komt. Alles oer de komst fan glêsfezel is te finen fia www.surhuzum.nl/glasvezel. Yn it koart: • Surhuzum kriget glêsfezel as 25% fan it doarp oanjout ynteressearre te wêzen • Oanmelde fia de link (keuze tusken DELTA Fiber/Caiway) betsjut: • € 25,- foar jo sels • € 50,- foar Pleatslik Belang Net oanmelde fia de links op side www.surhuzum.nl/glasvezel betsjut dat jo sels en Pleatslik Belang gjin bedrach ûntfange sille. Glasvezel (Nederlands) Alles over de komst van glasvezel in Surhuizum is te vinden via www.surhuzum.nl/glasvezel. In het kort: • Surhuizum krijgt glasvezel als 25% van het dorp aangeeft geïnteresseerd te zijn • Aanmelden via de link ( DELTA Fiber/Caiway) betekent: • € 25,- voor uzelf • € 50,- voor Plaatselijk Belang Niet aanmelden via de links op de pagina www.surhuzum.nl/glasvezel betekent dat u zelf en Plaatselijk Belang geen bedrag ontvangen.

4

5 It Langpaed De ôfrûne tiid binne ek by ús in soad klachten binnenkaam oer de situaasje op It Langpaed. Wy binne hjiroer yn kontakt west mei de gemeente. Troch omstannichheden sa as min waar hat men wat fertraging oprûn. Folgjende kear sil de gemeente better rekken hâlde mei de situaasje troch buorden oan beide kanten fan it paad del te setten. Wat ek fêst holpen hat is alle meldingen dy by de gemeente binnenkaam binne fia de webside www.fixi.nl. Enkête Surhuzum Tidens it stimmen op 16 maart hawwe in soad fan jimme al by ús yn de bibliotheek west. Wy hawwe dy dei fan de gelegenheid gebrûk makke troch in enkête ôf te nimmen ûnder minsken út it doarp. Wat foar ûnderwerpen fynt men wichtich? Wat giet goed en wat kin better? De bedoeling is dat dit ferwurke wurdt yn in doarpsfyzje. In doarpsfyzje jout minsken út Surhuzum in better byld fan wat der libbet, mar kin ek brûkt wurde om oan de gemeente of de provinsje sjen te litten wat it doarp wichtich fynt. Der binne rom 120 minsken by ús west om de enkête yn te foljen. Dankewol! Foar it gefal dat jo ús mist hawwe: wy binne ek fan plan om de enkête online te pleatsen. Wurdt ferfolge. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang Woensdag 6 april extra informatieavond zonnedakenproject in MFC De Delfeart Op woensdag 6 april vindt er, om 20.00 uur, in MFC de Delfeart een extra informatieavond plaats over de zonnedakenprojecten die EKDH e.o. aan het uitvoeren is in de dorpen Augustinusga en Surhuizum. Er hebben zich reeds een behoorlijk aantal investeerders gemeld die deel willen nemen aan de projecten. Deelname houdt in, dat er voor 100 euro per stuk, een of meerdere participaties gekocht kunnen worden om de zonnedaken te kunnen realiseren. Over de inleg ontvangt de investeerder een rendement van 3,5 procent per jaar en aflossing. Na 15 jaar heeft de investeerder zijn inleg en de verdiende rente in zijn geheel terug. Daar het postcoderoosprojecten betreft, kunnen alleen mensen meedoen uit gebieden met de volgende postcodes. 9231, 9233, 9261, 9281, 9283, 9284, 9285, 9288, 9289, 9872 en 9873.

6

7 Voor de volledigheid. Het maakt niet uit of u zelf al dan niet zonnepanelen op uw dak heeft. Deelname aan dit project is enkel financieel maar draagt wel bij aan het verduurzamen van onze samenleving. Iets wat, ook gezien de huidige gebeurtenissen in de wereld, van zeer groot belang is. Er worden op beide daken in totaal 430 zonnepanelen geplaatst. De mensen die zich inmiddels hebben gemeld als investeerder of als geïnteresseerde ontvangen een uitnodiging via de EKDH e.o. Mocht u zich niet hebben gemeld maar ook interesse hebben in deelname aan het project dan bent u ook van harte welkom op deze avond. Opgave is niet nodig! Mocht u eerst nog aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de EKDH e.o. via info@ekdh.frl of u kunt contact opnemen met Otto Veenstra (06-15016842) of Andre Weening (06-24222591). Zwerfvuilactie SVS Zaterdag 19 maart maakten deze toppers van SVS het dorp schoon. Er lag veel afval bij het schoolplein en bij De Delfeart. Zelfs een leeg bierkrat. Dames, bedankt voor jullie hulp!

8

9 Succesvolle informatieavond Werkgroep wonen Surhuizum Op donderdag 3 maart jl. organiseerde de Werkgroep wonen Surhuizum ‘GeWOON’ een informatieavond voor inwoners van het dorp in MFC De Delfeart. De werkgroep die in het voorjaar van 2021 voor het eerst samenkwam heeft tijdens deze avond een concept projectplan gepresenteerd. Het doel van de avond was om de inwoners te informeren en mee te laten denken over de mogelijkheden in Surhuizum wat betreft woningbouw. Met een opkomst van boven de 60 geïnteresseerden was de avond een groot succes te noemen. De aantallen kenmerken nogmaals hoe actueel en urgent de uitdagingen van de huidige woningmarkt zijn. Met de verkregen input van de aanwezigen gaat de werkgroep weer aan de slag met het concept projectplan. De werkgroep streeft daarbij naar een projectplan waarin het dorp Surhuizum en haar inwoners centraal staan. Met veel enthousiasme wordt hier aan gewerkt en zal geprobeerd worden stappen te zetten richting de realisatie van woningbouw. Op de foto is een impressie van de avond te zien.

10

11 Nieuws van de JLS Cameratoezicht Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen. Daarnaast is er in overleg met de schoolraad besloten dat alleen leerlingen die bij ons op school zitten, nog toegang hebben tot het schoolplein. Dit heeft te maken met een aantal vernielingen en ‘onveilige’ situaties die zich voorgedaan hebben in de afgelopen maanden. We willen dat het schoolplein na schooltijd een veilige speelplek is voor de kinderen van onze school. De ouders van kinderen die niet meer bij ons op school zitten willen we vragen om dit met hun zoon of dochter te bespreken. Open ochtend was een groot succes! Op de open ochtend van 24 maart hebben we een mooi aantal jonge ouders met hun kinderen mogen begroeten. Fantastisch om te zien hoe de meeste kinderen zich al snel thuis voelen in de groep en ‘gewoon’ meespelen alsof ze al langere tijd in de kleutergroep zitten. Fijn om te constateren dat er nog nieuwe aanwas voor onze school is. Leuk om met de nieuwe ouders kennis hebben kunnen maken. Alvast van harte welkom bij ons op school! Daarnaast willen we u (en deel ook vooral dit bericht) op de hoogte stellen dat het gehele jaar door de mogelijkheid er is, om een afspraak te maken voor een rondleiding en een gesprek op onze school. Bijbaan gezocht Ik ben Pieter de Zwart en ik zoek een bijbaan. Ik denk aan kleine werkzaamheden in en om huis. Ik heb geen materiaal, omdat ik hier dit jaar net mee begin. Voor € 6,50 kom ik 3 uren werken. Een grote put kost € 15,00. Betalingen kunnen alleen contant worden gedaan. Ik ben beschikbaar op maandag, dinsdag,woensdag en vrijdag, alle dagen alleen in de middag of vroege avond. Ik hoop dat het lukt en dat ik wat van jullie hoor. Met vriendelijke groeten, Pieter de Zwart, tel. 06 82077508

12

13 Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op maandag 11 april a.s. ’s avonds om 20.00 uur haar ledenvergadering in MFC De Delfeart. Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • • Rondvraag Het bestuur: J. Dijkstra, voorzitter W. Elzinga, secretaris Dodenherdenking Bestuursverkiezing: W. Elzinga aftredend, niet herkiesbaar Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld

14

15 Gezonde sportkantine met watertappunt bij ASC’75 Zaterdag 12 maart reikte wethouder Margreet Jonker het certificaat voor gezondere sportkantine uit aan ASC’75 Augustinusga en Surhuizum. Ook het watertappunt werd officieel geopend, hoewel dit al enige tijd in gebruik is door de leden. ‘Er is weer volop activiteit op het voetbalveld, dus dit was een mooi moment om de aandacht op de gezonde kantine en het watertappunt te vestigen,’ zegt wethouder Jonker. ASC’75 is al sinds 2019 bezig om gezonde keuzes aan te bieden voor de jeugd. Eerst werden gezonde alternatieven in de kantine getest, daarna werd er een advies gemaakt en als laatste stap werd het certificaat behaald en het watertappunt gerealiseerd. Het certificaat werd dan ook al in het voorjaar van 2020 behaald met behulp van Team:Fit coach Allard Donker. De aandacht voor een

16

17 gezonde kantine bleef bij de vereniging. Team:Fit maakt bij een sportkantine of -accommodatie in een paar eenvoudige stappen het voedingsaanbod gezonder, zonder hiervoor omzet te hoeven inleveren. De Team:Fit coach werkt hierbij samen met de JOGG-regisseur van de gemeente. Meer informatie Wil uw sportvereniging ook het assortiment van de kantine uitbreiden met gezondere alternatieven? Of heeft uw vereniging interesse in een bijdrage aan een watertappunt? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Willemijn Meijer via telefoonnummer 088-229 9198 of e-mail w.meijer@ggdfryslan.nl Inzamelingsactie in Surhuizum voor Oekraïne Goffe Hoogsteen begon een inzamelingsactie vanuit de Oekraïense gemeenschap Meppel, met een reden. Zijn vrouw komt uit Oekraïne en ze zagen dat de nood heel hoog is. Vanuit het hele dorp werden spullen ingezameld zoals kleding, etenswaar en sanitaire middelen. Bij de kerk werden alle spullen gesorteerd en ingepakt. Het is voor Goffe bijzonder om te zien. “Het is ongekend om te zien wat er nu gebeurt.” Vooralsnog is er contact met de schoonfamilie in Oekraïne. “Maar we merken wel dat het soms moeilijk is om iedereen te pakken te krijgen, soms ligt de lijn eruit. Op het moment dat het stil is word je onzeker, en dat is geen fijn gevoel.”

18

19 Gymnaste uit Surhuizum in finale junioren WK Acro Tijdens het WK Acrogym (3 tot en met 6 maart) in Baku, Azerbeidzjan, was er ook een succes voor turnsters uit Achtkarspelen. Gemma van der Werff uit Surhuizum en haar sportpartner Carola van Dijk (combinatieteam Acro Academy/WSBF Surhuisterveen) wisten zich tussen honderden van de beste gymnasten van de hele wereld te plaatsen voor de finale. Vier teams kwamen uit voor Nederland in de Junioren-1, waarvan liefst drie teams van topsportstichting Acro Academy Noord-Nederland. In de spannende finale lieten de meiden een prima oefening zien met hoogstaande elementen. Ze eindigden als zevende van de wereld. Op de foto Gemma (rechts) en Carola. (Foto: Iris Roffel) Deurcollecte voor de Hartstichting van 10-16 april In de week van 10-16 april wordt er weer door vrijwilligers van deur tot deur in Surhuizum gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. We hopen dat we weer op u mogen rekenen voor een bijdrage. Alvast heel hartelijk dank! Namens de Hartstichting, Henny van der Veen

20 Hoe heeft Surhuizum gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022? Bron: Omrop Fryslân Bijzondere berichten uit de media

21 Grutte Gelf seit... Dit duorre letterlik in ivichheid... Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

22

23 Sipke Scheepsma: “Je moet toch wat doen voor Oekraïne” Op de bank blijven liggen en niets doen voor de mensen in Oekraïne is onmogelijk vindt Sipke Scheepsma uit Surhuizum. “Je moet toch wat doen. Ik heb direct mijn eigen kledingkast doorzocht en familie en vrienden opgeroepen hetzelfde te doen. Wat je maar kunt missen, is welkom.” Hij bracht deze week een auto vol met spullen naar het inzamelpunt van de familie Nammensma in Sexbierum. “Nammensma is een kameraad van een kameraad van mij. Hij heeft een aardappelbedrijf in Oekraïne en zit daar nog steeds. Zijn vrouw en kinderen heeft hij terug gebracht naar Nederland. Ze hebben een grote inzamelingsactie opgezet en daar wilde ik graag aan meewerken. Alle spullen gaan ook rechtstreeks naar hem toe en zo weet je ook zeker dat het niet op de zwarte markt terecht komt in Oekraïne.” “Ik heb direct truien, broeken, jassen en schoenen bij elkaar gezocht”, vertelt Sipke. Daarna pakte hij de telefoon en begon te bellen naar leveranciers van kartonnen dozen. “Bij Nammensma bleek dat ze alle ingezamelde spullen moeilijk konden opbergen. Ze hadden aardappelkistjes en kleine doosjes, maar die zitten zo vol. Ik heb uiteindelijk 100 octabins geregeld. Dat zijn grote achthoekige dozen van 140 centimeter hoog waar je veel spullen in kwijt kunt. De leverancier was bereid ze gratis te leveren en ik zorg dat ze naar het verzamelpunt bij Nammensma worden gebracht. Een tweede telefoontje naar een doua

24

25 nekantoor zorgde ervoor dat het papierwerk van de transporten naar Oekraïne over de verschillende grenzen geregeld gaat worden. En zo kun je met een paar telefoontjes heel wat bereiken”, aldus de Surhuizumer. Als rundveespecialist met zijn eigen veevoerbedrijf, heeft Sipke Oekraïne regelmatig bezocht. “Ik ken het land en daar wordt het ook wel anders van. Het voelt veel dichterbij. De daadwerkelijke afstand naar het land vanuit Nederland is ook maar zo’n 2000 kilometer. Er zijn ondertussen honderdduizenden vluchtelingen op pad en die zullen hier ook wel naar Nederland toe komen.” Als het nodig is heeft hij ook nog wel plek voor twee vluchtelingen uit Oekraïne, voegt de Surhuizumer er aan toe. “En voor twee mensen extra koken is geen probleem. Helaas heb ik niet de tijd en ruimte voor een inzamelpunt, maar ik probeer te doen wat ik kan.” (Tekst en foto: Yke Bremer) We dogge it gewoan Bovenstaande titel is het motto van de buurvrouwen Daisy de Boer en Sanne Douwes. Twee enthousiaste onderneemsters uit Surhuizum die met behulp van familie vanuit de garage begonnen met verkoop van kinderspeelgoed via een webshop. Dat dit een succesformule was bleek al snel toen mem het naaien van de goed verkochte artikelen niet meer kon bijbenen. Ze kwamen toen in contact met de MOA dat een volledig verzorgd naaiatelier heeft. Al snel werd de productie verhoogd en ging de afzet nog sneller dan voorheen. Op de onlangs

26

27 vernieuwde website www.itsforkids.nl worden meer dan 350 producten voor kinderen verkocht. Wall of Fame Vrijdag 4 maart maakte wethouder Harjan Bruining (CDA) kennis met de gedreven onderneemsters en hij sprak zijn bewondering uit voor de manier waarop zij de zaken hadden aangepakt. De MOA heeft sinds kort een Wall of Fame waar de bedrijven op worden gepresenteerd waarmee zij zaken doen. Het was aan de wethouder de eer om dit bord op een ludieke manier te onthullen. Itsforkids is hierbij het eerste bord op de wall of fame van de MOA. De directie van MOA hoopt dat de muur snel vol zal raken met nieuwe relaties. De MOA is een maatschappelijke onderneming gevestigd in Surhuisterveen. Op een sociale en innovatieve wijze zijn zij van waarde voor de maatschappij. Ondernemen doen ze door flexibel te zijn, zich aan te passen aan een veranderende omgeving, organisaties en mensen te verbinden, maar vooral door de mens centraal te stellen. Zij geven mensen de ruimte om zich te ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan. Het streven is om iedereen een zinvolle werkplek te geven en waar mogelijk regulier werk aan te bieden. Hun overtuiging is dat zij als organisatie alleen succesvol kunnen zijn als er een gezonde balans is tussen menselijke waarden en organisatiebelang. Als organisatie groeien zij door te investeren in het bedrijf en in mensen. Het behalen van succes doe je tenslotte samen! Bedankt Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle medeleven, in welke vorm ook, na het overlijden van onze mem en beppe Anje Bouma-Loonstra Het heeft ons gesteund en goed gedaan. Bern en beppesizzers Surhuisterveen, maart 2022

28

29 Nieuwe hoofdsponsor voor s.v. ASC’75 Na bijna 20 jaar zal er vanaf het seizoen 2022/2023 en nieuwe sponsornaam op het tenue van het eerste elfstal van s.v. ASC”75 prijken. In de lastige coronatijd diende zich, via de sponsorcommissie, een mogelijkheid voor een nieuwe hoofdsponsor aan met een aanbieding die men eigenlijk niet kon laten lopen. Na uitvoerig overleg met onder andere de huidige hoofdsponsor, Nicolai’s Verzekeringen te Augustinusga die al bijna 20 jaar voor op het shirt van s.v. ASC’75 staat (en aanblijft als co-sponsor), is besloten deze prachtige aanbieding voor 4,5 jaar te accepteren. Wij zijn er trots op, dat vanaf heden de naam van onze nieuwe hoofdsponsor op het uit-tenue zichtbaar is en bij aanvang van het nieuwe siezoen 2022/2023 ook op de thuis-tenues, bij deze stellen wij hun graag even aan u voor: De TSI-specialist De TSI-specialist is een uniek autobedrijf, gevestigd in Kootstertille, dat zich volledig heeft gericht op revisie van TSI- en TFSI-motoren uit het VAG-concern. Met ons eigen merk modificatie onderdelen en alle gereedschappen onder één dak komt uw auto beter dan nieuw uit de garage rollen. Tevens doen wij ook in- en verkoop van auto’s uit het VAG-concern. De motoren van de verkoopauto’s zijn door onze specialisten onderhanden genomen zodat wij een zo goed als nieuwe auto aan kunnen bieden met de prijs van een gebruikte. Omdat wij voor 100% achter ons product staan geven wij tot 12 maanden garantie op de motoren. Voor de doe-het-zelvers is TSI-parts in het leven geroepen. Ons eigen merk nieuwe motoronderdelen kunnen hier tegen zeer scherpe prijzen worden aangekocht, evenals diverse gebruikte onderdelen. Heeft u een onderdeel nodig? De TSI-specialist en TSI-parts regelen het voor u!

30 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

31 De meest gestelde vragen over de glasvezelcampagne Hierbij de antwoorden van DELTA Fiber Netwerk op de meest gestelde vragen tijdens de online informatieavond van 2 maart. Waarom moet ik voor glasvezel kiezen? Ik heb nu een prima verbinding. Met glasvezel ben je klaar voor nú en de toekomst. Jaarlijks verdubbelt het internetverbruik en voor toekomstige ontwikkelingen is een stabiele verbinding nodig. Met glasvezel kun je even snel up- als downloaden, zonder problemen met het hele gezin tegelijk online, tv kijken en gamen met de snelheid van het licht. Je hebt daarbij tevens keuze tussen diverse telecomaanbieders. Kan iedereen in Surhuizum een glasvezelabonnement afsluiten? Alle inwoners van de kernen Surhuizum, Harkema, Kootstertille, Drogeham, Augustinusga, Boelenslaan, Gerkesklooster en Stroobos, Twijzel en Twijzelerheide kunnen zich aanmelden door vóór 20 april een abonnement af te sluiten bij 1 van de 5 telecomaanbieders (Caiway, Delta, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl). De looptijd van een abonnement is 1 jaar. Als 25% van de inwoners zich aanmeldt, komt er glasvezel bij jou thuis! Moeten de inwoners van Achtkarspelen een toeslag betalen om glasvezel te krijgen? Indien je glasvezel wilt, hoef je alleen een abonnement af te sluiten bij een telecomaanbieder. Dus geen toeslag of vastrechtvergoeding. We zien veel slechte reviews over DELTA en Caiway? Hoe zit dat? Slechte reviews zijn er over alle internetbedrijven. Wanneer de internet- of televisieverbinding niet goed is, is het ongemak en de ontevredenheid snel erg groot. DELTA scoort bij de onafhankelijke vergelijkers erg goed. DELTA is al 2 jaar op rij de beste internetprovider volgens de consumentenbond met de beste klantenservice. Waarom kan ik niet mijn eigen telecomaanbieder kiezen? Omdat DELTA Fiber Netwerk een open glasvezelnetwerk aanlegt, zijn alle telecomaanbieders welkom om zich aan te melden voor toegang tot het netwerk en een samenwerking aan te gaan voor de uitrol van glasvezel in een bepaald gebied. Als een telecomaanbieder niet beschikbaar is, is dit de telecomaanbieder’s keuze. Het Glasvezel informatiepunt Wil je meer informatie of je inschrijven? Bezoek het Glasvezel informatiepunt aan de Warmoltstrjitte 43 in Harkema, Je kunt er binnenlopen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wil je een glasvezeladviseur even telefonisch bevragen, bel tijdens openingstijden naar: 06 - 1886 5464.

32

33 Volleybalvereniging HVC-WH zoekt nieuwe leden Heb jij inmiddels ook alle series al uitgekeken, ben je het uitzicht vanaf de bank wel zat. Zin om in beweging te komen. Misschien hebben wij wel wat leuks voor je. Actief bezig zijn, gezellig met teamgenoten en ook nog eens goed voor je! Wij, volleybalvereniging HVC-WH, zijn op zoek naar nieuwe leden. Zowel mannen, vrouwen, jeugd, ouderen of diegene die we vergeten te benoemen! Onze vereniging is een samenvoeging van Rottevalle, Dr. Compagnie en Harkema. We vinden het leuk om fanatiek te spelen maar ook de gezelligheid vinden we belangrijk. Misschien wil je het wel eens proberen, wie weet ontdekken wij jouw verborgen talent, kom dan gerust eens langs. Hieronder volgen de tijden van de training en je mag altijd even binnen komen lopen! Als je nog vragen hebt, tips, adviezen o.i.d. mag je altijd mailen met fathvc-wh@outlook.com De trainingen van zowel de heren en de dames zijn op de dinsdagavond. Dames 19.00 tot 20.30 en 20.30 tot 22.00 uur Heren 20.30 tot 22.00 uur De jeugd trainen vrijdags van 17.00 tot 18.30 uur Ik stel voor; laat dit berichtje even lezen aan je buurman, buurvrouw of misschien spreekt het jezelf wel aan en kom gezellig met ons sporten in Harkema! Wie weet tot ziens in de sporthal de Fûgelkamp.

34

35 Uit de oude doos

36

37 Jelle de Vries

38

39 Zoekplaatje Nog één plaatje, de laatste van deze jaargang en meteen ook de laatste van een lange reeks die nu ten einde komt. Er zijn nog plaatjes genoeg te vinden in Surhuizum, maar op een gegeven moment is het mooi geweest met een rubriek en wij vinden dat dat moment nu wel is aangebroken. Voordat we u dat laatste plaatje gaan laten zien, komen we eerst nog terug op de zoekopdracht van de vorige keer. We lieten u toen achter met de volgende tekst: het volgende plaatje bevat veel natuurschoon én een nagemaakt dier. Eens kijken of hier ook een haan naar kraait, letterlijk en figuurlijk. Met die tip laten wij u achter en wensen wij u weer veel succes bij het zoeken. Nou dat succes bleef niet uit want voor dit één na laatste zoekplaatje kwamen toch weer de nodige goede oplossingen binnen. Haantje de voorste waren deze keer Jacob en Maike Mulder, zij kwamen als eerste met het volgende: “Deze windwijzer staat op de punt van het dak van het hok achter het huis van de familie De Haan aan de Deutechemstrjitte 19. Maar het is vanaf de Schuurmanswei te zien!” Nou, de wind waait uit de goede hoek dus, want dit is natuurlijk helemaal goed. Sommigen zochten het eerst ook in een andere hoek, zoals Jappie en Betty: “We dachten gelijk aan onze buren want die hebben op de berging zo’n windwijzer staan maar deze was vanaf de weg niet te zien, dus moesten we verder kijken en dan kom je langs de Schuurmanswei en zie je de haan op de berging van Wobbe en Annie de” haan” staan aan de Deutechemstrjitte 19.” Een goede buur is beter dan een verre haan, maar voor dit zoekplaatje was het voor één keer een keer andersom. Het gaat Jelle de Vries ook altijd voor de wind wat de oplossingen betreft, zoals ook deze keer weer blijkt, al had hij de stiekem gegeven hint wel bijna in de wind geslagen: “Deze keer geen hint van de redactie, dan zelf maar op zoek naar een verbor

40

41 gen hint. Het zoekplaatje betreft een windwijzer met een haan. Toch maar eens op zoek naar enkele “hanenfamilies” in het dorp. Gelijk beet, te weten bij de familie W. de Haan aan de Deutechemstrjitte. Dus toch min of meer een hint. Zo gedacht, zo gedaan. Hier kraait de haan victorie, misschien kraait er ook geen haan naar. Als afsluiting een toepasselijk gezegde: je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen.” En daarmee zit Jelle weer helemaal in de goede richting, zoals altijd. Wij hijsen met het zoekplaatje dan wel bijna de zeilen, maar voor Jelle kunnen we de vlag wel in top hijsen met alle goede oplossingen die hij in de loop van de tijd heeft ingediend. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vaste inzenders! De laatste oplossing van deze keer is ingestuurd door voor de schrijver van deze rubriek niet geheel onbekenden. Bovendien zijn zij ter plaatse van het zoekplaatje deskundig en ook nog een “hanenfamilie” zoals Jelle het zo mooi omschreef. Wobbe en Annie de Haan stuurden de volgende tekst: “Twa hoantsjes op de Deutechemstrjitte 19 mei de kop yn‘e wyn sjogge út oer Surhuzum. De foarste op it skoarstienboerd hat Surhuzum op it each, de oare efter op it túnhokje sjocht út oer it fjild en de Surhúster feart. Dizze stiet op het zoekplaatje en is fanôf de Schuurmanswei oer de hage krekt te sjen. Rjochts op de foto is nog een stuk fan ús moaie wite bjirkebeam te sjen dy’t heit Jap Brouwer der 35 jier ferlyn as in lytse prikke hinne set hat. Hy moest ris witte hoe grut at dy beam wurden is...” Ook wat die laatste betreft, valt de appel niet ver van de boom, maar de oplossing waar het hier om gaat, had natuurlijk niet beter omschreven kunnen worden. Dan als opdracht een zoekplaatje uit de oude doos, toen nog maar net was gestart met het zoekplaatje, van september 2009! Hoewel wij niet verwachten dat u die Grutte Gelf nog heeft liggen, doen we het toch zonder hint. En voor deze laatste verwachten wij natuurlijk enorm veel oplossingen. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

42 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Aafke Rijpma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: info@delfeartsurhuizum.nl Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

43 Wurklist 6 april 8 april 9 april 10 t/m 16 april 11 april 14 april 15 april 16 april 22 april 23 april 4 mei 7 mei 10 mei 20.00 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 19.30 uur va. 17.00 uur 20.00 uur Spreuk van de maand “Je kunt beter een blauwtje lopen, dan een groentje blijven!” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: eeuwig Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 25 april 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl Extra informatieavond zonnedakenproject in De Delfeart. Klaverjassen in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Deurcollecte voor de Hartstichting. Ledenvergadering “De Laatste Eer” in De Delfeart. Witte donderdag, dienst in de Doarpstsjerke. Goede Vrijdag, dienst in de Doarpstsjerke. Eerste Paasdag, dienst in de Doarpstsjerke. Klaverjassen in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. Dorpscafé in De Delfeart. Ledenvergadering Plaatselijk Belang in Pannenkoekenhuis Landzicht.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication