17

17 Jûn yn ’t wâld Hoe boartlik r^z’t d jûnwyn oer de twigen, Hoe núndret hja fan leafde en rêst! Jit gliidt it ljocht nei ’t dûnsjen fan syn sigen, As hie it nea sa bliid net west. Lúst’rje in geal set syn jûnsliet al yn En heech oer ’t beamte giet sulvrige skyn. It deiljocht sonk: de bleke keninginne Dy glimke stil oer wetter en wâld; Dit is de tiid foar leafde en súvre minne, Foar dreamen oer in ivige wrâld. Leafste! gean mei no’t it stjerke ús beskynt, Wylst glimkjend allinne de moanne ús fynt. Douwe Kalma (1896-1953) Over vier weken verschijnt de laatste Grutte Gelf voor de bouwvak vakantie Kopij voor deze uitgave kan tot 18 juli 2022 worden gemaild naar: redactie@gruttegelf.nl

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication