0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 2, 28 juny 2022 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Inventarisatie woningbehoefte Surhuizum Op 3 maart jl. vond de door de werkgroep wonen georganiseerde informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond is het concept projectplan “GeWOON Surhuizum” gepresenteerd. Met 65 aanwezigen kan worden gesteld dat er sprake was van een hoge opkomst. Naar aanleiding van deze avond zijn er gesprekken met de gemeente, SWA en WoonFriesland geweest. Om vervolgstappen te kunnen nemen is het belangrijk dat de behoefte in ons dorp nauwkeuriger in beeld wordt gebracht. Wij zouden daarom de mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwbouwwoning willen oproepen om dit bij Pleatslik Belang kenbaar te maken. Gezamenlijk met alle geïnteresseerden zullen wij als werkgroep een bijeenkomst organiseren waarin we uw interesse verder uitwerken. Als startpunt inventariseren we in welk segment u serieuze interesse heeft. Hiervoor is onderscheid gemaakt tussen huur en koop. Omcirkel hieronder uw gewenste segment. Bij een koopwoning is bij het segment ook de kavelgrootte toegevoegd. Wij willen u vragen om uiterlijk woensdag 3 augustus uw voorkeur met contactgegevens door te geven via pbsurhuzum@surhuzum.nl of door de onderstaande strook uit te knippen en in te leveren bij het secretariaat van Pleatslik Belang op it Langfal 3, Surhuizum. ……………….....……………………………………………………………… Naam: Telefoon: Huur A. B. Koop Prijsklasse A. B. C. <260.000 260.000 – 355.000 >355.000 Kavelgrootte A. B. C. ± 300 m2 ± 400 m2 ± 500 m2 < 763 (sociale huur) < 763 / 1000 (midden huur)

4 Doarpsblêd Grutte Gelf De abonnees van de Grutte Gelf ontvangen elke 4 weken een nieuwe editie. Maar wat als u het blad niet ontvangt en toch graag op de hoogte wilt zijn van het wel en wee binnen ons dorp Surhuizum? Als het goed is, ontvangen nieuwe bewoners van ons dorp een aantal keren gratis het dorpsblad “Grutte Gelf” in hun brievenbus. Zo kunnen zij kennismaken met het blad en mocht dit bevallen, vervolgens een abonnement nemen. Via Plaatselijk Belang kwamen er signalen binnen dat niet iedereen ervan op de hoogte is hoe je abonnee kunt worden. Daarom informeren wij u in deze huisaan-huis editie (gebruikelijk als het programmaboekje van de Spulwike erin is opgenomen) over de gang van zaken. Mocht u de “Grutte Gelf” graag elke keer ontvangen, dan kan dat tegen de geringe bijdrage van minimaal 7,50 euro per jaar. Mocht u het blad extra willen steunen met een hogere bijdrage, dan is dat gezien de toenemende kosten uiteraard zeer welkom. Abonnees die er al vanaf het begin bij zijn, konden instromen met een bijdrage van minimaal 5 euro. Aan hen willen we via deze weg ook vragen of ze willen overwegen hun bijdrage te verhogen naar het huidige minimale bedrag of meer. U krijgt daarvoor 12 edities per jaar in de brievenbus, dus veel waar voor weinig geld. Als u onderstaande strook invult en ondertekent, machtigt u Grutte Gelf om de contributie jaarlijks automatisch van uw rekening af te schrijven en bent u automatisch abonnee. Als u dat al bent, maar u wilt alleen het bedrag verhogen,

5 dan kunt u ook dit strookje inleveren. Deze betaalwijze biedt vooral onze penningmeester voordelen, maar ook u heeft na het invullen van uw gegevens geen omkijken meer naar de betaling. Mocht u om welke reden dan ook de machtiging stop willen zetten, dan kunt u dat doen door een briefje of e-mail naar één van de redactieleden te sturen. Bijgaand strookje kunt u ook bij één van die redactieleden inleveren. De adressen staan voorin de “Grutte Gelf” vermeld. Zodra uw strookje binnen is, zullen wij de gegevens verwerken en zult u iedere vier weken de “Grutte Gelf” ontvangen. Redactie Grutte Gelf Hierbij machtigt u Grutte Gelf om jaarlijks het bedrag van de contributie automatisch van uw rekening te incasseren: Naam :______________________________________________ Adres :______________________________________________ Naam Bank :______________________________________________ IBAN nummer :______________________________________________ Datum :______________________________________________ Handtekening : ______________________________________________ Dit strookje graag inleveren bij één van de redactieleden, de adressen staan vermeld voor in de Grutte Gelf!

6

7 Record tijdens Avond4daagse in Augustinusga en Surhuizum De Avond4daagse van Augustinusga en Surhuizum, die na 2 jaar weer “ouderwets” gehouden kon worden, is een doorslaand succes geworden. Van maandag tot en met donderdag liepen de deelnemers of 5 of 10 kilometer. Er deden meer dan 150 deelnemers uit beide dorpen mee, maar ook uit omliggende dorpen mochten we een aantal deelnemers verwelkomen. Een van deze deelnemers was de heer Johan Koning uit Lutjegast. Hij liep, de heer Koning is inmiddels 72 jaar, voor de 130ste keer de avondvierdaagse en altijd de 10 kilometer! Overigens is het de bedoeling dat dit record volgende week alweer zal sneuvelen als de heer Koning de Avond4daagse wederom gaat lopen in Bakkeveen. De Avond4daagse werd georganiseerd door mensen van het jeugdwerk uit beide dorpen. Daarnaast werden er genoeg mensen

8

9 bereid gevonden om gedurende de avonden te fungeren als verkeersregelaar, cateraar en controleur op de routes. Mede dankzij sponsoring van diverse bedrijven kon de deelnemersbijdrage laag gehouden worden. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement en wil hierbij nogmaals iedereen danken die ertoe bijgedragen heeft dat het evenement door kon gaan. Mocht u of jij het leuk vinden om dit evenement in 2023 mee te organiseren, laat dat dan weten aan een van de lokale jeugdwerk organisaties, want zoals bekend: “alleen samen krijgen we de Avond4daagse georganiseerd!” Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij het jeugdwerk van Augustinusga bij Bea Jansen, 06-40800243 of via bea_jansen@hotmail.com. TM Infra neemt activiteiten W. Veenstra Transport Tijnje over Per 1 juli a.s. neemt TM Infra uit het Friese Surhuizum de activiteiten van W. Veenstra Transport uit Tijnje over. De beide bedrijven werken al jarenlang intensief samen. Na het onverwachte overlijden van Willem Veenstra is deze overname volgens alle betrokkenen de beste optie. TM Infra is het bedrijf van de gebroeders Van der Veen uit Surhuizum. Het wegenbouwbedrijf is gespecialiseerd in asfaltwerkzaamheden voor bedrijven en instellingen, particulieren, hoofdaannemers en overheden. TM Infra werd 12 jaar geleden opgericht en groeide met name de laatste jaren

10

11 sterk. De samenwerking met W. Veenstra Transport uit Tijnje stamt al uit de begintijd van TM Infra. Van der Veen: ,,Met Willem Veenstra hadden we een uitstekende zakelijke, maar ook vriendschappelijke relatie. Met zijn materieel werd niet alleen het asfalt aangevoerd, maar ook de complete asfaltset met walsen en ander materieel. Asfalteren is teamwerk en Veenstra Transport maakt al jaren deel uit van onze vaste asfaltploeg’’. Overname personeel en deel wagenpark Na het overlijden van Willem Veenstra werd het bedrijf tijdelijk voortgezet door ex werknemer Rudan Zoetendal. Dat was een keuze die de familie in goed overleg nam om de continuïteit te waarborgen. ,,Wij zijn Rudan daar zeer dankbaar voor en dat gaf ons de tijd om ons te beramen op de toekomst van het bedrijf. Het moet gezegd worden dat we tijdens die lastige periode heel veel ondersteuning hebben gehad van zakelijke relaties. Zowel opdrachtgevers als collega vervoerders en leveranciers lieten zich van hun beste kant zien. Daardoor konden wij de balans opmaken en een beslissing nemen over de voortgang van het bedrijf’’ aldus een woordvoerder. ,,Uiteindelijk hebben we met TM Infra goede afspraken gemaakt over de overname van personeel en een deel van het materieel. Gezien de jarenlange samenwerking met TM Infra zorgt dat voor een voortzetting van het werk dat Willem 26 jaar lang met veel bezieling in het bedrijf heeft gestoken’’. Hotbox Tiemen en Jetze van der Veen van TM Infra zijn blij met de overname: ,,De aanleiding is natuurlijk erg droevig maar op deze manier zorgen we er voor dat alle ervaring die we door de jaren heen samen hebben opgebouwd m.b.t. het transport van asfalt en materieel blijft bestaan en dat ons vaste team gecontinueerd wordt’’. Bovendien blijft TM Infra door de overname beschikken over de hotbox voor het uitvoeren van kleine asfaltreparaties en slijtlaagmaterieel wat nodig is voor het aanbrengen van slijt-, penetratie- en SAMI lagen. Iep van der Meer Kerkcafé in “ it Gebou” Op zondag 4 september is er weer kerkcafé van 15.30 -17.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke. Een gezellig samen zijn voor iedereen uit het dorp, jong en oud! Je bent van harte welkom! Oan’t sjen! Evangelisatiecomissie PKN Surhuizum

12

13 Surhuzum Open Air start crowdfunding voor minimacamping Surhuzum Open Air is een crowdfunding gestart voor minimacamping Polemonium in Opende. Op de camping van Appie Wijma zitten ze te springen om een nieuwe zitmaaier. In totaal zal er 3500 euro opgehaald moeten worden. Ook zal een deel van de opbrengst van het festival worden bijgedragen aan dit doel. Het bestuur van SOA speelde al enige tijd met de gedachte om een deel van de opbrengst van het SOA-festival aan een goed doel te besteden. Toen het bestuur ter ore kwam dat de minimacamping Polemonium van Appie Wijma in Opende zat te springen om een nieuwe zitmaaier was de beslissing snel genomen. “Dat gaan we samen met ons festivalpubliek proberen te realiseren”, aldus het bestuur. Tijdens het festival op 24 en 25 juni kregen bezoekers de gelegenheid om een bijdrage te doneren. Het doel is om zo 3.500 euro bij elkaar te krijgen. “Crowdsurfen mag op het festival niet, dus dan maar crowdfunden”, aldus voorzitter Otto Veenstra. Het festivalbestuur zal zelf ook een stevige duit in het zakje doen door een deel van de winst voor dit doel aan te wenden. “Ons festival is niet opgezet om er zelf financieel beter van te worden”, aldus penningmeester Gerrit de Jong. “Gewoon met elkaar een voor bezoekers zo goedkoop mogelijk feest houden.” Nu er na 2 uitverkochte edities in 2018 en 2019 een financiële buffer is aangelegd en de kaartverkoop voor dit jaar boven verwachting verloopt geeft ons dat de gelegenheid om ook iets aan een goed doel te besteden”.

14

15 De keuze voor de camping van Appie, waar echte minima een week gratis op vakantie kunnen, was snel gemaakt. “In wezen proberen wij met lage prijzen ook mee op te komen voor mensen die het niet al te breed hebben”, aldus Veenstra. “Maar omdat het praktisch onmogelijk is om daar qua entree- en consumptieprijzen onderscheid in te maken kiezen wij er voor om ook op deze manier wat te doen voor de minderbedeelden”. Politie keert terug in gemeentehuis Met ingang van maandag 20 juni is de publieksfunctie van de politie terug in het gemeentehuis in Buitenpost. Naast de politiebureaus in Dokkum en Burgum is Buitenpost de derde locatie waar inwoners van Noordoost-Friesland bij de politie binnen kunnen lopen. Om persoonlijk zaken bij de politie te melden of in persoon te bespreken, kunnen bezoekers zich melden bij de balie in het gemeentehuis. Aangifte doen kan na een telefonische afspraak, via 0900-8844. Het politiesteunpunt in Buitenpost is open op maandag en woensdag van 13.0016.30 uur en op dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur. Op vrijdag alleen op afspraak. Skûtelbank Geboren Geslaagd : : 14 juni; Tseard, zoon van Albert Vries en Klaske Vietmeijer, Doarpstrjitte. Aukje van der Veen is geslaagd voor Docent Omgangskunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Bedankt Onze hartelijke dank voor de warme belangstelling die we hebben mogen ervaren tijdsens het ziekteproces en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame heit en pake Ype de Vries Het heeft ons erg goed gedaan en veel steun gegeven. Martina, kinderen en kleinkinderen

16

17 Jûn yn ’t wâld Hoe boartlik r^z’t d jûnwyn oer de twigen, Hoe núndret hja fan leafde en rêst! Jit gliidt it ljocht nei ’t dûnsjen fan syn sigen, As hie it nea sa bliid net west. Lúst’rje in geal set syn jûnsliet al yn En heech oer ’t beamte giet sulvrige skyn. It deiljocht sonk: de bleke keninginne Dy glimke stil oer wetter en wâld; Dit is de tiid foar leafde en súvre minne, Foar dreamen oer in ivige wrâld. Leafste! gean mei no’t it stjerke ús beskynt, Wylst glimkjend allinne de moanne ús fynt. Douwe Kalma (1896-1953) Over vier weken verschijnt de laatste Grutte Gelf voor de bouwvak vakantie Kopij voor deze uitgave kan tot 18 juli 2022 worden gemaild naar: redactie@gruttegelf.nl

18

19 Recept: Zoete aardappel op spies Het BBQ seizoen is weer begonnen en als je naast vlees ook eens wat anders of vegan wil, is dit een lekkere variatie. Ingrediënten: 3 middelgrote zoete aardappels 1 eetlepel olie 1 eetlepel droge BBQ rub kruiden (of andere BBQ kruiden) Bereiding: Schil de zoete aardappels en snijd in grote stukken van ca. 2 á 3 cm. Kook ze 7 minuten voor in een pan met water of in een afgedekte kom in de magnetron 5 minuten. Doe ze in een kom en voeg de olie en de kruiden toe. Schep goed door elkaar en rijg ze dan aan een spies. Rooster ze nog 10 minuutjes op de BBQ tot ze helemaal gaar zijn. Garneer eventueel met een beetje peterselie. Lekker met een yoghurtsausje of knoflooksaus. Tip: Leg de houten spiesen 2 uren, of langer, in het water voordat je ze gebruikt dan branden ze niet zo gauw aan op de BBQ. Bron: www.leukerecepten.nl

20

33 Reegeit met kalfje In de Pûs maakte Beitske Tjeerdsma-de Vries deze foto’s van een reegeit met een kalfje.

34

35

36

37

38

39 Bijzondere berichten uit de media Plaatsen feestverlichting gaat mis; dorp zonder tv en internet OOSTERNIJKERK - Een deel van Oosternijkerk zat maandagavond vanaf even na 20.00 uur zonder internet en televisie. In het dorp was een kabel van Kabelnoord geraakt bij graafwerkzaamheden. Voor de verlichting voor het dorpsfeest werden palen geplaatst. Rond 20.45 uur was een monteur ter plaatse. Om 21.26 uur was de storing weer opgelost. Grutte Gelf seit... Gjin grutte ljochten dêr...

40

41 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

42

43 Uit de oude doos Jelle de Vries Bijbaan gezocht Ik ben Pieter de Zwart en ik zoek een bijbaan. Ik denk aan kleine werkzaamheden in en om huis. Ik heb geen materiaal, omdat ik hier dit jaar net mee begin. Voor € 10,00 kom ik 3 uren werken. Een grote put kost € 15,00. Betalingen kunnen alleen contant worden gedaan. Ik ben beschikbaar op maandag, dinsdag,woensdag en vrijdag, alle dagen alleen in de middag of vroege avond. Ik hoop dat het lukt en dat ik wat van jullie hoor. Met vriendelijke groeten, Pieter de Zwart, tel. 06 82077508

44

45 Draag bij aan een toekomst zonder MS Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant! MS is zenuwslopend Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten kent, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose vier keer per week hard. Momenteel is haar been zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met ondersteuning van een wandelstok of mijn man.” Op www. nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen. Opbrengst is hard nodig Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren. Collectant gemist? Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale collectebus aan op www. digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren.

46

47 Kleuren met Lytse Gelf Vissen in de wc De hengelsport kun je overal uitvoeren zoals je op deze kleurplaat ziet.

48 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

49 Verleden en heden Plaats: It Noard (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

50 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Informatie, vragen en reserveringen: info@delfeartsurhuizum.nl Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

51 Wurklist 1 juli 30 juli 30 juli 19.00 uur va. 14.00 uur va. 17.00 uur SVS Eindshow “Dancing trough the Decades” in De Delfeart. Surhúster 6-kamp op het Mienskipsfjild. Bouwvak Feest-BBQ met Yaden en Peter op het Mienskipsfjild. Spreuk van de maand “Aan degene die altijd alle antwoorden weet, zijn niet alle vragen gesteld.” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: Spulwike Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 18 juli 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication