2

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Jiergong 36, nûmer 3, 25 july 2023 Redaksje: Kornelis van Dekken Beitske Tjeerdsma-de Vries Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Pûsterwei 8 9283 XG Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 650 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Joop en Djoeke Postma, till. 351767 Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication