31

31 Opheffing Vereniging Noventa Aan de leden van de Vereniging Noventa Buitenpost, 25 november 2021 Geachte leden, In oktober jongstleden heeft het bestuur van de Vereniging Noventa met instemming van de ledenraad het besluit genomen om de vereniging op te heffen. Al jaren bestond de Vereniging naast de Stichting Noventa Onderwijs: De Stichting, die het bevoegd gezag vormt van de scholen en de werkgever is van alle medewerkers. Steeds meer kwamen wij allen tot het besef dat het in stand houden van de Vereniging Noventa daarin geen toegevoegde waarde meer had. Na overleg met de ledenraad is besloten om de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen te organiseren via de medezeggenschapraden, de schoolraden van de scholen en een Gemeenschappelijk Schoolraad op het niveau van de organisatie Noventa. Deze Gemeenschappelijke Schoolraad vormt een adviesgroep en klankbordgroep voor de bestuurder van Noventa en de leden van de afzonderlijke schoolraden zullen uitgenodigd worden om de bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Schoolraad bij te wonen. Het opheffen van de Vereniging betekent ook dat wij niet over zullen gaan tot het innen van de ledengelden voor 2022. Namens het bestuur van de Vereniging Noventa, Harrie Steenstra Directeur-Bestuurder Ook dit jaar geen Slach om ’e Toer Hoewel het bestuur goede hoop had dit jaar weer een wandeltocht in en om Surhuizum te kunnen organiseren, hebben we helaas moeten besluiten dat door de huidige coronamaatregelen de Surhúster kuiertocht ook dit jaar niet door kan gaan. Hopelijk kan de wandeltocht volgende jaar wel doorgaan, en mogen we u op woensdag 28 december 2022 weer aan de start begroeten. Bestuur Slach om’e Toer

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication