19

Haverbode 2015averbode 2021 19 19 Frans Willem Jozef Robroek wordt 6 augustus 1957 benoemd tot pastoor van de St. Agnes parochie in Bunde. Reeds in de tweede kerkbestuursvergadering onder zijn leiding, op 3 november 1957, wordt besloten tot ‘voorlopige oprichting van een contactblaadje: Parochieleven’. Tot nu toe werden de kerkdiensten en mededelingen over de toen te bouwen nieuwe kerk gestencild verspreid. rochie; de rubriek ‘Vraag en aanbod’. Deze drie rubrieken zullen tijdens het hele bestaan van Parochieleven blijven gehandhaafd. Het eerste nummer bevat verder het Woord voor de week, een artikel van de pastoor over de advent, mededelingen van verenigingen en andere instanties, het adres voor de advertenties en tenslotte niet minder dan 25 advertenties. De eerste jaargang van het parochieblad loopt, evenals de daarop volgende jaargangen, van december t/m. november; vanaf jaargang 14,1971, lopen ze gelijk met het jaar. Het weekblad wordt gedrukt door drukkerij Roex uit Bunde. Het hoofdartikel is vaak van godsdienstige, kerkelijke aard. In de editie van Parochieleven van 2 februari 1958 komen we het woord Carnaval voor het eerst tegen, in een advertentie van De Lindeboom. Op 1 december 1957 verschijnt het eerste nummer van Parochieleven Weekblad voor de parochiegemeenschap van Bunde. Over carnavalsviering treffen we voor het eerst iets aan in de editie van 28 februari 1960, een bekendmaking van de burgemeester. Hij waarschuwt de carnavalsvierders om gedurende de Vastenavonddagen op generlei wijze de openbare orde te verstoren, of door gedrag, onzedelijke of godslasterlijke woorden aanstoot te geven aan de goede zeden. De carnavalsvierders worden er bijzonder op gewezen dat het ten strengste verboden is zich op de openbare weg of in voor publiek toegankelijke lokaliteiten te vertonen: a. in kleren der kunne, waartoe men niet behoort en b. voorzien van stok of wapen. Het dragen van maskers, of het op andere wijze onherkenbaar maken van het aangezicht is in het openbaar of in voor publiek toegankelijke lokaliteiten slechts toegestaan op carnavalszondag en -maandag van 12-24 uur en -dinsdag van 12 tot 23 uur. De politie heeft opdracht scherp toe te zien en streng op te treden. Het sluitingsuur voor cafés en dansgelegenheden is zondag en maandag om 1 uur ’s nachts, dinsdag 12 uur middernacht. In de editie van een week later staat de eerste mededeling van De Havermennekes, een dankbetuiging: De pastoor merkt in de inleiding op dat het parochieblad voorziet in een behoefte, gezien hoe het bestaande kerkblaadje werd uitgespeld en de enthousiaste reacties op de aankondiging van een groter blad. Bovendien is dit parochieblad een stuk zielzorg. Het wil op zijn manier bijdragen tot de opbouw van een levende parochiegemeenschap, vandaar ook de naam Parochieleven. Het wil eveneens een contactmiddel zijn tussen geestelijkheid en parochianen en tussen de parochianen onderling. Financieel gezien is de uitgave van dit parochieblad een avontuur. De financiële basis is het vertrouwen op de Voorzienigheid en op de medewerking van de parochianen. Het parochieblad zal in ieder gezin worden bezorgd, alleen wordt maandelijks een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de rest zullen advertenties het voortbestaan mogelijk moeten maken. Tot slot spreekt de pastoor de hoop uit dat Parochieleven nog lang zijn bescheiden, maar toch belangrijke rol mag vervullen in het gemeenschappelijke streven: de opbouw van Christus’ heerlijke Kerk in de parochie. Het eerste nummer heeft in de kop een logo, dat in de loop der jaren enkele veranderingen zal ondergaan, en een spreuk, die na 3 januari 1971 zal verdwijnen. Het bevat de rubriek ‘Orde der H. Diensten’, later ‘Kerkdiensten’ genoemd, vermelde de priester van de week (parochie), de wekelijkse H. Missen met hun intenties en andere kerkelijke diensten; de rubriek ‘Uit de parochiefamilie’, later ‘Uit de parochie’ genoemd, vermeldend de gedoopten, kerkelijk gehuwden en overledenen in de paInmiddels is in de editie van 3 april 1960 een begin gemaakt met de parochiegeschiedenis; Het ontstaan van onze parochie. In december 1962 ziet de redactie zich genoodzaakt de advertentieprijs iets te verhogen vanwege de hoge drukkosten en de grotere oplage. Vanaf 20 januari 1963 worden het adres van de redactie en van de opgave van advertenties opgenomen in de kop van het weekblad. In mei van dat jaar wordt in het artikel Parochieblad en de verenigingen erop gewezen dat het parochieblad niet alleen kerkdiensten wil publiceren, het wil in zijn opzet een weerspiegeling zijn van het hele parochieleven. Iedere vereniging in de parochie kan van het parochieblad gebruik maken om mededelingen aan haar leden te doen of de hele parochie van haar activiteiten op de hoogte te brengen. Over het algemeen is men veel te weinig op de hoogte van wat in de verenigingen omgaat. Vanzelfsprekend moeten de berichten, gezien de beschikbare plaatsruimte, kort en zakelijk zijn. In 1964 verschijnt de nieuwe rubriek, ‘In ’t kort’, korte berichtjes over parochie en kerk, mededelingen en herinneringen bevattend; deze rubriek zal na enkele jaren weer verdwijnen. In 1968 plaatst de gemeente Bunde, die geregeld bekendmakingen publiceert in het parochieblad, een aantal artikelen, waarin inlichtingen worden verstrekt over de hoofdinhoud en uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Op 22 mei 1970 overlijdt de oprichter van Parochieleven, pastoor Roebroek, op 53-jarige leeftijd; in de editie van 31 mei verschijnt een In Memoriam over hem van kapelaan A. Quadvlieg. Zijn opvolger, pastor B. Goumans, zegt in zijn Overtuigingen bij het parochieblad in de editie van 13 december 1970 dat het blad een grote functie heeft vervuld in het scheppen van een gemeenschapsband en spreekt bovendien zijn grote bewondering uit voor zijn voorganger die dertien jaar wekelijks, naast zijn vele andere werk, kans zag om het hoofdartikel in het parochieblad praktisch alleen te verzorgen. De nieuwe pastoor, B.M.Th.M. Goumans, heeft veel belangstelling voor geschiedenis en dit zal duidelijk te merken zijn in de komende jaargangen van Parochieleven. Talrijke (hoofd) artikelen zullen gewijd worden aan geschiedenisonderwerpen en zullen vooral geschreven worden door hemzelf, maar ook door anderen. Het is jammer dat niet alle artikelen zijn voorzien van de naam van de schrijver. De eerste advertentie van de carnavalsvereniging wordt geplaatst in de editie van 15 januari 1961, over de grote Bonte avond: Zijn liefde voor historie blijkt al meteen in de 9e editie van jaargang 14, 28 februari 1971, waarin een artikel is opgenomen over de lenen Heiligenberg en Carteijn. In 1971 wordt een nieuwe rubriek geopend, ’Mededelingen’, waarin de mededelingen van verenigingen zijn opgenomen; ook deze rubriek zal over een paar jaar weer ver-dwijnen, al blijven de mededelingen van de verenigingen zelf uiteraard worden opgenomen. Op 16 januari 1972 wijdt de pastoor zijn hoofdartikel aan het parochieblad. Hij opent het met te zeggen dat het blad een vaste plaats heeft ingenomen in de gemeen-schap van Bunde. Wekelijks brengt het een christelijke levensvisie in huis en infor-matie over het plaatselijk gemeenschapsleven. Na zijn dankbaarheid te hebben geuit aan de vrijwilligers, die van aanvang aan trouw de verspreiding ter hand hebben genomen zonder enige vergoeding, merkt hij op dat altijd als stelregel heeft gegolden, dat het blad van deur tot deur bezorgd zou worden én dat met de exploitatie quitte moest worden gespeeld om de uitgave niet ten laste van de kerkenkas te laten komen. Door de steeds stijgende kosten dreigt nu een situatie te ontstaan, waarbij niet meer gesproken kan worden van een sluitende exploitatie. Daar de prijs van de advertenties reeds verschillende keren is verhoogd, is het niet reëel dit nu opnieuw te doen. Een aansporing tot vrijwillige bijdrage is iets anders en daarom Vervolg pag.21

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication