21

Haverbode 2015averbode 2021 21 21 wordt de suggestie aan de hand gedaan om jaarlijks een vrijwillige bijdrage van fl.5,00 of fl.0,50 per maand te geven. Naast een artikel over pastoor Servatius Kerckhoffs en het artikel Bunde?? Waar ligt dat? Hoe schrijf je dat?, verschijnt in 1972 ook een serie artikelen over schutterijen in Bunde. In 1973 gaat de pastoor voor carnaval ver terug in de tijd met het op 18 en 25 februari gepubliceerde tweedelige hoofdartikel Geen Karnaval in Bunde in 1756. Omdat de opbrengst en kosten van het parochieblad elkaar in evenwicht moeten houden en dit in 1973 niet het geval is geweest, wordt in het hoofdartikel van 20 januari 1974, Is het Parochieblad één gulden per maand waard?, gevraagd het richtbedrag, nu fl.1,00 per maand, ineens voor het hele jaar te voldoen, of als dit teveel gevraagd is, in twee termijnen. In 1975 publiceert de pastoor op 9 februari het artikel Waar halen ze de haver vandaan, die Havermennekes? In 1976 start de gemeente met de rubriek ‘berichten van uw gemeentehuis’, waarin allerlei gemeentelijke zaken worden bekend gemaakt; aan deze rubriek komt in 1982 een einde. In 1977 publiceert pastor Goumans het artikel De waterput van Kasen. In augustus dat jaar overlijdt Theo Janssen die gedurende 18 jaar een werkzaam aandeel heeft gehad in het tot stand komen en in stand houden van het parochieblad. Hij ontwierp de diverse vignetten en vanuit zijn gezin werd al die jaren de administratie verzorgd. Parochieblad “PAROCHIELEVEN” in moeilijkheden, zo luidt het hoofdartikel van 1 oktober 1978. Voor het eerst in het 21-jarig bestaan van het parochieblad dreigen moeilijkheden te ontstaan, die de uitgave in de huidige omvang onmogelijk zouden kunnen maken. Er is eigenlijk niets ongewoons gebeurd, enerzijds neemt de onbetaalde tekst van het blad (alle mededelingen van verenigingen en instellingen) steeds grotere vormen aan, anderzijds ontkomt ook de uitgever niet aan steeds verder stijgende kosten. Daar men er weinig of niets voor voelt het blad alleen te bezorgen bij betalende abonnees en zo de oplage te verkleinen, de abonnementsgelden en de advertentiekosten te verhogen en geen onbetaalde publicaties meer te plaatsen, worden alle gezinnen en alleenstaanden, die Parochieleven ontvangen, verzocht hun vrijwillige bijdrage (minimumbedrag fl.12,00) te voldoen, worden de verenigingen en instellingen verzocht hun berichten zo beknopt mogelijk te houden, waarbij vrijwillige bijdragen welkom zijn, en worden de advertentiekosten, sinds 1974 ongewijzigd gebleven, gewijzigd. Dat voornoemde oproep om medewerking niet tevergeefs is geweest en tot verbetering heeft geleid kan al in het eerste nummer van 1979 worden gemeld. Zo hebben diverse verenigingen positief gereageerd op de vraag voor een vrijwillige bijdrage en hebben ze, op een enkele uitzondering na, hun mededelingen ingekort. Wel houdt de redactie zich het recht voor gratis publicaties in te korten en teksten die de normaal geachte proporties overschrijden in rekening te brengen. Dit jaar worden wekelijks ongeveer 1550 exemplaren verspreid. In 1980, waarin de pastor twee hoofdartikelen wijdt aan De wortels van carnaval, wordt geklaagd over het feit dat onprettig wordt gereageerd op nota’s voor het plaatsen van mededelingen in het parochieblad, er kan onmogelijk worden toegestaan alle mededelingen zo maar gratis te plaatsen. Financieel gezien is 1980 een teleurstellend jaar door het stijgen der kosten en het dalen der inkomsten, dit laatste door minder vrijwillige bijdragen en door het ontvangen van minder advertenties. De resultaten van 1981 daarentegen zijn tevreden stellend. Aan Bunde als zelfstandige gemeente komt in 1982, een einde; hierbij merkt de Redactie Parochieblad in zijn artikel Bijdrage gevraagd voor ons parochieblad van 17 januari op: ‘Zeker nu Bunde als zelfstandige gemeente heeft opgehouden te bestaan en men weer, zoals de geschiedenis leert, terugkeert naar de status van kerkdorp , of wijk zoals men dit modern ook noemt, heeft een blad als het onze een geheel eigen functie als bindmiddel voor de gemeenschap die we toch samen op een eigen wijze vormen. Want al is de gemeente gefuseerd, de grenzen van onze leefgemeenschap blijven gekenmerkt door Maas, Geul, autoweg en Bunderbos met omgeving en doordat de gemeente samenviel met het grondgebied van de parochie Bunde, vindt dit op een natuurlijke wijze zijn neerslag in ons blad.’ In meerdere afleveringen publiceert de pastor het artikel De kapel van Kasen. Dit jaar wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan De Avermennekes. Met ingang van 1 januari 1983 wordt een nieuwe regeling voor publicaties voor/door verenigingen in Parochieleven van kracht, geldend voor alle Bundese verenigingen. De eerste 30 kolomregels per jaar zijn voor de Bundese verenigingen gratis. Elke kolomregel meer zal maandelijks voor een bedrag van één gulden in rekening worden gebracht. Bij niet betalen zal elke volgende publicatie worden gestopt. Elke publicatie van een activiteit, waarmee geld wordt verdiend, dient in de vorm van een advertentie te geschieden. In 1985 wordt weer eens een poging ondernomen om de laatste achterblijvers er toe te brengen het parochieblad te betalen. Nog steeds zijn er honderden, die vanaf 1 januari trouw iedere week het parochieblad ontvangen…maar niet daarvoor betalen. Diverse keren zijn ze er aan herinnerd, zonder resultaat. Nu wordt voor de laatste keer gevraagd per omgaande te betalen en om, als men het blad niet meer wenst te ontvangen, dit te laten weten zodat de bezorging kan worden stopgezet. Maar ondanks dat 1985 ruim 100 ‘bijdragers’ minder telt dan 1984 gaat het financieel gezien toch goed met het parochieblad. In drie afleveringen publiceert de pastor dit jaar het artikel De Bundese Mijt. Het is in 1985 financieel zo goed gegaan dat de publiciteitskosten voor verenigingen en instellingen met ingang van 1 januari 1986 verlaagd kunnen worden, nu zijn de eerste 50 regels gratis en wordt de prijs voor de volgende regels van fl.1,00 verlaagd tot fl.0,50 per regel. Het weekblad wordt verspreid over ongeveer 1500 adressen, waarvoor tot halverwege juni van 1052 een vrijwillige bijdrage is ontvangen, het vorig jaar bedroeg dit aantal tot dezelfde datum 1124. De pastor maakt 3 augustus 1986 een aanvang met het artikel De Watermolen van Bunde, dat pas na 20 nummers op 24 juli 1988 zal eindigen. Enkele maanden later, op 9 oktober 1988, begint hij de serie Historische straatnamen in Bunde. In het financieel verslag van de parochie Bunde over het jaar 1988, opgenomen in het parochieblad van 19 februari 1989, wordt bij het onderdeel Parochieblad opgemerkt dat de laatste jaren een averechtse werking heeft plaats gehad in de bijdragen van de parochianen. Het aantal uitgegeven exemplaren stijgt door toename van het aantal gezinnen, mede door de vele nieuwbouw in Bunde …het aantal bijdragen daalt echter… Dit geeft toch wel te denken…moeite noch kosten worden gespaard om dit blad uit te geven en door onze niet genoeg te waarderen vrijwilligers te bezorgen. De klacht over te weinig vrijwillige bijdragen voor het parochieblad zal, evenals een oproep om steun, de komende jaren geregeld terugkeren. Naast de bijdragen over de historische straatnamen in Bunde publiceert pastor Goumans de volgende jaren onder meer de historische artikelen: Sint Rochus in Bunde en Een penning van Bunde !? in 1990; De oudste kerk van Bunde en De oudere kerk in 1991; De vlag uit (!)…Bunde! in 1992; 893 tot 1993 Bunde in 1993; Bunde bevrijd voor 50 jaren in 1994 en Schatten van Engelen in Bunde en De Sequoia van Bunde in 1995. De bisschop verleent pastor B. Goumans met ingang van 1 januari 1996 eervol ontslag. Zijn afscheidsreceptie vindt 21 januari 1996 plaats, tegelijkertijd viert hij zijn 25-jarig jubileum als parochieherder van Bunde. In het parochieblad van 21 januari wordt een levensbeschrijving aan hem gewijd. Op 22 juni wordt zijn opvolger, A.J.J. Dohmen, geïnstalleerd. Tot die tijd blijft pastor Goumans nog functioneren en schrijft hij nog twee artikelen over Historische straatnamen in Bunde. Zijn artikelen over de straatnamen zullen in 1998, enigszins bewerkt, aangevuld met enkele nieuwe bijdragen en voorzien van foto’s (allemaal van 17 februari 1998), verzameld en uitgegeven worden door Heemkundevereniging Meerssen in het boekje: B. Goumans, Historische straatnamen in Bunde met foto’s van Ch. Soemers, Heemkundevereniging Meerssen 1998. Inmiddels is in de editie van 11 februari 1996 verschenen: “De Havermennekes” Gesjreve in ’t A.B.B. (Algemein Besjaaf Bungs) door Bèr Gulikers in ’t jaor 1986. Ingaande 1 november worden de activiteiten van drukkerij Roex B.V. overgedragen aan Grafico Druk B.V., die het parochieblad gaat drukken. Het hoofdartikel in de editie van 23 november 1997 is gewijd aan het 40-jarig bestaan van parochieblad Parochieleven. Het kerkbestuur schrijft: ‘Terugblikkend op deze afgelopen 40 jaar mag gesteld worden, dat het blad voorziet in de behoefte aan een contactmiddel tussen geestelijkheid en parochianen en tussen de parochianen onderling. 40 Jaar lang hebben de opvolgende Pastoors van onze parochie het leeuwenaandeel verzorgd van de wekelijkse uitgifte van het parochieblad, door telkens te zorgen, dat een hoofdartikel en de parochieële mededelingen voor publicatie voorhanden waren. Zowel pastoor Robroek z.g., Pastoor Goumans en Pastoor Dohmen zijn erin geslaagd om van ons blad een graag gelezen periodiek te maken.’ In dezelfde editie wordt een oproep gedaan om bijdragen voor het parochieblad, want na 40 jaar dreigt uitgave niet langer mogelijk te zijn vanwege hogere papier- en drukkosten, een veel hogere oplage door de geweldige uitbreiding van de parochie, de gelijk gebleven advertentietarieven, maar vooral doordat te veel parochianen geen enkele bijdrage geven. De roep om financiële steun zal blijven klinken. Na het 40-jarig bestaan op het eind van de 20e eeuw ondergaat het parochieblad in de nieuwe eeuw pas in 2010 een grote verandering, het krijgt dan een nieuwe lay-out. Stond een aantal vaste rubrieken tot nu toe verspreid over het blad, vanaf 30 januari staan diverse zaken, die wekelijks terugkeren op een vaste plek in Parochieleven en wel op pagina 2. Deze pagina bevat nu twee rubrieken, kolommen: Uit de parochie, later Parochieleven, en Wegwijzer. In Wegwijzer staan algemene gegevens en gegevens over kerkdiensten, medische diensten, onderwijs, bereikbaarheid priester (in noodgevallen), (zieken)bezoek pastoraal team en doopzondag; later komt er biechtgelegenheid bij. Parochieleven bevat gegevens over de redactie, inleveren kopij, advertenties en mededelingen, parochiekantoor De Pilaar, bankrelaties, opgeven misintenties en pastoraal team. Daarnaast is ook opgenomen de oproep: Wanneer u ‘’nieuwkomer” bent in de parochie, of wanneer u gaat verhuizen, laat het dan de parochie weten! Deze wijzigingen zijn een duidelijke verbetering, het vergemakkelijkt het zoeken naar adressen, telefoonnummers e.d. en door deze aanpassing is de leesbaarheid van het blad vergroot. Hetzelfde nummer bevat het bericht dat mevrouw M. Nijsten bij het bezorgen van het parochieblad vanwege de gladheid op het trottoir is gevallen en haar enkel heeft gebroken. Verder dat Grafico Druk B.V. gaat verhuizen, na 80 Vervolg pag.23

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication