23

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 23 23 jaar drukken in Bunde worden vanaf 1 maart 2010 kracht en kennis gebundeld onder één dak met Drukkerij Econoom B.V. Beek. Bestuur en leden van de Auwd Prinse Garde Bung laten in de editie van 9 juli 2011 een ‘In memoriam Math Lahaye, Prins der Havermennekes 1980’, opnemen. In 2013 moet een herhaalde oproep worden gedaan om bezorgers voor het parochieblad en inmiddels gaat het fi nancieel gezien ook niet goed met het blad. Er is een behoorlijk fi nancieel tekort en dat moet worden aangepast uit parochiemiddelen. Het zou jammer zijn als door gebrek aan fi nanciën de uitgave verminderd zou moeten worden of zelfs helemaal gestaakt; zeker omdat het voor de parochie en haar verenigingsleven een geweldig en niet te vervangen verlies zou betekenen, aldus de redactie. Daarom gaat er iets veranderen. Drukker/uitgever De Econoom koopt een nieuwe drukmachine, waarop nog wekelijks enkele uren beschikbaar zijn om het parochieblad te drukken en neemt bovendien de bijkomende werkzaamheden als advertenties, acquisitie, facturering enz. voor zijn rekening. De opbrengst van de advertenties zullen de uitgaven moeten dekken voor de drukker. Om het lezen te vergemakkelijken wordt gekozen voor een wat groter lettertype, dat bovendien iets zwarter wordt gedrukt. Verder is de papiersoort iets lichter, 80 in plaats van 90 grams. Voor de verenigingen blijft voldoende ruimte beschikbaar. Hun berichten moeten kort en bondig zijn en betrekking hebben op activiteiten voor of door verenigingen uit de eigen parochie. Ze worden geplaatst in volgorde van binCorona en de keersjstjal krap. Daoneve zin d’r de herders volleges de tradisie ten minste 2) PLUS de 3 wieze. Es veer aannumme dat de (minimaal) 2 herders gein familie van ein zin en de 3 wieze neet samenwoonde in ‘n gedeild appartemint, dan zin d’r in totaal ACHT luuj oet ZES hoeshauwwes! Wat kins te doon? Voog de drie wieze pas op 6 jannewarie toe en stuur de herders op 5 jannewarie nao hoes. Laot ‘n breefk e invölle met naam, adres, aankoms- en vertrektieje, plaats desinfectiemiddeldispenzers en, hjél belangriek.... markeer dudelik de aafstande veur de stjal en de regels veur einrichtings verkjér met plekband. Vergeet neet um beveiliging veur de ingank te plaatse. Veur eederein dae dit jaor ‘nne keersjsjtal wilt opzette, rekening hauwend met de momenteel geldende regels: Jezus Maria en Jozef = 1 hoeshauwwe meh dan weurt ‘t Reizende réporter Bèrke nenkomst en naar gelang er plaats is. Bij een afgesproken omvang van maximaal 16 pagina’s zal het zelden voorkomen dat verenigingsnieuws moet blijven liggen tot de volgende week. Een grote verandering is hier dat er geen kosten meer in rekening worden gebracht. Voor de adverteerders verandert en niets wezenlijks, alleen ontvangen ze hun factuur niet meer van de parochie, maar van de drukker, waaraan ook betaald moet worden. De bezorging van Parochieleven zal op dezelfde voortreffelijke wijze blijven geschieden als voorheen. Om de druk op de geestelijken voor de wekelijkse verzorging van een artikel voor het parochieblad te verminderen, wordt ervoor gekozen dat de pastoor en de kapelaan (waarover de parochie nu beschikt) ieder nog één keer per maand de voorpagina van het parochieblad zullen vullen. Voor de twee resterende weken per maand wordt een gastschrijver gezocht om het blad te verzorgen. Deze zal o.m. nieuws brengen uit parochie, bisdom en wereldkerk. Al deze maatregelen kunnen het einde van het parochieblad toch niet voorkomen. Het zal de komende jaren nog wekelijks blijven verschijnen, maar fi nanciële- en bezorgproblemen zijn er uiteindelijk de oorzaak van dat 20 juni 2020 het doek na 64 jaargangen valt. De parochie Bunde heeft van 1 december 1957 tot en met 20 juni 2020 een eigen weekblad gekend, parochieblad Parochieleven. Dit blad vormt een prachtige bron voor een gedeelte van de plaatselijke geschiedenis in deze periode, men vindt er allerlei gegevens over de parochie en Bundese verenigingen, zowel in artikelen als mededelingen en advertenties. Het hoofdartikel, vaak van godsdienstige, kerkelijke aard, is meestal geschreven door de dienstdoende pastoor, al zijn er ook hoofdartikelen van de hand van andere personen, zoals de kapelaans, indien de parochie daarover beschikt en mannelijke en vrouwelijke missionarissen uit Bunde. Onder het pastoraat van B. Goumans worden diverse historische artikelen van hem gepubliceerd, maar ook van anderen over onder meer de parochiegeschiedenis (tweemaal), herinneringen aan Kasen en het zangkoor. Mededelingen van verenigingen uit Bunde in het parochieblad zijn heel vaak afk omstig van de vrouwenverenigingen LVB en Inter Nos, zolang die bestaan, en de harmonie. Wat advertenties betreft is de periode rond gemeenteraadsverkiezingen in de latere jaren in zekere zin een soort goudmijn. Advertenties zijn ook afkomstig van verenigingen, onder meer de Havermennekes rond carnaval, maar vooral van de Bundese middenstand. Het in 2020 verdwijnen van Parochieleven mag gerust een verlies voor de Bundese gemeenschap worden genoemd. Wiel van Mulken ... en dan is er JCV de Haverzekskes Vorig jaar hebben wij als Stichting Jeugdcarnaval de Haverzekskes nog ons 55-jarig jubileum mogen vieren. Een geslaagd feest met een prachtig jubileum prinsenpaar, adjudant en raad van elf. We konden toen nog niet weten dat er in 2021 geen 56e prinsenpaar van de Haverzekskes zou zijn. Veel kinderen die nu in groep 7 van de basisschool zitten, hebben zich al jaren verheugd om bij de Raad van Elf van de Haverzekskes te komen, of hadden de hoop om prins, prinses of adjudant van 2021 te worden. Helaas gaat de carnaval dit jaar niet door. We hopen dat de carnavalsgedachte bij de jeugd van Bunde blijft leven en dat we in 2022 weer leuke carnavalsactiviteiten voor de families in Bunde kunnen organiseren. We wensen als bestuur iedereen veel sterkte toe in deze periode en hopen dat carnaval 2022 weer net zo wordt als de afgelopen 55 jaar! Haverzekskes Alaaf Bung Alaaf

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication