29

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 29 29 De Knauweleare Namens de Havermennekes is aan ós gevraog um os veur te sjtèlle aan alle Bungenaere in ós dörp. Veer kinne bienao neet geluive dat d’r nog luuj zeen die ós neet kinne, mer uiteraard vervul v’r deze vraog gaer! Leef luuj van Bung en omstreken, veer zeen de Knauweleare! Veer zin ‘nne hechte vriendengroep met allemaol Bungenaere, actief bie de VV Bunde en höbbe ós zun drie joar geleije bie ein gepak um de carnaval in Bung ’n impuls te geven! Wie dit is begós, wie geer ós wellich hauwt kinne herkinne de aafgeloupe jaore en welke doele/wunsje veer höbbe veur de toekoms zal veer aan uch veurdrage. Wie ’t allemaol begós; Veer numme uch met nao de december maond in 2016. Veer waore met 4 van ózze leden opstap in Nijmegen. G’r lees t good jao, in Nijmegen. Dao zaot ‘nne kammeraod van ós op kamers en v’r ginge n’s eve kieke of de plaatselijke kroegen dao koste tippe aan Café Regina en de Haverput die v’r bie ós in ‘t dörp gewint waore. De aovend opsjtap waor onbesjriefelijk, aangezeen v’r d’r neet mjé väöl van weite, mer de daag d’r nao waor nog beter; op ’n aafgeraff elde bank, tösje de laeg fl esje Grolsj, Sjpek en ei in de mik, koum dao ‘t idee um tiedens de welbekinde carnevals aovend van de voetbalclub acte de presence te geve es ‘carnavalsvereniging de Knauweleare’. Met 4 man sjterk ging v’r vervolgens vol verwachting richting ’t Heiveld um os dao auwerwèts d’r door te gwoàjje. Veer sjtinge d’r dao geweldig op met blauwwitte mutskes wat inmiddels collectors items zeen. Dae aovend kaome veer althans veur ’n verrassing te sjtoon. Op deze aovend weurt altied ‘nne prins van de voetbalclub oetgerope. Van os 4e hauw v’r eine mol in os midde dae mjér wis dan de res. Op 17 februari 2017 werd in de kantien op ’t Heiveld ózze prins Yoerik I oetgerope. Sommige luuj dachte dat metein de kerremis waor want d’r sjtinge 3 man wie ‘nne botsauto te kieke! Op dae bewuste aovend hauwwe de Knauweleare hunne jérsjte onoffi ciële prins in de gelederen en werd ’t roadsmutske van de Knauweleare metein euvergedrage aan ein nuuj lid. Boete ‘t feit dat v’r d’rs hjél väöl gehad hauwwe en met Veer krege aansjpraak van luuj in t dörp, van de voetbalclub en zelfs van de Havermennekes dat veer een leuk clubke hauwwe! De Havermennekes vroogte ós nao ein tiedsje of veer ós neet n’s bie ein wouwe pakke um get serieuzer d’r met um te gaon, um ós daadwerkelijk es vereiniging te nestelen in de Bungse carnaval. Hie laoge in jérsjte instantie de meininge van ós oet ein, “Wille v’r dat?”, “Is toch ruig, kin v’r get sjtumming make!” “Wat helt dat dan in?” “Mot v’r dan oug ech euveral bie zeen?” Oeteindelik door good met ein te kalle, de veurs- en tegeste besjpreke, ‘t oetbreide van ós clubke van 6 nao 7 Knauweleare, haet ós doon besjlisse um daadwerkelijk ’n rol van beteikenis te sjpele in de Bungse carnaval! Veer hauwwe ós zelf in ’t nuuj gesjtoke met greun gillekes, rwoàd, geel en greun mutskes, d’r woort ein logo veur ós ontwikkeld en v’r zouwe in 2019 veur de jérsjte kjér met doon aan de Bungse carnevalsoptoch! Eederein hauw zien taak; dit leep oet ein van ’t koppien wakker woorte de daag d’r nao, hauw v’r dus metein oetbreiding van os clubke! En toen? De carnaval van 2017 kaom get te gauw op ós aaf, dat v’r eigenlik die honderd ideeje wat v’r hauwwe neet koste realizere. Noa de carnaval höbbe v’r ós met os 5e bie ein gepak en zin de sjwoànste herinneringe óntsjtange. V’r höbbe ós bie ein gezat met ‘nne bbq in zowel de zomer es de winter, höbbe ózze notulen zorgvuldig opgesjreve en zeen tot biezónder leuke vergaderingen gekomme. De reaksies van veurig jaor waore geweldig en hauwwe dan oug de wunsj um dit jaor op de carnevals aovend van de voetbalclub weer dao te zeen es Knauweleare. Veer krege zelfs al aanvraoge van boete aaf um bie ós clubke te whjérre! In ’t joar 2018 kwam de jérsjte offi ciële prins van de Knauweleare oet de hoge hoed en dit waor Dean de jérsjte! Heer haet deze rol met verve vervuld en waore blei dat heer ózze jérsjte prins waor! Vanaaf dat moment is ’t bes waal sjnel gegange met ós. hole van beer, de contactpersoon van de wagen, de beheerder van feesboek, g’r kint ’t uch zwoà gek neet bedenke mer veur alles hauw v’r eine! In 2019 repe veer, op de carnevals aovend van de voetbalclub, ózze Twjédde prins oet! Dit jaor waor de eer aan Prins Stefan de jérsjte! V’r waore inmiddels met 7 raodslede en eine prins, wat langzaam verdach op eine echte raod van Èllef ging lieke. Vervolgens waor ein van de sjwoànste daag van ós leven dao; d’n optoch! Op de nach van zondig op maondig hauw veer ‘n ludieke actie veurbereid um de Havermennekes, de Zakoplaotersj en alle carnevaliste in Bung daadwerkelijk te laote merreke dat veer met dege. Op maondig mörge tijdens ’t spek en ei ontbijt hauw veer de Haverzak in ós midde, ’t oethangbord van de Bungse carnaval! Gelökkig kós eederein ózze actie waardere en höbbe ver deze samen met de Havermennekes en Zakoplaotersj weer opgelaote op carnevals maondig! Grepke mot kinne uiteraard! D’n optoch waor väöl geregel en zwoà väöl hauw v’r ós d’r in jérsjte instantie neet bie veurgesjtèld, mer dizze daag haet ós zwoà väöl prachtige mominte opgeleverd en zwoà väöl ruige herinneringe dat v’r zeker wiste vanaaf dae daag: dit elk joar! De plannen van 2020 sjtinge al op de agenda en v’r zouwe ós nog mjér laote whjérre en laote zeen in t dörp. Dit joar hauw veer, door het óntbreke van ’t hjérre- en damescafé in Bung, ós bie ein geraap met Stefan en Sabine van Café Regina um in hunne café de Knauwelzitting te organizere. Dit is, mede door sponsoren, oetgedreijd op eine geweldige aovend! Veer höbbe hie ózze prins Bjorn de jérsjte oetgerope, optraejes gehad van meerdere carnavalsartieste en eine tombola met geweldige prieze gehad. Ózze aovend kós neet mjé kepot en vanaaf dat momint waore veer ’n éch begrip in de Bungse carneval! Oug aafgeloupe carneval zeen veer met gewaes in de optoch, wat tot op 2 minuut van te veure nog mer de vraog waor, want v’r hauwwe de verkjérde traktor veur de wagen hange… Es ste de gooj luuj kins, kins ste alles oplosse laot v’r mer zegge! Mede door inzat van väöle höbbe v’r oug dae daag es waanzinnig belaef! De bezetting op de Carnevalswage hauw zelfs oetbreiding gekrege, want dit jaor ging al het vrouwelijk schoon van ós met! Veer vónge dat geweldig en v’r hauwwe ’t idee dat de luuj langs de kant oug get lever nao ós keken noe! Vervolg pag. 31

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication