18

Circular Food Center volop in ontwikkeling Een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit voedselsystemen, terwijl een derde van het geproduceerde voedsel uiteindelijk niet op ons bord belandt. Alleen samen met de hele keten kunnen we hier iets aan doen. In Nederland zet de stichting Samen Tegen Voedselverspilling zich in om Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties te halen: voedselverspilling met 50% verminderen vóór 2030. In het Circular Food Center, gevestigd bij Cultuur Haven Veghel aan de Noordkade in de gemeente Meierijstad, deelt de stichting samen met veel stakeholders kennis en netwerken en wordt er volop samengewerkt. Sleutelproject in Regio Deal Noordoost Brabant In 2020 sloten het Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Meierijstad de Regio Deal Noordoost Brabant om te investeren in leefbaarheid en welvaart in de regio. De ontwikkeling van het Circular Food Center in Veghel (gemeente Meierijstad), met stichting Samen Tegen Voedselverspilling als trekker, is één van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal. Kennis- en ontmoetingscentrum voor bedrijven, onderwijs, onderzoek en consument Het Circular Food Center biedt onderdak aan belangrijke initiatieven en expertise rondom circulaire en innovatieve voedselketens. Hierin bundelen bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen krachten, netwerk en kennis, met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo binnen de voedselketen te behouden. De activiteiten in het Circular Food Center zijn gericht op de vier actielijnen van Samen Tegen Voedselverspilling: 1. Het meten van voortgang en impact. 2. Samen met bedrijven in de keten voedselverspilling voorkomen en reststromen optimaal verwaarden. 3. Consumentengedrag beïnvloeden met een positieve sociale norm. 4. Spelregels veranderen voor een circulair, verspillingsvrij voedselsysteem. Clusters voor innovatie Het Circular Food Center brengt clusters van bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar rondom verspillingsvrije thema’s. Vanuit die clusters worden verspillingsvrije innovaties, die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen, in de praktijk gebracht. Circulaire dierlijke eiwitketen Een eerste cluster startte in 2021 met samenwerken rondom ‘de circulaire dierlijke eiwitketen’, 18 - FOOD Locaties 2022/2023 waarin reststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen kunnen deze voedselresten weer “upcyclen” tot een dierlijk eiwitproduct voor humane consumptie, zoals vlees of eieren. Alleen wanneer reststromen op grotere schaal worden omgezet in diervoer, wordt de ambitie om voedselverspilling in Nederland jaarlijks met 1 miljard kilo te halveren haalbaar. Bedrijven werken binnen het cluster aan verschillende cases, zoals een ‘kringloopkarbonade’ of ‘verspillingsvrij ei’. Verspillingsvrije broodketen Oogsten, bakken, verpakken en vervoeren: er zit veel energie in ons brood. Toch worden er in Nederland dagelijks nog 700.000 broden per dag teveel gebakken. Ongeveer de helft daarvan wordt verspild door consumenten thuis, maar ook in de keten valt nog winst te halen. Bijvoorbeeld bij supermarkten, waar 8% van het brood retour gaat en wordt verwerkt tot veevoer. Onder de vlag van het Circular Food Center werd in 2022 een tweede cluster opgericht dat werk wil maken van een verspillingsvrije broodketen, van graankorrel tot broodtrommel.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication