10

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) Goed geoutilleerd binnenvaartnetwerk van groot economisch belang Als Nederland haar internationale positie als vooraanstaand distributieland wil behouden en verbeteren, is visie op en strategische samenwerking voor een sterk en gezond binnenhavennetwerk een eerste voorwaarde. Dat zegt Eric Janse de Jonge, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). M et de komst van Eric Janse de Jonge ontstaan nieuwe ideeën en plannen van aanpak binnen de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de groeiende markt voor goederenvervoer over water. De belangenorganisatie vroeg hem zo’n half jaar geleden een voortrekkersrol te vervullen, vanwege zijn brede bestuurlijke ervaring. Janse de Jonge geeft blijk van fascinatie voor de dynamiek en potentie van de binnenvaart. Hij is zich bewust van de noodzaak om vaart te zetten achter het realiseren van sterke en gezond functionerende binnenhavens. “Voor onze wereldwijd bekende zeehavens is vandaag de dag een goed geoutilleerd binnenhaven en -vaartnetwerk onontbeerlijk,” zegt hij. “De NVB kan daarin veel betekenen. Zo bieden wij op diverse manieren ondersteuning om optimaal economisch profijt te behalen uit de kansen van de komende jaren,” zegt hij. Kansrijke sector Sinds zijn aantreden als voorzitter bezoekt hij binnenhavens in alle provincies om maximaal inzicht te verkrijgen in de sector, (potentiële) leden te ontmoeten en perspectieven te creëren voor nauwere samenwerking. “Samenwerking loont,” benadrukt hij. “We kunnen echt continu leren van elkaar en dat moeten we ook. Goederenvervoer over water heeft de toekomst.” De binnenvaart ontlast het overvolle wegennet en kent geen filevorming. Goederenvervoer over water is niet alleen strak te plannen, maar ook duurzaam, milieuvriendelijk en economisch interessant bij omvangrijkere ladingen. Strategisch samen optrekken “Daarom is de tijd rijp om nog meer samen op te trekken met aanverwante organisaties, zoals binnenvaartbrancheverenigingen Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart en Koninklijke BLNSchuttevaer,” vervolgt hij. “Zonder dat er ook maar enigszins sprake is van een fusie-oogmerk, kunnen we prima gezamenlijk knelpunten aanpakken en oplossen. Zo groeien we spelenderwijs snel naar een doeltreffende krachtenbundeling en kunnen we wanneer nodig direct één front vormen en samen strategie bepalen. We moeten elkaar meer gunnen, de ruimte geven en ondersteunen. Dat betekent dat we de kracht moeten opbrengen om zaken te verdelen, zodat we er uiteindelijk allemaal beter van worden. De NVB wil vooral versnipperde lobby te vermijden. Zo kunnen we samen synergie bereiken.” Heldere visie Van essentieel belang acht Janse de Jonge de ontwikkeling van een heldere visie op de toekomst. “Dat geldt zowel voor de afzonderlijke havens als voor de samenwerkende havenregio’s,” geeft hij aan. “Zonder visie is het moeilijk om schaalvergroting te realiseren en te behouden en om adequaat in te spelen op kansen die zich voordoen. Ook moeten we op gemeentelijk en regionaal niveau meer bekendheid genereren voor de huidige economische spin-off en de perspectieven van de havens.” Janse de Jonge wijst daarnaast op de systeemverantwoordelijkheid voor de nationale zee- en binnenhavens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Om daadwerkelijk de noodzakelijke, centrale regie te kunnen nemen, moet ook het ministerie allereerst een duidelijke visie ter tafel leggen,” zegt hij. “De NVB kan - uiteraard tegen betaling - helpen bij de totstandkoming van Belangenorganisatie De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) behartigt de professionele belangen van ruim zestig aangesloten leden, waaronder provincies, gemeenten en havenbedrijven. Daarnaast heeft de NVB geassocieerde leden, zoals consultants op het gebied van water- en havenmanagement. De NVB is gesprekspartner voor en verzamelaar en ontsluiter van kennis op het gebied van binnenhavenbeheer, vaarwegen, zeehavens, binnenvaart en andere modaliteiten. De organisatie informeert haar leden via een jaarcongres, het NVB Nieuws, nieuwsbrieven, sociale media, masterclasses voor beginners en gevorderden en regionaal en thematisch overleg. Veghel 10 - Havenlocaties 2017

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication