63

2. Leefbaarheid De Haven van de Toekomst is een haven waar veel aandacht is voor de leefbaarheid van mens en dier in het gebied. Dit zal zichtbaar worden door de inpassing van de industrie in de leefomgeving. De aanwezigheid van hoogwaardige industrie en het afschermen van geur- en lawaaiveroorzakende processen zijn daarbij een basis. Overlast voor de omgeving wordt daardoor beperkt en maakt een prettig verblijfsklimaat voor alle gebruikers mogelijk. 3. Bereikbaarheid De grote onderlinge samenwerking tussen de havens in de Regio gaat zorgen voor een verhoogde behoefte aan verbindingen tussen de havens. Nieuwe vormen van productiemethoden zoals 3D-printing zullen daar een belangrijke rol in spelen. De opkomst van 3D-printers maken het interessanter om eindproducten lokaal te produceren omdat productiekosten (als gevolg van minder arbeid) omlaag gaan. Dat leidt tot minder transport van producten die nu nog veelal per container over zee vanuit Azië worden vervoerd. Dat kan volgens berekeningen leiden tot een daling van het vervoersvolume over de lange afstand met maar liefst 37%. Tegelijkertijd zal echter de vraag naar grondstoffen en halffabricaten voor met 3D-printers geproduceerde artikelen fors toenemen. Die binnenlandse toename is een positieve ontwikkeling voor de binnenvaart. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen op Smart Mobility ons gaan brengen richting snelle zelfvarende shuttles tussen de havens onderling die op relatief korte afstand van elkaar liggen. Voor de grotere afstand zal de bemande binnenvaart echter blijven bestaan waarbij wel sprake is van meer standaardisatie en platooning, gebaseerd op de te vervoeren goederen. Binnenvaartschepen zullen hier meer en meer op aangepast gaan worden. Een Havenregio wordt één groot effectief en efficiënt vervoersknooppunt waar alle vormen van transport aanwezig zijn. Synchromodaal vervoer zal dan ook verder ontwikkeld worden met een centrale rol voor de binnenvaart vanwege de blijvende duurzame voordelen. Om als binnenvaart het meest duurzame transportmiddel te blijven zal nog een grote ontwikkeling plaatsvinden ten aanzien voortstuwingssystemen, enerHavengebieden worden compacter en het wordt mogelijk om andere invullingen aan de ruimte te geven waarmee een relatie met de omgeving kan worden gelegd, zoals wonen en recreëren. Er komt meer groen in de haven en het water wordt ingezet om de belevingswaarde, het milieu en het ecologisch milieu te versterken. Voor zowel de schippers, het walpersoneel in de haven en de directe omgeving ontstaat zo een gezonder en prettiger milieu om te verblijven en te ontmoeten. De extra aandacht voor natuurwaarden en inrichting draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de Haven en het havengebied. Het havengebied gaat een integraal onderdeel vormen van het totale stedelijk weefsel. Movares kan helpen bij de duurzame inrichting van havengebieden door plannen te maken waarin logische verbindingen in het gebied worden bepaald en waarbij de natuurwaarden, de omgevingskwaliteit en sociale veiligheid op een hoge plaats staan. Met onze moderne communicatiemiddelen zoals Virtual Reality en Mixed Reality, waarmee wij als organisatie erg sterk zijn in de branche, brengen wij het gebied vooraf tot leven zodat het voor gebruikers en de omgeving helder is wat de meerwaarde van het gebied wordt. Havenlocaties 2017 - 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication