11

Eric Janse de Jonge Meer informatie Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) Eric Janse de Jonge, voorzitter Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam 010 – 7989840 nvb@binnenvaart.nl havens.binnenvaart.nl Belangenorganisatie De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) behartigt de professionele belangen van 54 aangesloten leden, waaronder provincies, gemeenten, havenbedrijven, havensamenwerkingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Daarbij vertegenwoordigt een zestal leden alleen al 34 gemeenten. Ook heeft de NVB geassocieerde partners, zoals consultants op het gebied van water- en havenmanagement. De NVB is gesprekspartner voor en verzamelaar en ontsluiter van kennis op het gebied van binnenhavenbeheer, vaarwegen, zeehavens, binnenvaart en andere modaliteiten. De organisatie informeert haar leden via een jaarcongres, het NVB Nieuws, nieuwsbrieven, sociale media, masterclasses voor beginners en gevorderden en regionaal en thematisch overleg. We hebben nu een kader voor de ontwikkeling van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van broeikasgasemissies in Nederland om de klimaatverandering te beperken. Dit tot een niveau dat in 2050 95 procent lager ligt dan dat 1990 liet zien. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, is een streven naar 49% reductie vastgesteld voor 2030. De rol voor zee- en binnenhavens is vooral een stimulerende en faciliterende. De NVB streeft naar een geharmoniseerd beloningsysteem voor duurzame binnenvaartschepen in zee- en binnenhavens. Haven Nota 2019 Janse de Jonge wijst erop dat in de Haven Nota voor de komende twintig jaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de binnenhavens een belangrijke rol moeten spelen. “Goede inmenging lukt alleen met schaalvergroting, dus als de havens samen optrekken,” zegt hij. “Daarom gaan de NVB, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) en BOZ binnenkort rond de tafel om ver vóór eind 2019 op één lijn te komen.” “We moeten nu fors gaan scoren op met name duurzaamheid en digitalisering,” geeft hij vervolgens aan. “Zo kunnen we overslagpunten benoemen en streven naar een nationaal transportvolume over water van 50 procent, in plaats van de huidige nog geen 40 procent. Vervoer over water is per tonkilometer al gunstig voor het klimaat en vermindert de congestie op de weg. Met energietransitie is binnenkort nog meer winst te behalen. Onderling moeten we ook alle beschikbare data uitwisselen om tijdig nationale en grensoverschrijdende ambities te kunnen realiseren. Ik zie de ontstane situatie als een gouden kans voor de sector.” Strategische uitvoering Aan de gezamenlijk opgestelde verenigingenstrategie moet een goede actielijst worden verbonden, volgens Janse de Jonge. “We moeten snel afstevenen op uitvoering,” benadrukt hij. “Aangezien connecties in Europees verband - op zich positieve - druk geven, zullen we intensief met elkaar aan de slag moeten om onze koersen te verleggen.” De NVB maakt zich al op om de bakens te verzetten. Janse de Jonge: “Movares onderzoekt op dit moment in opdracht van de NVB wat er speelt bij de leden en hun regio. Ieder kan knelpunten Havenlocaties 2019 - 11 en kansen aangeven. In het voorjaar van 2019 moeten alle gegevens binnen zijn en kunnen we samen met Movares gaan analyseren. De daaruit voortvloeiende koersbepaling en bijbehorende prioriteitenstelling koppelen we terug naar de leden. Besluitvorming gebeurt in de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober.” Daags daarna, op 4 oktober, vindt het NVB jaarcongres 2019 plaats in Deventer. De organisatie daarvan is in handen van POLO, Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle. <<

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication