37

op een gelijkwaardige verdeling van de kade-/havengelden én de grondexploitatie. Om die stabiele basis te realiseren in Harlingen voert Pot een erfpachtconstructie door. Daarmee kan PoH beter sturen op het grondgebruik en de havenactiviteiten. Kuitenbijter en bruggenbouwer Pot: “Ons uitgangspunt is ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’. Een goede indeling van de bedrijven zal synergievoordelen opleveren. Dat betekent onder meer dat watergebonden bedrijven voorrang krijgen op niet-havengerelateerde ondernemingen. We zijn zelfs bereid om die ‘droge’ bedrijven te verplaatsen als dat voor de indeling, synergie en de haveneconomie beter uitkomt.” In dit verband wordt gesproken over Port of Harlingen die tegelijkertijd kuitenbijter en bruggenbouwer is. “Daarmee kunnen we als slagvaardige organisatie ervoor zorgen dat de aandacht blijft uitgaan naar samenwerking en ontwikkeling van bedrijven en de haven”, licht Pot toe. Behalve herindeling is uitbreiding van het haventerrein net zo interessant. In de Port of Harlingen was nog 20 ha grond te vergeven, waarvan de helft recentelijk is gegund aan de bouwcombinatie die met een cementfabriek de komende vier jaar betonblokken gaat maken voor de renovatie van de naburige Afsluitdijk. Verder is er serieuze belangstelling van een bedrijf voor het pachten van 5 ha. Blijven over stukjes braakliggend terrein links en rechts naast bestaande bedrijven, tezamen ongeveer 5 ha. Frisian Ports Als je het over de havenvisie hebt, ontkom je niet aan de ideeën en ambities van de verenigde Friese binnenhavens die samen met Harlingen optrekken in Frisian Ports. Havendirecteur Pot vindt het een goed initiatief, al is het maar vanwege de gezamenlijke marketing van de acquisitie van bedrijven. “Ik denk ook dat je als Frisian Ports richting de provincie sterker staat, zeker als er nieuwe investeringsprojecten in aantocht zijn.” Wat hem betreft past de Friese havensamenwerking prima in de Harlingse blik op de horizon: verder versterken en professionaliseren van de haven. << Kerngetallen Port of Harlingen Industriehaven: 130 ha bruto Overslag: zeevaart 1,7 miljoen ton, binnenvaart 2,4 miljoen ton (totaal 4,1 mln) Directe werkgelegenheid: circa 1.415 personen Toegevoegde waarde: € 130 miljoen Aantal bedrijfsvestigingen: 168 Duurzaamheid in en rond de haven Port of Harlingen wil op het gebied van duurzaamheid proactief zijn als het gaat om ecologie, visserij en toepassingen in het havengebied. Ecologie “PoH wil haar bedrijvigheid op een duurzame wijze inpassen en een bijdrage leveren aan behoud en versterking van de kwetsbare Waddenomgeving. PoH wil in de toekomst fungeren als koploper in de wijze waarop ze de havenactiviteiten hand in hand kan laten gaan met behoud van het aanwezige ecologische systeem. De initiatieven op het gebied van baggeren en spuikanalen worden dan ook verder ondersteund, onderzocht en uitgewerkt. Hierbij zal ook worden gekeken naar het doorvoeren van innovatieve duurzame toepassingen.” Visserij “PoH wil zich blijven richten op marktclusters met een sterke verankering in Harlingen en de regio. Eén daarvan is de visserij die in vele opzichten een belangrijke sector voor de haven is. De sector omvat de visvangst op de Noordzee en op de Waddenzee, de aan- en afvoer van vis- en visproducten, opslag en distributie, de visafslag (garnalen) en de visverwerkende industrie. De ambitie is om, in samenwerking met de vissers, de visserijhaven tot meest duurzame van Europa te maken en te houden. Hierbij ligt de focus op de juiste infrastructuur en ketenintegratie binnen de visserij. Verder kan gedacht worden aan nieuwe scheepsontwerpen, de manier waarop de vissers de bijvangst verwerken en de manier waarop ze vissen.” Toepassingen in het havengebied “PoH vindt het belangrijk dat zowel gevestigde als nieuwe bedrijven een duidelijke en praktische duurzaamheidsvisie en -strategie hebben. Daar waar mogelijk zal PoH het bedrijfsleven faciliteren met praktische zaken, zoals het geven van informatie over mogelijke subsidies. Maar ook met het faciliteren en stimuleren van duurzame productiefaciliteiten en het creëren van duurzame op- en overslag. Denk aan het opstarten van (pilot)projecten en samenwerkingen gericht op bioLNG (vloeibaar gas) voor het gebruik voor de scheepvaart, en de productie en levering van waterstof en groengas op het gasnet. Voor PoH zit duurzaamheid ook in de manier waarop de initiatieven mogelijkheden bieden voor het scheppen van werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het versterken van de economie.” Voor inlichtingen: Port of Harlingen Postbus 225, 8860 AE Harlingen Tel. 0517 – 723 333 www.portofharlingen.nl Havenlocaties 2019 - 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication