26

De nationale omgevingsvisie Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2. We willen graag dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig veilig en gezond is om in te wonen, werken en recreëren. Daarom is het belangrijk nu al na te denken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De overheid heeft hiervoor onlangs een nieuwe aanpak gepresenteerd: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De uitdagingen waar we voor staan, de keuzes die we moeten maken staan in de NOVI beschreven. D e vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan het bouwen van een miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar is in ons land. Niet alles kan, en niet alles kan overal. In de Nationale Omgevingsvisie beschrijft het Rijk hoe Nederland een veilig, gezond en welvarend land kan blijven, ook voor toekomstige generaties. Door een nieuwe manier van Credits: Siebe Swart / Hollandse Hoogte kijken, het slim combineren van functies en een opgave- en gebiedsgerichte aanpak krijgt het scala van belangen en claims een plek binnen de schaarse 41.000 vierkante kilometer die Nederland telt. Minister Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met klimaatverandering, energietransitie, transitie naar kringlooplandbouw, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.” Afwegingsprincipes Omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal, dat wil zeggen: gezondheid, milieu en duurzaamheid. In de NOVI staan vier prioriteiten met richtinggevende keuzes (zie figuur 1). Keuzes worden gemaakt op basis van drie afwegingsprincipes: 1) combineren van functies gaat voor enkelvoudige functies; 2) kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; 3) afwentelen wordt voorkomen. 26 - Stationslocaties 2020/2021 Figuur 1: Prioriteiten van de NOVI

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication