0

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kinderkoepel 2021 in het kort Infographic 4 Het jaar 2021 Personeel Samenwerking in de jeugdketen Project Kinderogen: beleid op regionaal niveau Pedagogische kwaliteit Start project implementatie nieuwe software In de spotlight Lunchkids stopt Gezamenlijk speelplein vernieuwd Samenstroom in gebruik Stiltehuisjes op Waterwiebels Uitbreiding wagenpark GoCab Eerste workshop voor en door gastouders Kinderkoepel in 2022 Volop in beweging 6 6 7 8 8 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 4

Voorwoord Inventiviteit, drive en doorzettingsvermogen Nog eens een jaar lang werken onder bijzondere omstandigheden die de wereldwijde COVID-19-pandemie van ons vroeg. Het leek niet meer mogelijk. En toch begon 2021 weer op die manier. We hadden al onze inventiviteit, drive en doorzettingsvermogen nodig om onze kinderopvang goed te laten draaien. Dat het ons ook lukte om nieuwe ontwikkelingen op te zetten, volop deel te nemen aan belangrijke regionale projecten en een prachtig nieuw kindcentrum in gebruik te nemen, is simpelweg buitengewoon. En dan noem ik alleen nog maar de bijzondere dingen. Daarnaast werkte iedereen ook keihard om “gewoon” de goedgevulde groepen draaiende te houden en ons personeelsbestand en dienstverlening op peil te houden. Dat maakt me erg trots op deze groep mensen die met hart en ziel de opdracht van onze kinderopvang waarmaken: kinderen hun weg in het leven te laten vinden. Ed Knegt Bestuurder 3 Jaarverslag 2021

koepel Omzet In 2021 neemt de omzet toe met 16,1% t.o.v. 2020. Peuteropvang 1.586 Gastouderopvang 40 Dagopvan 3.263 Buitenschoolse opvang 2.110 Omzet in € 1.000 Sluiting en noodopvang • Het jaar 2021 begint met de continuering van de volledige sluiting van alle locaties vanwege de coronapandemie. Vanaf 8 februari 2021 is de dagopvang weer geopend. De BSO heropent op 19 april 2021. Ouders worden volledig gecompenseerd voor de kosten van kinderopvang gedurende de sluiting. Via de SVB krijgen ouders een aanvulling op de kinderopvangtoeslag. De Kinderkoepel compenseert ouders voor het deel van het uurtarief dat boven de toeslaggrens ligt. Eind 2021 wordt de BSO opnieuw gesloten, de noodopvangregeling en compensatieregeling treden weer in werking.

n Aantal kinderen Het aantal kinderen daalt in 2021 met 0,6% t.o.v. 2020. 2019 7% 5% 492 10% 69% Personeel 8% 1% Samenstelling van de exploitatie ng Dagopvang Buitenschoolse opvang 85 113 125 Peuteropvang Gastouderopvang 2020 2021 536 595 679 902 811 745 691 698 Personeel In 2021 neemt het personeelsbestand toe met 3,3 Fte. 20 medewerkers (12,5 Fte.) gaan, 24 nieuwe mensen (15,8) Fte. komen in dienst Op 31 december zijn er 143 medewerkers in dienst, in totaal 92,9 Fte. Het ziekteverzuim is 7,1% De benchmark voor verzuim is in 2021 vastgesteld op 6,9% 2022 Mijlpalen • Ingebruikname Kindcentrum De Samenstroom • Instroom nieuwe medewerkers via BBL-route of zij-instroom • Nieuwe bedrijfsmiddelen GoCab-bakfietsen • Einde TSO-Lunchkids vanwege continurooster basisonderwijs • Interne organisatie-ontwikkeling: - Ontwikkeling pedagogisch beleid - Integratie Piramide-PPP - Ontwikkeling VE-beleid Nissewaard - Start project implementatie nieuwe software Huisvesting Kindplaats Afschrijving Resultaat Algemeen

Het jaar 2021 Personeel In veel sectoren is nu de grote vraag naar arbeidskrachten voelbaar. In kinderopvang vertaalt dat zich vooral naar de roep om gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Eens temeer is het duidelijk dat de sleutel naar verantwoorde kinderopvang gevonden wordt in deskundige mensen die met volle overgave hun werk doen. Uiteraard! De Kinderkoepel is behoorlijk succesvol in de werving van gekwalificeerde medewerkers. Maar ook in kinderopvang wordt het vinden van medewerkers moeilijker. De aanwas van nieuwe pedagogisch medewerkers via de reguliere opleidingskanalen is minder sinds de crisis van een aantal jaren geleden. We missen als branche een deel van de potentiële werknemers die na de crisis kozen voor andere studies. Om dit gemis deels op te vangen, startte de Kinderkoepel in 2021 een traject van werken & leren voor mensen zonder kinderopvangkwalificatie. Dit zogeheten BBL-traject bleek al direct succesvol. In relatief korte tijd kwamen er twee nieuwe collega’s in dienst. Dat is uiteraard fijn voor de werkverdeling, maar het bood ook nog een ander voordeel. We kregen collega’s met hele andere carrières. Zij brengen nieuwe invloeden mee uit andere hoeken van de maatschappij en vullen ons mooi aan. Het verzuim in 2021 was schrikbarend hoog, maar wel goed te verklaren gezien de gelJaarverslag 2021 6

Het jaar 2021 Kindcentrum De Samenstroom bleek een uitstekende vorm om de opgedane ervaring breder in praktijk te brengen. Na een uitvoerig en gedegen ontwerp- en bouwtraject was concrete ingebruikname in augustus 2021 een feit! dende maatregelen rondom COVID-19. Met veel inspanning werd steeds weer aandacht gegeven aan het voorkomen of oplossen van moeilijkheden door COVID-19-verzuim. Uiteindelijk hoefden we dit jaar geen enkele groep te sluiten door personeelsgebrek. Een mooi resultaat! Samenwerking in de jeugdketen Samenwerken met de andere partners in de keten van jeugdvoorzieningen is voor onze organisatie vanzelfsprekend. In Hellevoetsluis is dat zichtbaar in de vorming van IKC-verbanden. We hebben daar met elkaar in de laatste 10 jaar veel door bereikt (in 2011 werd de officiële IKC-regiegroep opgericht). Met als voorlopers en initiatiefnemers de gemeente, het basisonderwijs (EduMare VPR) en de Kinderkoepel werd consequent gewerkt aan samenwerking in het belang van kinderen en ouders. Via veel samen uit te proberen en twee concrete pilot-projecten, ontdekten we steeds meer mogelijkheden om onze eigen en de gezamenlijke kwaliteit te verbeteren. Inmiddels werken vijf verschillende uitvoerende partners in het gebouw samen aan het bieden en verbeteren van opvang, zorg en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar. Een geweldig streven! Het is een gebouw met licht, lucht en ruimte. De units liggen aan een grote, open, centrale ruimte. Ook de buitenruimte heeft een open, ruim en groen karakter. Dat zorgt voor het realiseren van een uitstekend aanbod van opvang en onderwijs voor kinderen en ouders. 7 Jaarverslag 2021

Project Kinderogen: beleid op regionaal niveau Het project Kinderogen maakte in 2020 al een start met beleid op regionaal niveau. Alle deelnemende partners en gemeenten in de regio ondertekenden het PACT van Kinderogen. Daarna startte de uitwerking op lokaal niveau. In 2021 vertaalden we dat met onze Hellevoetse partners naar een concrete aanpak voor Hellevoetsluis. Het doel om zorg en aandacht dichterbij te brengen voor kinderen en ouders die dat nodig hebben, werd omarmd door alle deelnemers. In Hellevoetsluis kwamen de ervaringen van de lopende IKC-pilots hierbij goed van pas. Samen werd er een projectplan gemaakt. De uitvoering ervan volgt in 2022. Kern van project Kinderogen is dat ieder kind in aanmerking moet komen voor onder andere een warme overdracht van kinderopvang naar basisonderwijs. Dat bevordert de start op school, maar maakt vooral de overgang naar zo’n nieuwe levensfase voor elk kind speciaal. Bij een persoonlijke overdracht kunnen we van ieder kind duidelijk aangeven wie hij is en wat hij kan. Dat helpt bij het groeien in deze nieuwe levensfase. Pedagogische kwaliteit Pedagogisch beleid Voor de Kinderkoepel is de pedagogische kwaliteit essentieel. Hoe wij de opvang van kinderen op onze groepen en in onze kindercentra aanbieden, vormgeven en uitvoeren, is van cruciaal belang voor die kwaliteit. Ons pedagogisch beleid geeft richting en borgt de kwaliteit. De overheid stelt ook steeds

Het jaar 2021 meer eisen aan het pedagogisch beleid. Het huidige overheidsbeleid is erg gericht op wetten en regels. Zij hebben ongemerkt teveel de overhand gekregen. En met die constatering gaven we onszelf in 2021 de opdracht om een nieuw pedagogisch beleid te maken. Veelomvattend, zo bleek, maar ook zeer inspirerend. Ons pedagogisch beleid voldoet nu aan de nieuwste regelgeving, geeft inhoudelijk goed weer waar wij als organisatie voor staan en is nu toegankelijker geschreven voor medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. In 2022 implementeren we het beleid in de dagelijkse opvang. Voorschoolse Educatie (VE) Halverwege 2020 werd de voorschoolse educatie uitgebreid naar 16 uur. In 2021 werd de behoefte groter om gezamenlijk met gemeente en basisonderwijs de hele Vooren Vroegschoolse Educatie vorm te geven. Dit streven past bij de beweging die project Kinderogen op gang brengt. Samen meer aandacht aan gezamenlijke doelen geven in het beleid van VE, en de uitvoering ervan, wordt als uitgangspunt genomen. De waarde van de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang krijgt daardoor steeds meer gewicht. We sluiten dankbaar aan bij de landelijke trend om kinderen behalve in een groepsverband ook individueel te begeleiden in hun eigen behoefte aan ontwikkeling. Ontwikkeling VE-beleid Gemeente Nissewaard In de Gemeente Nissewaard werkten alle kinderopvangaanbieders en schoolorganisaties in 2021 aan een verbetering van het Voorschoolse Educatiebeleid. Zij besteedde veel aandacht aan het uniformeren van de werkwijzen bij de verschillende organisaties. Doel was om meer voorspelbaarheid in de kwaliteit van het VVE-aanbod te krijgen. Het vernieuwde beleid is gebaseerd op een aantal pijlers, we noemen daarvan de drie belangrijkste: • organisatie van indicering Voorschoolse Educatie; • doorgaande leerlijn; • samenwerking tussen verschillende partners. Alle deelnemers committeerden zich aan de uitvoering van het beleid en gingen in 2021 aan de slag met de verbeterpunten voor de eigen organisatie. Het komende jaar zal de Kinderkoepel zich richten op een verbetering van de uitvoering van ouderbetrokkenheid bij de peuteropvanglocaties in Heenvliet en Zuidland. 9 Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 Pedagogisch coach voor Voorschoolse Educatie Speciaal voor onze Voorschoolse Educatie (VE) werd eind 2021 een pedagogisch coach aangesteld. De voorwaarden hiervoor zijn wettelijk vastgelegd en deze worden lokaal vertaald naar een duidelijke opdracht die aansluit bij het VE-beleid en bij de voortgang die we gezamenlijk realiseren. De VE-coach richt zich in 2022 op verdere verbetering van de kwaliteit van uitvoering van het VE-programma. Daarnaast zal de VE-coach de pedagogisch medewerkers op de VEgroepen coachen en ze begeleiden. Mede vanwege de al lopende IKC-plannen waarin sprake is van veel samenwerking tussen peuters en kleuters, maakt de VEcoach met nadruk de verbinding met de voorschoolse educatie. Start project implementatie nieuwe software In 2021 onderzochten we geautomatiseerde processen van kind- en personeelsplanning. Samen met een externe ICT-consultant werden de huidige processen beschreven. Ook werd het selectieproces voor vervanging van de ondersteunende software doorlopen. Uit dit selectieproces kwam Jaamo naar voren als beste aanbieder. Dit is een relatief nieuwe software-aanbieder in de kinderopvangbranche. Het uitgangspunt voor de nieuwe software is een ‘2-in-1’-functie van beide planningssystemen én een verbetering van de communicatiemogelijkheden met ouders. Met de komst van het nieuwe systeem kunnen we interne bedrijfsprocessen beter op elkaar afstemmen en we kunnen kennis en informatie sneller borgen en delen. Ouders kunnen straks gebruik maken van een ouderportaal. Via dit portaal worden ouders geïnformeerd over de activiteiten op de groep van hun kind en we kunnen in het portaal foto’s en nieuwsbrieven uploaden. Daarnaast kunnen ouders via het portaal zelf eenvoudig wijzigingen doorgeven of extra dagen aanvragen. In het tweede kwartaal van 2022 start de Kinderkoepel met de implementatie van het Jaamo-pakket. We verwachten dat we eind 2022 alle onderdelen in gebruik hebben genomen. Jaarverslag 2021 10

Lunchkids stopt Bijna alle basisscholen in Hellevoetsluis hanteren tegenwoordig het continuIn de spotlight rooster. Hierdoor verviel de vraag naar het overblijfproduct Lunchkids van de Kinderkoepel. In 2021 stopten we na 14 jaar met het verzorgen van overblijven op basisscholen in Hellevoetsluis. Gezamenlijk speelplein vernieuwd Het gezamenlijke speelplein van de locatie Woelwater- en de basisscholen R.K. Hendrik Boogaardschool aan de Rode Kruislaan en Het Palet Ravensehoek onderging een flinke metamorfose. Met natuurlijke en losse materialen werd het speelplein avontuurlijker en uitdagender gemaakt. Ook het speelplein van de dagopvang werd aangepakt. Met een eigen grondbox voor de baby’s, een klauterplek, driewielerpad, een zand- en waterspeelplaats, een wilgenhut en een heuse kinderbuitenkeuken was de nieuwe buitenruimte voor de allerkleinsten compleet. 11 Jaarverslag 2021

Samenstroom in gebruik De afgelopen jaren is er door alle partijen ontzettend hard gewerkt om kindcentrum De Samenstroom tot stand te brengen. Op 15 augustus 2021 is de Kinderkoepel de eerste partner die intrek neemt in het nieuwe pand. Voor de kinderen was het de hele dag feest. De officiële opening volgde later op 25 februari 2022. Wij zijn enorm trots dat wij een onderdeel zijn van dit mooie kindcentrum waar onderwijs, zorg en de kinderopvang samenkomen! Stiltehuisje op Waterwiebels In 2021 werd bij de Waterwiebels BSO een stiltehuisje geplaatst. Een stiltehuisje is een klein houten huisje waar een kind zich even kan terugtrekken. Het kind kan luierend in de zitzak een korte stilte-activiteit kiezen. Hij kan even lezen of naar muziek luisteren. Er is een ‘friemelbox’ en een ‘kijkbox’ met allerlei sensorische materialen. Zo kan een kind heel even weg zijn van alle prikkels om zich heen, even ontspannen en weer opladen. Jaarverslag 2021 12

In de spotlight Uitbreiding wagenpark GoCab Op alle locaties worden de oude bakfietsen vervangen door een GoCab. In 2021 zijn locatie Woelwater en Wielewater aan de beurt. Deze moderne fietstaxi met trapondersteuning én regenkap kan meerdere kinderen tegelijk vervoeren. Alle collega’s kregen les van een GoCab-instructeur. Na flink oefenen kon iedereen goed overweg met de fiets en hebben ze allemaal hun GoCab-fietscertificaat behaald. We zetten de GoCab in voor het ophalen van de BSO-ers van school of voor een uitstapje bij de dagopvang. Eerste workshop voor en door gastouders Eind november werd de eerste ‘Volg een workshop van je collega’ gehouden. Elkaars kwaliteiten benutten, van elkaar leren en elkaar inspireren is het uitgangspunt van dit nieuwe concept van de gastouderopvang. Gastouder Sandra beet het spits af. Tijdens haar creatieve workshop deelde ze haar knutselideeën, tips en technieken met de andere gastouders. De avond was een groot succes en krijgt zeker een vervolg in 2022. 13 Jaarverslag 2021

Kinderkoepel in 2022 Volop in beweging In 2021 beleefden we een jaar van veel verrassingen en onverwachte wendingen. Met elkaar toonden we een enorme veerkracht. Business as usual dus eigenlijk, want kinderopvang is altijd een ontzettend dynamische wereld. Een boeiende omgeving waar we genieten van de beweging en ontwikkeling van kinderen! Voor 2022 wensen we dat ons die dynamiek weer is gegund. Er staan weer veel nieuwe ontwikkelingen op stapel. Denk daarbij aan verbetering van de samenwerking in de jeugdketen, het herijken van ons pedagogisch beleid, de uitbreiding met nieuwe groepen en een nieuw systeem om onze dienstverlening te verbeteren. Het houdt ons in beweging, we zien uit naar een dynamisch 2022! Jeugdketen 0-12 jaar Jaarverslag 2021 14 Onderwijs Ouders

Volop in beweging 15 Jaarverslag 2021

Kinderkoepel Christiaan Huygensweg 38F 3225 LD Hellevoetsluis 0181 - 325 049 www.kinderkoepel.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication