13

op of er geen kinderen buiten de groep vallen of worden buitengesloten. Ingrijpen in een conflict is om kinderen een alternatief te bieden waarmee ze hun probleem kunnen oplossen. Door kinderen te laten participeren in beslissingen of gedragsafspraken voor de groep, ervaren kinderen dat hun mening ertoe doet en voelen ze zich gewaardeerd. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met de mening van een ander, een eigen stem te hebben, omgangsvormen tijdens een gesprek en democratie. Met elkaar dragen ze de verantwoording voor de groep waardoor hun groepsgeweten groeit. “De kinderen vormen eigenlijk een soort minisamenleving”. Pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld in goed burgerschap. Ze behandelen kinderen, elkaar en ouders met respect. Er is respect voor onderlinge verschillen, kinderen met speciale behoeften, verschil in religie en cultuur. Ze zijn zich ervan bewust dat we onderlinge verschillen niet benadrukken en geen oordeel geven over ‘normaal’ of ‘anders’ zijn. Pedagogisch medewerkers geven het voorbeeld om met zorg om te gaan met de omgeving, materialen en de natuur. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont Niet voor ieder kind is het altijd even makkelijk om zich passend binnen de groepsnormen te gedragen. Kinderen worden aangesproken wanneer zij ongewenst gedrag vertonen. Er wordt aan het kind duidelijk gemaakt waarom dat gedrag niet kan in de groep. Daarbij hanteren wij een positieve benadering en we belonen goed gedrag. Wij werken met wederzijdse afspraken tussen kind en pedagogisch medewerker. Gedrag van een kind heeft altijd een reden. Wij zien het als onze taak om erachter te komen waarom een kind bepaald gedrag vertoont en wat een kind hierin van ons nodig heeft om hem op een goede manier te begeleiden. Wanneer een kind niet goed aansluit bij de groep of gedrag vertoont wat niet past binnen de normaliteitsverwachting kijken pedagogisch medewerkers wat de achterliggende reden hiervoor kan zijn. Daarbij is aandacht voor de individuele behoeften van elk kind. Is er sprake van structureel onacceptabel gedrag dan informeren we de ouders. Ook wordt dit intern besproken. 13 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication