16

2. Ontwikkeling kind: stimuleren, observeren en volgen Pedagogisch medewerkers observeren en registreren de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar met behulp van PeuterPlusPlan (PPP). Dit is een digitaal hulpmiddel wat we inzetten om gericht naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van ieder kind te kijken. Met het systeem worden ook achterstanden en voorsprongen gesignaleerd. Dit geeft de pedagogisch medewerkers inzicht in eventuele aandachtspunten en helpt hen om de beste acties te nemen. In groepsoverleggen wordt de ontwikkeling van de kinderen door de medewerkers besproken. Bij zorgen over de ontwikkeling neemt de mentor contact op met de ouders. Een mentor is één van de pedagogisch medewerkers die extra zorg draagt voor haar mentorkinderen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de Pedagogische omgeving lees je een beschrijving van de rol van een mentor. Kijkend naar de ontwikkeling van een kind biedt de pedagogisch medewerker activiteiten aan. De observatiedomeinen zijn: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. Pedagogisch medewerkers observeren kinderen tijdens spel en tijdens bewust gekozen momenten. Het PPP geeft overzichtelijk de ontwikkeling van een kind weer. In de ingevulde observatie- en beheersingsdoelen is te zien: • welke vaardigheden een kind nog niet beheerst; • welke vaardigheden van een kind in ontwikkeling zijn; • welke vaardigheden een kind beheerst. De observatiegegevens worden, samen met eventuele andere gegevens over het kind, met de ouders gedeeld. Als ouders of de pedagogisch beroepskrachten dit wensen, wordt er een afspraak gepland voor een 10-minutengesprek. De observatiegegevens worden ook door de mentor overgedragen aan de mentor van de volgende groep waar het kind naartoe gaat. Er zijn verschillende momenten wanneer de observatiegegevens met ouders gedeeld worden, namelijk: • wanneer een kind doorstroomt naar de volgende groep; • met de leeftijd van 3,2 jaar met een perioderapport; • met de leeftijd van 4 jaar met een periode- en overdrachtsrapport. Op de BSO volgen we kinderen met een zelf ontwikkelde observatiemethode. We kijken gericht naar het welbevinden van kinderen. Met de observaties en het registeren van de ontwikkeling van een kind, hebben pedagogisch medewerkers een helder beeld of het ontwikkelingsniveau passend is bij de leeftijd en of er een stijgende lijn is in de ontwikkeling. Tijdens het jaarlijkse 16 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication