31

Management Team De directeur is verantwoordelijk voor het bestuur van Kinderpostzegels. De directeur en de afdelingshoofden vormen samen het Management Team (MT), waarvan de directeur voorzitter is. Het MT vormt de dagelijkse leiding en ziet toe op de uitvoering van het werkplan en de door de raad van toezicht goedgekeurde meerjarenplannen en begroting. Personeel De formatie omvatte aan het eind van het boekjaar 27,2 medewerkers in fte (2016/2017: 30,1) op basis van een 36-urige werkweek. De werknemers zijn verdeeld over de afdelingen directie, Projecten en Programma’s, Service en Informatie, Marketing/Communicatie en Fondsenwerving, Financiën en Automatisering. Verzuim Het verzuimpercentage (excl. zwangerschaps– en bevallingsverlof) was dit boekjaar 9,5 % (3,0% in 2016/2017). Deze toename valt toe te schrijven aan langdurig verzuim. Dit steeg van 3 medewerkers in 2016/2017 naar 8 in 2017/2018. Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker was 1,49 (1,56 in 2016/2017). Bovengenoemde data zijn afkomstig van de MCS Arbodienst. In 2 gevallen ging het om afwezigheid in verband met de werksituatie. Kinderpostzegels streeft naar een verzuim van maximaal 3,5 % Ondernemingsraad Het directieoverleg met de Ondernemingsraad (OR) heeft dit boekjaar vier keer plaatsgevonden. Onderwerpen die op deze overleggen besproken werden zijn o.a.: • opbrengst Kinderpostzegelactie • meerjarenbegroting • werkdruk/ziekteverzuim • algemene personeelsvergadering • preventiemedewerker • jaarverslag, jaarrekening en de halfjaarrapportage • vacature vertrouwenspersoon • nieuwe beoordelingscyclus Over deze onderwerpen is intensief overleg geweest, ook buiten het OR-directieoverleg om. De samenwerking is prettig en constructief. Aan het verzoek van medewerkers om meer contact met de raad van toezicht te hebben is gehoor gegeven door het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst. Cao Jeugdzorg, erkenning, lidmaatschappen • Kinderpostzegels volgt de cao Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Per 1 juli 2018 zijn de salarissen verhoogd met 2,0 %. • Kinderpostzegels is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkende goededoelenorganisatie. • Kinderpostzegels is lid van Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie), Partos (brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking), de Maatschappelijk Ondernemersgroep (werkgeversorganisatie) en DDMA (brancheorganisatie voor direct marketing). • Kinderpostzegels is sinds 2017 erkend cultureel erfgoed. 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication