32

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Onze inspanningen om het milieu te ontzien vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze zijn ook een antwoord op de zorgen die leven bij leerlingen en leerkrachten, onze bestellers en donateurs, partnerorganisaties en medewerkers. De uitgangspunten van ons MVOen milieubeleid zijn: • Kinderpostzegels houdt zich aan de universele waarden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming. • Het uitgangspunt van het werk van Kinderpostzegels is de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. Kinderpostzegels zal nooit artikelen aanschaffen waarbij kinderarbeid een rol heeft gespeeld. ª Kinderpostzegels houdt de kosten zo laag mogelijk om de besteding aan de doelen zo hoog mogelijk te maken. • Kinderpostzegels heeft een duurzaam en missiegerelateerd beleggingsbeleid. Dat houdt in dat wij rekening houden met sociale, ethische en milieu-uitgangspunten en onze missie. • Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de projecten die Kinderpostzegels ondersteunt. Er wordt altijd bekeken in hoeverre deze projecten ook op de lange termijn kunnen bijdragen aan een betere leefwereld voor kinderen. Daarnaast legt Kinderpostzegels nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen. • Kinderpostzegels koopt zoveel mogelijk duurzaam in en maakt waar mogelijk gebruik van fairtrade- en ecologische producten. Ook bij de keuze van en afspraken met leveranciers wordt rekening gehouden met onze duurzaamheids- en MVO-uitgangspunten. Ons theepakket met fairtrade-keurmerk werd 162.000 maal verkocht tij32 dens de actie van 2018. • We streven ernaar het papiergebruik binnen Kinderpostzegels terug te dringen. Het aantal bestellingen via de app steeg tot 218.000 in de Kinderpostzegelactie 2018. FINANCIËN Analyse resultaat Het boekjaar 2017/2018 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 560.000 (2016/2017: € 527.000 negatief). Vergeleken met de begroting en het resultaat van vorig boekjaar een positieve ontwikkeling. Met name de baten zijn relatief hoger dan begroot. Lasten voor doelbesteding zijn gelijk aan de begroting en overige lasten zijn met name door meer inspanning op donateurswerving hoger dan begroot. Lasten voor beheer en administratie zijn ten opzichte van vorige boekjaar sterk afgenomen door minder inhuur van extern personeel. Beleid en functie van de fondsen en bestemmingsreserves Vermogensvorming is geen doel op zich, maar een middel om het bedrag dat beschikbaar is voor projecten en programma’s zoveel mogelijk op peil te houden en geleidelijk te laten groeien. Kinderpostzegels heeft aan het einde van het boekjaar het vermogen verdeeld over twee fondsen en twee reserves. Fondsen op naam De stand per 30 september 2018 van de fondsen op naam is € 1.625.000. Kinderpostzegels heeft twee fondsen op naam. Met een fonds op naam kan iemand op een persoonlijke manier langdurig een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication