33

Fonds op naam Clemens Schröner De stand per 30 september 2018 van het fonds is € 1.282.000. Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam van Clemens Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden; de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond, door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. Fonds op naam Het andere kind De stand per 30 september 2018 van het fonds is € 342.000. Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika gefinancierd. Reserves Kinderpostzegels heeft twee soorten reserves. De reserves worden gevormd door toevoeging van het eventuele positieve saldo van baten en lasten. De bestemming van dit saldo is allereerst de bestemmingsreserve projecten. Er wordt een dekking van 81 % nagestreefd van toekomstige projectgelden. Vervolgens zal het restant van het positieve saldo van baten en lasten worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Indien hierdoor de omvang van de continuïteitsreserve de norm overschrijdt van het Centraal Bureau Fondsenwerving, wordt het eventueel resterend saldo alsnog toegevoegd aan de eerder genoemde bestemmingsreserve projecten. 33 Bestemmingsreserve projecten Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. Daarom worden de waarschijnlijke, maar nog niet toegezegde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 8,9 miljoen voor de komende drie jaar. De bestemmingsreserve projecten is 90,8 % van dit bedrag. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie op basis van de goedgekeurde begroting 2018/2019. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijn van Goede Doelen Nederland. Op basis van de genoemde uitgangspunten is de omvang van de continuïteitsreserve € 6.282.000 per 30 september 2018.

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication