34

Financiële kengetallen Hieronder staan de financiële kengetallen. Realisatie 2017/2018 Percentage wervingskosten (t.o.v. som der geworven baten) Bestedingspercentage doelstelling (t.o.v. som der baten) Bestedingspercentage doelstelling (t.o.v. som der lasten) Percentage beheer en administratie (t.o.v. som der lasten) 5,9% 93,4% 92,6% 4,0% Begroting 2017/2018 5,0% 100% 93,6% 3,6% Realisatie 2016/2017 8,9% 97,9% 87,9% 8,3% Percentage kosten fondsenwerving Het percentage kosten fondsenwerving is gerelateerd aan alle inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ter verkrijging van het CBF-erkenning is 25 % kosten fondsenwerving toegestaan. Onze eigen maximumgrens is op 15 % gesteld. Het in 2017/2018 gerealiseerde kostenpercentage van 5,9 % is iets hoger dan begroot en lager dan vorig boekjaar. Door meer inspanning op donateurswerving is het percentage iets hoger dan begroot. In de begroting 2018/2019 verwachten we op 5,0 % uit te komen. Vanaf dit boekjaar worden indirecte kosten toegerekend aan de baten van de Kinderpostzegelactie. Dit omdat de baten dienen te worden gepresenteerd onder een nieuwe categorie en niet meer onder baten uit eigen fondsenwerving. Daarmee blijven wij ruim onder de norm van het CBF en tevens binnen de eigen gestelde maximumgrens. Bestedingspercentage t.o.v. baten en lasten Het is onze doelstelling om 100 % van de baten die zijn ontvangen in een bepaald jaar toe te kennen in hetzelfde jaar; we willen liever geen reserves aanhouden die in het kader van onze doelstelling besteed kunnen worden. Werkelijke besteding in het boekjaar 2017/2018 is 93,4 % resp. 92,6 %, vorig boekjaar was dit 100 % resp. 93,6 %. Percentage beheer en administratie Het percentage beheer en administratie drukt de kosten uit die kunnen worden toegerekend aan beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten. Gedurende het boekjaar is het begrote percentage 3,6 %. Kinderpostzegels wil niet boven een percentage van 6 % uitkomen; dit is de interne maximumgrens. Kinderpostzegels heeft in 2017/2018 een percentage van 4,0 % gerealiseerd. 34

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication