35

Vermogensbeheer Het beleggingsbeleid voldoet aan de huidige normen. Met de vermogensbeheerder is periodiek overleg geweest. Al het geld dat Kinderpostzegels ontvangt wordt na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s ten bate van kinderen en jongeren. Het wordt tevens gebruikt voor het voorbereiden van nieuwe acties. Daarbij is ook voorlichting over projecten en het onder de aandacht brengen van de acties nodig. Tot slot is er geld nodig voor salarissen en het voldoen van de overige bureau- en kantoorkosten. Kinderpostzegels voldoet aan de norm van het CBF met betrekking tot de wervingskosten die gemaakt mogen worden. De uitgangspunten voor het financiële beleid op alle niveaus binnen de organisatie zijn transparantie, verantwoording en zorg voor de continuïteit. Vermogensbeleid is geen geïsoleerde activiteit, maar staat ten dienste van de missie, doelstellingen en strategie van Kinderpostzegels. Treasurybeleid Kinderpostzegels Kinderpostzegels heeft een treasurystatuut, dat het formele kader is waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van Kinderpostzegels dienen plaats te vinden. Treasurymanagement is onderdeel van het financieel beleid van Kinderpostzegels en is gericht op een optimaal beheer van financiële middelen zonder onnodige risico’s, met als voorwaarde dat de financiële continuïteit gehandhaafd wordt en mede daardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Treasurymanagement is derhalve geen geïsoleerde activiteit, maar staat ten dienste van de missie, doelstellingen en strategie van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels is aan haar belanghebbenden verantwoording schuldig over het beheer en de besteding van het vermogen en acht het van groot belang dat er geen onverantwoorde risico’s worden genomen bij het beleggen van het vermogen. 35 Zoals hierboven reeds beschreven is elke reserve opgericht met een bepaald doel. Per reserve is een apart beleggingsdepot met een specifiek beleggingsbeleid opgesteld en een bijbehorend beleggingsprofiel. Voor de beleggingsdepots voor de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve projecten en het fonds op naam Clemens Schröner hanteert Kinderpostzegels een defensief beleggingsbeleid. De gelden van het fonds op naam Het andere kind zijn volledig liquide aangezien ze op korte termijn besteed zullen worden. Financiële uitgangspunten Kinderpostzegels heeft een defensief risicoprofiel en belegt in duurzame producten. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in de beleggingsstatuten deze zijn te vinden op https://www.kinderpostzegels.nl/organisatie-structuur/. Governancestructuur vermogensbeleid Een basisvoorwaarde voor de beheersing van de risico’s is een adequate administratieve organisatie en een juiste werking van de procedures. Een juiste scheiding van verantwoordelijkheden is van eminent belang. Hierbij wordt het zogenaamde ‘vier-ogenprincipe’ gehanteerd. De volgende functies worden onderscheiden: 1. Goedkeuring van het vermogensbeleid en statuten • raad van toezicht 2. Vaststellen, uitvoering en toetsing vermogensbeleid • directie 3. Ondersteuning van het besluitvormingsproces • auditcommissie 4. Voorstellen t.a.v. het vermogensbeleid • directie/manager Bedrijfsvoering 5. Dagelijkse treasurywerkzaamheden • afdeling Bedrijfsvoering

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication