36

6. Controle uitvoering en administratieve vastlegging • manager Bedrijfsvoering 7. Toezicht op het vermogensbeleid • auditcommissie 8. Uitvoeren beleggingsbeleid volgens treasurystatuut • vermogensbeheerder De leden van de raad van toezicht voeren hun taken onbezoldigd uit. Extern vermogensbeheer Het beheer van de beleggingsportefeuille is sinds begin 2012 in handen van Delta Lloyd Asset Management (DL AM). DL AM is in het boekjaar overgenomen door Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP). Het bestaande beleggingsbeleid en de dienstverlening is door NN IP gecontinueerd. De vermogensbeheerder neemt de zorg voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van Kinderpostzegels over door het in beheer nemen van de portefeuille. Het treasurystatuut vormt het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Het mandaat van de vermogensbeheerder is vastgelegd in een overeenkomst tussen Kinderpostzegels en de vermogensbeheerder. Periodiek worden de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën gerelateerd aan een aantal relevante indices en/of beleggingsfondsen. Deze indices en/of fondsen worden in onderling overleg tussen Kinderpostzegels en de vermogensbeheerder gekozen. Daarnaast vindt minimaal twee maal per jaar een gesprek plaats tussen de vermogensbeheerder en Kinderpostzegels, waarbij de vermogensbeheerder een toelichting geeft op het gevoerde beleid. Eens in de drie jaar wordt het gehele functioneren van de vermogensbeheerder besproken op een vergadering van 36 de directie met de manager Bedrijfsvoering en de auditcommissie. De resultaten van deze bespreking worden indien nodig meegedeeld aan de vermogensbeheerder. Kinderpostzegels kan ter beoordeling van de risico’s en de beleggingsresultaten op incidentele basis of meer permanent een onafhankelijke deskundige aanstellen in de vorm van een fiduciair beheerder. Beleggingsresultaat De effectenportefeuille van Kinderpostzegels bestaat uitsluitend uit beleggingsfondsen. Het gevoerde beleid is defensief. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De ongerealiseerde koersresultaten zijn positief; dit komt vooral door het economische klimaat in Europa en de vooruitzichten wereldwijd van economische groei. In het verslagjaar is met de vermogensbeheerder gesproken over de risico’s van een stijgende rente voor het beleggingsresultaat van de portefeuille. Dit heeft geresulteerd in het besluit om de portefeuille gedeeltelijk af te bouwen. In het begin van het nieuwe boekjaar is dit besluit geëffectueerd. Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over boekjaar 2017/2018 bedraagt 2,7 % (2016/2017: 4,2 %). Door wereldwijde daling van de beurzen zijn de koersen van de aandelenfondsen sterk gedaald tot het einde van het kalenderjaar. Deze beweging geeft het onvoorspelbare karakter en bijbehorende risico’s goed weer.

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication