37

RISICO’S Ieder jaar wordt in het MT en met de raad van toezicht de risicoanalyse besproken. Wij gebruiken de riscicomanagement software van Naris (de Naris-methodiek) om de risicokaart samen te stellen. Risico’s, maatregelen en evaluatie worden in een risicomanagementsysteem vastgelegd. Er wordt daarbij gekeken naar mogelijke impact en maatregelen die nodig zijn om de risico’s tot een minimum te beperken, om te voorkomen dat ze een negatieve impact krijgen op de continuïteit van de organisatie. De risico-impact wordt in drie categorieën onderverdeeld: • impact op de bestedingen • financiële impact • impact op de reputatie De belangrijkste risico’s die wij zien zijn: Veiligheid van de kinderen Veiligheid van de kinderen komt in alle categorieën naar voren. Een risico dat we lopen is bijvoorbeeld de veiligheid van de leerlingen die meedoen aan de Kinderpostzegelactie. Zij gaan de straat op. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee dat hen iets overkomt, ongeacht de genomen risicomaatregelen. Naast structurele aandacht voor veiligheid in de informatie die aan de scholen wordt gegeven, heeft Kinderpostzegels een ongevallenverzekering afgesloten voor de deelnemende leerlingen. Voor leerlingen die in minder veilige buurten wonen is de Bedrijvenactie in het leven geroepen. (Zie hoofdstuk Kinderpostzegelactie 2018). De kans dat kinderen iets overkomt is beperkt, maar wel aanwezig. Dit heeft zich in het verslaggevingsjaar niet voorgedaan. Veiligheid van de kinderen is en blijft essentieel voor Kinderpostzegels. Impact van dit risico op alle drie de categorieën is hoog. 37 Bestedingen Betrouwbaarheid van de projectpartners en effectiviteit van de bestedingen zijn belangrijke aandachtspunten. Het risico van onterechte toekenningen, of toekenningen die niet stroken met het publieke beeld van Kinderpostzegels, moet worden uitgesloten. Bij toewijzing van bestedingen hanteren wij een gedegen methodiek. De risico’s met betrekking tot programmadoelstellingen zijn bespreekpunten op de programmaraadsvergaderingen en onderdeel van onze projectplannen. Kinderpostzegels neemt bij haar beleidskeuzes de voorzienbare risico’s mee in de afweging voorafgaand aan definitieve besluiten. De besluitvorming over de toekenning van gelden is procedureel strak vastgelegd en gebonden aan inzichtelijke en heldere criteria. Ook hanteren we een financieel kader waarin de regels voor projectbesteding, financiële verantwoording en de afgesproken controlestappen zijn opgenomen. Alle relevante gegevens worden vastgelegd in een specifieke applicatie. Hiermee verkrijgen project adviseurs informatie om, waar nodig, een project bij te sturen. Projectadviseurs bezoeken regelmatig onze projecten. Er zijn richtlijnen tegen corruptie, omkoping en fraude uitgewerkt. Organisaties die wij ondersteunen moeten kinderen actief beschermen. Kinderpostzegels heeft een klokkenluidersregeling voor medewerkers voor het melden van vermoedens van oneigenlijk gebruik van gelden of andere misstanden. Bij één partner in Afrika is gedurende het verslaggevingsjaar het vermoeden van fraude ontstaan. Door een lokale externe accountant is dit beoordeeld en is het vermoeden niet ontkend. De relatie met deze partner zal worden beëindigd. Het financiële risico is zeer beperkt door tijdige signalering en toezegging van restitutie door de partner.

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication