40

Verslag van de raad van toezicht Het jaarverslag over het boekjaar van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 bevat informatie over de activiteiten en gebeurtenissen van dat jaar. Het bevat ook informatie over de wijze waarop Kinderpostzegels wordt bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend. Dit boekjaar vergaderde de raad van toezicht vier keer. Bij alle vergaderingen was de directie aanwezig. De volgende onderwerpen zijn expliciet besproken en/of goedgekeurd: • meerjarenbegroting • jaarverslag en jaarrekening 2016/2017 • opvolging managementletter (rapport van de externe accountant aan de raad van toezicht) • de opbrengst van de Kinderpostzegelactie van 2017 • de Kinderpostzegelactie van 2018 • voortgang werkplan 2017/2018 • halfjaarcijfers en prognose boekjaar 2017/2018 • werkplan en begroting 2017/2018 • Her Choice • personeelszaken algemeen • innovatievoorstel Bedrijvenactie en lokale bestedingskeuze Kinderpostzegelactie • privacywetgeving • risicomanagement • projectreserve Er heeft voor het eerst een informele bijeenkomst plaatsgevonden tussen de raad van toezicht en het personeel om elkaar beter te leren kennen. De voorzitter van de raad heeft een OR-directieoverleg bijgewoond. Verder hebben verschillende leden van de raad evenementen en bijeenkomsten van Kinderpostzegels bezocht. De raad van toezicht heeft buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren geëvalueerd op 7 februari 2018. Dit is gedaan door een aantal rollen van de raad te formuleren op basis waarvan alle leden gevraagd is input te leveren. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd. De raad is van mening dat hij als toezichthouder goed functioneert en dat de individuele kwaliteiten van de leden complementair zijn aan het functioneren van de raad als geheel. De directie houdt ieder jaar een evaluatiegesprek samen met de voorzitter van de raad en dhr. Hoogers. De raad van toezicht heeft een lidmaatschap vacant. Er wordt gezocht naar een geschikte kandidaat. November 2018: R. G. Westerlaken verlaat de raad van toezicht. A. B. de Kort neemt de voorzittershamer van haar over. De auditcommissie van de raad van toezicht bestaat uit de heer J. H. Swachten (voorzitter) en mevrouw M. L. Haimé (lid). De auditcommissie vergaderde dit boekjaar in totaal vier keer, samen met de directie en de manager Bedrijfsvoering van Kinderpostzegels. Naast de punten die ook in de raad van toezicht zijn besproken, ging het over de evaluatie van de vermogensbeheerder. De overname van Nationale Nederlanden Investment Partners heeft de speciale aandacht van de directie en auditcommissie gehad. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication