42

Verantwoordingsverklaring Eerste principe: Onderscheid de functies toezichthouden en besturen. Code Goed Bestuur voor Goede Doelen De raad van toezicht en de directie van Kinderpostzegels onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en handelen overeenkomstig. De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezichthouden, besturen en verantwoorden vooropstaat, zijn bij Kinderpostzegels verankerd in het besturingsmodel met een raad van toezicht en een directie. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van Kinderpostzegels door de directie en het toezicht hierop door de raad van toezicht van elkaar gescheiden zijn. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en op de algemene zaken van Kinderpostzegels. De raad van toezicht is onder andere belast met de volgende taken: • benoeming, schorsing, ontslag van de directie; • vaststellen arbeidsvoorwaarden van de directie; • goedkeuren van het strategisch meerjarenplan; • goedkeuren van de begroting en de meerjarenbegroting; • goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag; • evalueren van het functioneren van de directie; • evalueren van het eigen functioneren. Vanuit de raad van toezicht zijn er twee raadsleden, van wie ten minste één fi42 nancieel deskundige, die zitting hebben in de auditcommissie. Deze commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur en de manager Bedrijfsvoering. De commissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de raad van toezicht en heeft de volgende specifieke taken op het gebied van financiële monitoring en controle: • het volgen van de financiële gang van zaken aan de hand van de kwartaalrapportage; • het jaarlijks voeren van een gesprek met de externe accountant; • het voorbespreken van begroting en jaarrekening; • het voorbespreken van alle overige aangelegenheden van financiële aard die in de raad van toezicht aan de orde komen; • het toezichthouden op de uitvoering van het treasurybeleid, de daaraan ten grondslag liggende analyses en de resultaten. Benoeming, bezoldiging en aftreden raad van toezicht De raad van toezicht van Kinderpostzegels bestaat uit zeven personen. Voor de functies raadslid en voorzitter zijn functieprofielen vastgelegd. De raad van toezicht kiest zijn eigen leden en streeft daarbij naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertises. Van ieder raadslid wordt onder andere het volgende verwacht: • bestuurlijke kwaliteiten; • affiniteit met het doel van Kinderpostzegels; • bereidheid om acht à tien dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn; • kennis op een van de (beleids)terreinen waarop Kinderpostzegels actief is; • geen belang hebbend bij de besteding van de gelden. Alle leden van de raad zijn vrijwillig verbonden aan Kinderpostzegels. Zij

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication