43

worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de raad op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad is eenmaal, al dan niet onmiddellijk, herbenoembaar voor een gelijke periode. De raad kan, mits het belang van de organisatie dit vereist, besluiten een lid na afloop van zijn tweede termijn voor maximaal de duur van een derde termijn te benoemen. Samenstelling, functies en nevenfuncties raad van toezicht Onderstaand overzicht geeft de samenstelling weer van de raad van toezicht per 30 september 2018, de functies en nevenfuncties van de raadsleden en de einddatum van hun lopende zittingstermijn in de raad. R.G. Westerlaken-Loos (voorzitter), directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds • voorzitter raad van toezicht Kunst Centraal • lid van de raad van toezicht van CVO, vereniging van voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o. (per 27 juni 2018) einde tweede termijn: 6 december 2018, afgetreden per 28 november 2018 A.B. de Kort, director QC & Technology bij Sonneborn einde eerste termijn: 16 juni 2020, voorzitter per 28 november 2018 M.L Haimé, directeur CZW, ministerie van Binnenlandse Zaken (tot juni 2017, daarna met pensioen) • Lid van het bestuur van Amnesty International • lid van het bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond • lid van het Comité van Aanbeveling van het Netwerk Organisaties Oudere Migranten (NOOM) • lid van de Raad van Ouderen einde tweede termijn: 19 september 2019 43 J.H. Swachten, zelfstandig gevestigd consultant/interim-manager einde tweede termijn: 6 februari 2022 N.F.J. Hoogers, directievoorzitter van pensioenuitvoerder MN • lid raad van commissarissen Vektis (tot november 2017) einde eerste termijn: 25 november 2019 C. Kervezee • voorzitter raad van toezicht Fonds Podiumkunsten • lid bestuursraad CAOP • lid raad van toezicht Stichting LEERkracht Utrecht • lid raad van commissarissen UW (tot 1 januari 2018) • forumlid Stichting Lezen en Schrijven einde eerste termijn: 20 september 2021 Taken en verantwoordelijkheden directie De directie is belast met het besturen van Kinderpostzegels en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. In de statuten en in het Protocol Organisatie en Interne Controle staat omschreven welke besluiten de directie rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van de raad van toezicht nodig hebben. De directie wordt gehonoreerd overeenkomstig de cao Jeugdzorg, die voor alle medewerkers van Kinderpostzegels geldt. Nevenfuncties directie De heer J. den Tex heeft de volgende nevenfuncties: • lid raad van toezicht Het Oranje Kruis • bestuurslid Stichting Administratiekantoor Van Eeghen & Co Bovenstaande nevenfuncties zijn gemeld aan de raad van toezicht. Aangezien deze nevenfuncties, naast maatschappelijke betrokkenheid en het opdoen van kennis en ervaring, niet direct toegevoegde waarde hebben voor de organi

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication