44

satie, worden de werkzaamheden voor deze functies gedaan in de vrije tijd. Verantwoorden De directie rapporteert ten minste viermaal per jaar aan de raad van toezicht omtrent de voortgang en realisatie van het werkplan. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van de directie opgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. Extern toezicht wordt uitgevoerd door: • Dubois & Co. Registeraccountants (accountantscontrole) • Centraal Bureau Fondsenwerving (erkenning verantwoorde fondsenwerving) Tweede principe: Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen. Controle op functioneren van de organisatie, optimale besteding van middelen en evaluatie. De directie voert samen met de afdelingshoofden de controle uit op het functioneren van de organisatie en het bereiken van de gestelde doelen. Hierbij is het van belang dat elke gegeven euro goed wordt besteed. Kinderpostzegels streeft dan ook naar een optimale besteding van middelen door een effectieve en doelmatige realisatie van de doelstelling. Kinderpostzegels besteedt haar middelen enerzijds aan uitgaven voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor de organisatie, zoals wervingskosten en kosten van beheer en administratie. Jaarlijks worden de uitgaven aan de doelstelling begroot en geconcretiseerd in het werkplan. Dit plan omvat concrete doelstellingen voor het desbetreffende jaar. Daarnaast bevat de begroting een overzicht van de budgetten per programma. Nieuwe projectaanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria (relevantie, kwaliteit en haalbaarheid) en in hoeverre ze bijdragen aan de programmadoelstellingen. Tevens wordt een selectiebeleid toegepast ten aanzien van de partnerorganisaties. Ook wordt de voortgang van lopende programma’s en projecten regelmatig geëvalueerd. Programma’s en projecten die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de eisen van Kinderpostzegels worden niet verlengd en eventueel zelfs tussentijds stopgezet. Nieuwe fondsenwervende methodes worden getoetst aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels en doorgevoerd als zij grondig getest en geëvalueerd zijn. 44

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication