48

A. Balans Ref. 1 2 ACTIVA Vaste activa • Immateriële vaste activa • Materiële vaste activa Totaal vaste activa 3 4 5 6 Vlottende activa • Voorraden • Vorderingen en overlopende activa • Effecten • Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Reserves 7 8 • Continuïteitsreserve • Bestemmingsreserve projecten Totaal reserves 9 10 11 Fondsen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva 6.282.000 8.079.220 14.361.220 1.624.578 139.917 10.405.327 26.531.042 5.946.000 7.855.389 13.801.389 1.624.578 0 15.098.674 30.524.641 30-09- 2018 € 30-09- 2017 € 874.765 82.872 957.637 422.959 2.978.591 19.008.900 3.162.955 25.573.405 26.531.042 1.103.421 92.163 1.195.584 635.854 4.734.488 18.642.657 5.316.058 29.329.057 30.524.641 48

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication